Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001

Kazalo

4134. Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Mestni občini Kranj, stran 8100.

Na podlagi 3., 7. in 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 4. in 13. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kranj (Uradni list RS, št. 70/94), 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) ter 13. in 18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95 in 33/96) je Svet mestne občine Kranj na 27. seji dne 26. 9. 2001 sprejel
O D L O K
o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Mestni občini Kranj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za območje Mestne občine Kranj ureja dejavnost oglaševanja kot gospodarska dejavnost, oglaševanje za lastne potrebe, oglaševanje in obveščanje za potrebe volilne kampanje ter usmerjevalni in obvestilni sistem.
2. člen
Oglaševanje kot gospodarsko dejavnost lahko opravljajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za to dejavnost (v nadaljevanju: izvajalec oglaševanja).
Oglaševanje za lastne potrebe izvajajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki na svojih poslovnih prostorih in funkcionalnih zemljiščih ter na zunanjih stenah avtobusov mestnega prometa.
Za lastne potrebe lahko oglašujejo tudi krajevne skupnosti.
Usmerjevalni in obvestilni sistem postavljajo izvajalci oglaševanja ali drugi izvajalci, izbrani z javnim razpisom.
3. člen
Oglaševanje kot gospodarska dejavnost se izvaja na objektih in napravah za oglaševanje (v nadaljevanju: nosilci oglaševanja), ki so:
1. reklamni panoji na drogovih javne razsvetljave,
2. nosilci čezcestnih transparentov,
3. svetlobne vitrine (samostoječe in v sklopu avtobusnih postajališč),
4. reklamni panoji (mali reklamni panoji, veliki – jumbo panoji in drugi),
5. reklamni panoji z vrtljivo površino (rotopanoji),
6. elektronski reklamni panoji (displayi),
7. prenosljivi ulični reklamni panoji,
8. slikovno ali pisno obdelane stene zgradb,
9. zvočni objekti in naprave,
10. plakati,
11. nalepke, napisi in podobno,
12. drugi reklamni objekti.
II. PRIDOBIVANJE LOKACIJ
4. člen
Lokacije za postavitev nosilcev oglaševanja na zemljiščih in objektih v lasti Mestne občine Kranj se določijo s prostorskimi izvedbenimi akti Mestne občine Kranj in s pravilnikom o merilih za določitev lokacij in o lokacijah za oglaševanje za posamezne vrste nosilcev oglaševanja.
5. člen
Objekti ali naprave za oglaševanje – nosilci oglaševanja se lahko postavijo na zemljiščih in objektih v lasti Mestne občine Kranj na podlagi soglasja oddelka Mestne občine Kranj, pristojnega za gospodarske javne službe (v nadaljevanju: pristojni oddelek MOK), na lokacijah, ki ji določi oddelek Mestne občine Kranj, pristojen za okolje.
Nosilci oglaševanja se lahko postavijo tudi na zemljiščih in objektih, ki niso v lasti Mestne občine Kranj na podlagi predhodnega soglasja lastnika zemljišč ali objektov in soglasja pristojnega oddelka MOK.
V postopku pridobitve soglasij pristojnih oddelkov mora izvajalec oglaševanja pridobiti tudi odločbo o priglasitvi pristojne upravne enote, kadar to zahtevajo predpisi, ki urejajo posege v prostor in graditev objektov.
6. člen
Lokacije za postavitev nosilcev oglaševanja pridobi izvajalec oglaševanja v skladu s 5. členom odloka na podlagi javnega razpisa za obdobje štirih let, in sicer za:
1. reklamne panoje na drogovih javne razsvetljave,
2. nosilce čezcestnih transparentov,
3. svetlobne vitrine (samostoječe in v sklopu avtobusnih postajališč),
4. male reklamne panoje,
5. velike (jumbo) panoje,
6. reklamne panoje z vrtljivo površino (rotopanoje),
7. elektronske reklamne panoje (displaye),
8. usmerjevalni in obvestilni sistem.
