Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001

Kazalo

4159. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Tabor, stran 8136.

Na podlagi zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94), na podlagi zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95), na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in 7. člena statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99 in 27/01) je Občinski svet občine Tabor na 21. redni seji dne 24. 9. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Tabor
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določijo merila, pogoji in postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Tabor.
2. POGOJI ZA PRIDOBITEV FINANČNIH SREDSTEV
2. člen
(vsebine)
Sofinancirajo se naslednje vsebine kulturnih dejavnosti:
– redna dejavnost registriranih društev oziroma njihovih sekcij, ki imajo sedež v občini;
– strokovno izpopolnjevanje kadrov za področje kulturne dejavnosti;
– projekti, ki so v interesu občine in imajo značaj kulturne dejavnosti.
3. člen
(pogoji)
Finančna sredstva za redno dejavnost lahko pridobijo nosilci in izvajalci kulturnih dejavnosti v Občini Tabor, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Tabor;
– da so registrirani najmanj eno leto;
– da je njihova dejavnost področje kulture;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti za katere so registrirani;
– da je njihova dejavnost namenjena čim večjemu številu občanov;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini.
4. člen
Za sofinanciranje redne dejavnosti na področju kulture iz občinskega proračuna lahko, ob upoštevanju pogojev iz 3. člena, kandidirajo izvajalci kulturnih dejavnosti, ki morajo predložiti dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz 3. člena.
5. člen
Strokovno izpopolnjevanje kadrov na področju kulture se sofinancira za strokovnega sodelavca – zborovodja, dirigenta, mentorja društva, ki se sofinancira iz proračunskih sredstev za redno dejavnost in ima ustrezno strokovno predizobrazbo.
6. člen
Sofinancirajo se projekti, ki so v interesu občine, imajo značaj kulturne dejavnosti in pomenijo bistveno popestritev kulturne dejavnosti v občini z novostmi in kvaliteto.
Tovrstne dejavnosti lahko prijavijo vsi v pravilniku že navedeni izvajalci, samostojni kulturni delavci ali posamezniki, ki se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo. Izjemoma lahko prijavijo program tudi izvajalci, ki imajo sedež izven občine, v primeru, da se program izvaja na območju Občine Tabor.
7. člen
(javni razpis)
Izvajalci kulturnih dejavnosti lahko pridobijo občinska proračunska sredstva na osnovi kandidature na javnem razpisu, ki se objavi v občinskem glasilu.
Postopek javnega razpisa vodi tričlanska komisija za izvedbo javnega razpisa, ki jo imenuje županja. Administrativna dela za komisijo zagotovi občinska uprava.
Komisija pregleda na razpis prispele vloge in pripravi izbor in predlog delitve razpoložljivih sredstev za redno dejavnost, ki jih zagotavlja občinski proračun. Izbor in predlog delitve razpoložljivih sredstev za redno dejavnost potrdi občinski svet.
Izbor projektov in predlog delitve razpoložljivih sredstev za projekte s področja kulture, za na javnem razpisu podane okvirne teme, potrdi občinski svet po predhodni obravnavi komisije za izvedbo javnega razpisa.
8. člen
(izvajalci)
Županja sklene dogovor z izvajalci kulturnih dejavnosti. Dogovor opredeljuje obveznosti in dolžnosti med izvajalci kulturne dejavnosti in občino ter nadzor nad porabo sredstev.
Izvajalci morajo po opredeljenih nalogah predložiti dokazila o izpolnjevanju prevzetih obveznosti. Če izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti po dogovoru, se jim ukinejo finančna sredstva.
Izvajalci oddajo Občini Tabor polletna poročila z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti do 30. 6. tekočega leta. Celoletna poročila z dokazili o izpolnitvi obveznosti morajo oddati na Občino Tabor do 31. 12. tekočega leta. Če poročila z dokazili ne bodo posredovali do roka, določenega s tem pravilnikom, se ne morejo uvrstiti v sofinanciranje programov za naslednje leto.
9. člen
(financiranje)
Finančna sredstva za redno dejavnost se dodeljujejo dvakrat letno. Sredstva za strokovno izpopolnjevanje se dodeljujejo na podlagi dokazil o plačani kotizaciji, in sicer do porabe sredstev namenjenih v proračunu za ta namen. Sredstva za, s strani občinskega sveta, potrjene projekte se dodeljujejo na podlagi dejansko nastalih stroškov (izstavljenih računov), in sicer do porabe sredstev namenjenih v proračunu za ta namen.
3. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
Sestavni del tega pravilnika so merila za vrednotenje kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 720-01/01
Tabor, dne 24. septembra 2001.
Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.
      Merila za vrednotenje kulturnih dejavnosti,
      ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna


Iz občinskega proračuna se lahko sofinancirajo:

1. redna dejavnost registriranih društev oziroma njihovih sekcij;

2. izpopolnjevanje kadrov za področje kulturne dejavnosti;

3. projekti, ki so v interesu občine in imajo značaj kulturne
dejavnosti.

Upoštevajo se naslednji kriteriji:

- število članov društva, zbora, skupine;

- število rednih vaj;

- število predstavitvenih koncertov, predstav ali prireditve;

- pripravljenost sodelovanja društev na občinskih prireditvah;

- doseženi rezultati na tekmovanjih in ocena kakovosti izvedenega
programa društva.


1. PROGRAM REDNE DEJAVNOSTI DRUŠTEV

- Pevski zbori in instrumentalne skupine

Pavšal za materialne stroške se določi za tri skupine, glede na
število članov; kriterij so: I. skupina - od 10 do 18 članov,
II. skupina - od 18 do 32 članov, III. skupina - 32 in več
članov