7. člen
Javni razpis za oddajo lokacij za postavitev nosilcev oglaševanja mora vsebovati:
1. število lokacij za postavitev posameznih vrst nosilcev oglaševanja,
2. morebitne dodatne pogoje, ki se jih opredeli glede na lokacijo in način rabe javne površine,
3. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki (npr. dokazilo o registraciji ipd.),
4. izklicno ponudbo višine nadomestila za uporabo površin v lasti Mestne občine Kranj za oglaševanje v tolarjih za m2 oglaševalne površine posameznih vrst nosilcev oglaševanja na dan (v nadaljevanju: nadomestilo),
5. naslov, kamor se pošlje ponudba,
6. rok za oddajo ponudb,
7. čas in kraj odpiranja ponudb,
8. rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri.
Na javnem razpisu se izločijo ponudniki, ki:
1. niso poravnali zapadlih obveznosti do Mestne občine Kranj,
2. niso poravnali zapadlih obveznosti do drugih lastnikov površin, na katerih imajo postavljene nosilce oglaševanja,
3. niso odstranili nosilcev oglaševanja skladno s tem odlokom,
4. niso odstopili občini nosilcev oglaševanja za potrebe volilne kampanje.
Postopek javnega razpisa vodi petčlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan izmed zaposlenih Mestne občine Kranj. Strokovna komisija po pregledu in ocenjevanju ponudb pripravi predlog za izbiro najugodnejšega ponudnika glede na vrsto nosilca oglaševanja.
Izvajalca dejavnosti izbere župan Mestne občine Kranj s sklepom. Župan se lahko odloči, da ne izbere nobenega ponudnika oziroma ne izbere izvajalca dejavnosti za posamezno vrsto nosilcev oglaševanja.
O izbiri izvajalcev oglaševanja izda direktor občinske uprave upravno odločbo.
Z izbranim izvajalcem sklene župan pogodbo o izvajanju dejavnosti oglaševanja (v nadaljevanju: pogodba), s katero se določijo medsebojna razmerja, pravice in obveznosti pogodbenih strank.
8. člen
Lokacije za postavitev nosilcev oglaševanja za občasno ali kratkotrajno oglaševanje, kot so:
1. prenosljivi ulični reklamni panoji,
2. zvočni objekti in naprave,
3. plakati,
4. nalepke, napisi in podobno,
5. slikovno ali pisno obdelane stene zgradb,
6. drugi reklamni objekti,
pridobi za obdobje največ enega leta izvajalec oglaševanja z dovoljenjem pristojnega oddelka MOK po predhodnem soglasju oddelka Mestne občine Kranj, pristojnega za okolje.
9. člen
Izvajalec oglaševanja na nosilcih oglaševanja iz 8. člena tega odloka lahko pridobi dovoljenje za postavitev nosilcev oglaševanja na podlagi vloge, ki mora vsebovati:
1. dokazilo o registraciji iz 2. člena tega odloka,
2. navedbo lokacije za posamezno vrsto nosilca oglaševanja,
3. prikaz nosilca oglaševanja z opisom in navedbo tehničnih podatkov,
4. čas trajanja oglaševanja,
5. soglasje lastnika nepremičnine, če je ta v zasebni lasti, ki ne sme biti starejše od 30 dni.
Izvajalec oglaševanja na nosilcih oglaševanja iz 8. člena odloka sme pričeti z oglaševanjem, ko je pridobil dovoljenje pristojnega oddelka MOK (v nadaljevanju: dovoljenje) in plačal z dovoljenjem določeno nadomestilo za uporabo površin v lasti Mestne občine Kranj ter odmerjeno komunalno takso.
III. OBVEZNOSTI IZVAJALCEV OGLAŠEVANJA
10. člen
Pridobljene lokacije sme izvajalec oglaševanja uporabljati dokler izpolnjuje vse obveznosti, določene s tem odlokom in pogodbo oziroma v dovoljenju.
Po poteku obdobja, določenega za oglaševanje, je izvajalec oglaševanja dolžan nosilce oglaševanja odstraniti najkasneje v tridesetih dneh po poteku roka oziroma v roku, določenem v dovoljenju.
Izvajalec oglaševanja, ki preneha z oglaševanjem ali preneha uporabljati nosilce oglaševanja pred potekom obdobja, določenega s pogodbo ali z dovoljenjem, je dolžan o tem obvestiti pristojni oddelek MOK najmanj sedem dni pred prenehanjem oglaševanja ali uporabe nosilcev oglaševanja, v roku trideset dni od tega obvestila pa mora odstraniti nosilce oglaševanja.
11. člen
Lokacije za postavitev nosilcev oglaševanja sme izvajalec oglaševanja uporabljati le v skladu s tem odlokom in pogodbo oziroma dovoljenjem.
Izvajalec oglaševanja mora nosilce oglaševanja označiti s firmo, uporabljati jih sme le v skladu s tem odlokom, s pogodbo ali z dovoljenjem.
Izvajalec oglaševanja je dolžan redno vzdrževati in obnavljati nosilce oglaševanja ter skrbeti za njihov urejen videz.
Poškodovana oglasna sporočila mora izvajalec oglaševanja takoj zamenjati z novimi.
Oglaševanje je dovoljeno le v slovenskem jeziku. Izvajalec oglaševanja mora sam skrbeti, da je vsebina v skladu z zakonom
IV. OGLAŠEVANJE ZA LASTNE POTREBE
12. člen
Oglaševanje za lastne potrebe je oglaševanje pravnih oseb in samostojnih podjetnikov (v nadaljevanju: stranka) na njihovih poslovnih stavbah, prostorih in funkcionalnih zemljiščih, kjer opravljajo svojo dejavnost in je vidno z javne površine ter na zunanjih stenah avtobusov mestnega prometa.
Oglaševanje za lastne potrebe obsega oglaševanje firme, dejavnosti, izdelkov, storitev in podobnega z nosilci oglaševanja, navedenimi v 3. členu odloka in z drugimi oblikami oglasnih sporočil (zastave, napisi, simboli firme, dejavnosti, izdelkov, storitev in podobnim).
Krajevne skupnosti lahko oglašujejo za lastne potrebe na poslovnih stavbah, prostorih in funkcionalnih zemljiščih, kjer opravljajo svojo dejavnost, ter s prenosnimi uličnimi reklamnimi panoji na lokacijah, določenih v dovoljenju pristojnega oddelka MOK.
13. člen
Nosilce oglaševanja za lastne potrebe sme stranka postaviti na podlagi soglasja pristojnega oddelka MOK (v nadaljevanju: soglasje).
Pred izdajo soglasja za postavitev nosilcev oglaševanja, ki niso določeni v 3. členu odloka, lahko pristojni oddelek MOK zahteva mnenje oddelka Mestne občine Kranj, pristojnega za okolje.
Za izdajo soglasja se smiselno uporablja postopek, določen v 9. členu odloka.
14. člen
Stranka lahko oglašuje za lastne potrebe tudi na zunanjih stenah avtobusov mestnega prometa z nalepkami, napisi in podobno.
Stranka z vlogo zaprosi pooblaščenega izvajalca mestnega prometa za dovoljenje za oglaševanje iz prvega odstavka tega člena in z njim sklene pogodbo. Izvajalec mestnega prometa je dolžan pristojnemu oddelku MOK v petnajstih dneh prijaviti oglaševanje na zunanjih stenah avtobusov mestnega prometa. Prijava mora vsebovati podatke o stranki, obdobju oglaševanja in velikosti nalepke, napisa in podobno. Prijavi mora izvajalec mestnega prometa predložiti tudi fotokopijo pogodbe. Pristojni občinski organ z odločbo odmeri komunalno takso.
V. OGLAŠEVANJE ZA POTREBE VOLILNE KAMPANJE
15. člen
Za potrebe volilne kampanje mora Mestna občina Kranj brezplačno in enakovredno zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje osnovno informiranje volivcev v občini o kandidatih oziroma kandidatnih listah.
Za osnovno informiranje iz prejšnjega odstavka tega člena se šteje predstavitev na plakatnih mestih za klasično plakatiranje in na plakatnih mestih za lepljenje velikih plakatov za vsakega organizatorja volilne kampanje. Organizatorji pridobijo plakatna mesta na podlagi javnega razpisa. Plakatna mesta se razdelijo med organizatorje z žrebanjem lokacij.
16. člen
Izvajalci oglaševanja, ki so pridobili lokacije za postavitev nosilcev oglaševanja z javnim razpisom, morajo za potrebe volilne kampanje na poziv občine odstopiti ustrezno število 25% oglaševalskih mest za klasično malo in veliko plakatiranje (plakatni panoji, plakatni stebri, vitrine, obešanke na drogovih javne razsvetljave, veliki – jumbo plakati). Lokacije oglaševalskih mest za osnovno informiranje volivcev za potrebe volilne kampanje skupaj s časom oglaševanja določi pristojni oddelek MOK.
Za čas oglaševanja za potrebe volilne kampanje Mestna občina Kranj povrne izvajalcu oglaševanja izpadli dohodek, kar le-ta dokazuje z ustrezno dokumentacijo o dohodku, doseženem v zadnjih treh mesecih pred odstopom nosilca oglaševanja, ki jo mora predložiti občini najkasneje v roku trideset dni po končani volilni kampanji.
17. člen
Pristojni občinski organ najkasneje v 60 dneh pred dnevom glasovanja z javnim razpisom objavi pogoje za pridobitev pravice do uporabe oglaševalnih mest iz 16. člena tega odloka. Rok za priglasitev ne sme biti krajši kot 15 dni. Postopek javnega razpisa izvede komisija, ki ima tri člane in jo imenuje direktor občinske uprave. Lokacije za postavitev nosilcev oglaševanja za potrebe volilne kampanje morajo biti dodeljena organizatorjem volilne kampanje najmanj 10 dni pred začetkom volilne kampanje.
18. člen
Na javni razpis se mora organizator volilne kampanje priglasiti pisno v roku, določenim z javnim razpisom, v nasprotnem primeru se pri dodelitvi plakatnih mest njegove vloge ne upošteva.
19. člen
Organizator volilne kampanje dodeljenih oglaševalnih mest ne sme odstopiti drugim organizatorjem volilne kampanje.
V primeru, da organizator volilne kampanje ne začne uporabljati vseh dodeljenih plakatnih mest v roku sedem dni po začetku volilne kampanje, mora o tem v štiriindvajsetih urah po poteku tega roka pisno obvestiti pristojni oddelek MOK. Komisija teh plakatnih mest ne sme dodeliti ostalim organizatorjem volilne kampanje.
20. člen
Organizator volilne kampanje lahko izključno v času in za potrebe volilne kampanje uporablja prenosne panoje za oglaševanje. Za postavitev teh panojev mora pridobiti soglasje lastnikov zemljišč, na katerih so postavljeni, in dovoljenje pristojnega organa MOK.
VI. USMERJEVALNI IN OBVESTILNI SISTEM
21. člen
Usmerjevalni in obvestilni sistem obsega usmerjevalne in obvestilne table ter table za obeleževanje poslovnih stavb in dejavnosti.
Usmerjevalne table, ki opozarjajo in usmerjajo na urgentne mestne in druge javne funkcije (bolnišnica, zdravstveni dom, avtobusna postaja, upravne službe in podobno) so v skladu s pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00) prometni znaki in nimajo komercialnega značaja.
Obvestilne table so namenjene vodenju prometa do gospodarskih subjektov in imajo značaj nosilca oglaševanja.
22. člen
Izvajanje dejavnosti urejanja usmerjevalnega in obvestilnega sistema obsega:
1. izdelavo usmerjevalnih in obvestilnih tabel,
2. upravljanje (postavljanje, zamenjavanje, dopolnjevanje, odstranjevanje in vzdrževanje) usmerjevalnih in obvestilnih tabel ter trženje obvestilnih tabel,
3. vodenje evidence usmerjevalnih in obvestilnih tabel,
4. druge dejavnosti, ki po svoji naravi sodijo v to dejavnost ali pa so določene z veljavnimi predpisi.
23. člen
Izvajalca dejavnosti urejanja usmerjevalnega in obvestilnega sistema se izbere z javnim razpisom v okviru postopka javnega razpisa za oddajo lokacij za postavitev nosilcev oglaševanja.
VII. PREPOVEDI
24. člen
Uporaba lokacij nosilcev oglaševanja, ki niso pridobljene v skladu s 7. in 9. členom odloka, je prepovedana.
Lepljenje plakatov na zunanjih površinah izložb, sten, oken, vrat, zidov, ograj, dreves, gradbiščnih ograj in podobno je prepovedano.
Prepovedana je nenamenska uporaba in poškodovanje nosilcev oglaševanja, usmerjevalnih in obvestilnih tabel ter poškodovanje in zakrivanje oglasnih, usmerjevalnih in obvestilnih sporočil.
VIII. PLAČILO KOMUNALNE TAKSE
25. člen
Izvajalci oglaševanja in stranke iz 2. in 8. člena tega odloka in stranke iz 12. člena tega odloka so dolžni plačevati komunalno takso v skladu z odlokom o komunalnih taksah v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 35/00).
26. člen
Obveznost plačila komunalne takse nastane z dnem postavitve nosilca oglaševanja, preneha pa z njegovo odstranitvijo.
Komunalno takso je treba plačevati tudi za čas, ko izvajalec oglaševanja ali stranka ne uporablja postavljenega nosilca oglaševanja.
IX. NADZOR
27. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Oddelek mestne inšpekcije.
28. člen
Oddelek mestne inšpekcije izda odločbo o takojšnji odstranitvi nosilca oglaševanja ali obvestilne table, če ugotovi:
1. da izvajalec oglaševanja ni ravnal v skladu z določili 10. člena tega odloka,
2. da je izvajalec oglaševanja postavil nosilce oglaševanja ali obvestilne table v nasprotju s 6., 9., 13. in 22. členom tega odloka,
3. da izvajalec oglaševanja ali stranka ne plača komunalne takse več kot tri mesece.
Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tega člena, ne zadrži njene izvršitve.
V primeru, da izvajalec oglaševanja ali stranka ne odstrani v roku, določenem v odločbi nosilca oglaševanja ali obvestilne table, Oddelek mestne inšpekcije za izvršitev odločbe določi drugo pravno ali fizično osebo, ki odstrani nosilec oglaševanja ali obvestilno tablo na stroške izvajalca oglaševanja ali stranke.
X. KAZENSKE DOLOČBE
29. člen
Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 10. člena,
2. ravna v nasprotju z 11. členom,
3. postavlja nosilce oglaševanja v nasprotju s prvim odstavkom 13. člena,
4. ne odstopi nosilcev oglaševanje za potrebe volilne kampanje (16. člen),
5. ravna v nasprotju z 19. členom,
6. ravna v nasprotju s 23. členom,
7. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 29. člena.
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom 23. člena.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
V roku vsaj 60 dni pred potekom časa veljavnosti sklenjenih pogodb, ki urejajo oglaševanje, se objavi javni razpis za pridobitev lokacij, ki se sprostijo po prenehanju veljavnosti sklenjenih pogodb.
Pogodbena stranka, ki na javnem razpisu ne bo pridobila lokacij, je dolžna svoje nosilce oglaševanja, usmerjevalne in obvestilne table odstraniti v roku 30 dni po obvestilu.
V primeru, da pogodbena stranka ne ravna po določilih prejšnjega odstavka, se upoštevajo določila 27. člena tega odloka.
31. člen
Stranke, ki v času uveljavitve tega odloka oglašujejo za lastne potrebe, so dolžne v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka pridobiti soglasja za postavljene nosilce oglaševanja v skladu s 13. členom tega odloka.
Kadar soglasja ni mogoče izdati, mora stranka postavljene nosilce oglaševanja odstraniti v roku 30 dni po vročitvi odločbe pristojnega občinskega organa, s katero je zavrnjena izdaja soglasja.
V primeru, da stranka ne ravna po določilih prvega in drugega odstavka tega člena, se upoštevajo določila 27. in 28. člena tega odloka.
32. člen
Za oglaševanje ali obveščanje po tem odloku se ne šteje označba pravne osebe ali samostojnega podjetnika, če tako označbo nalagajo predpisi.
33. člen
Lokacije za postavitev nosilcev oglaševanja na zemljiščih in objektih v lasti Mestne občine Kranj določi oddelek, pristojen za okolje v enem letu po uveljavitvi tega odloka.
V enem letu po uveljavitvi tega odloka mora MOK sprejeti pravilnik o merilih za določitev lokacij in o lokacijah za oglaševanje za posamezne vrste nosilcev oglaševanja.
34. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati določilo 22. člena odloka o javnem redu in miru v Občini Kranj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 11/88 in 1/89 ter Uradni list RS, št. 17/91, 21/91 in 64/95), ki obravnava plakatiranje in obveščanje v Mestni občini Kranj.
35. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 977/01-46/07
Kranj, dne 26. septembra 2001.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti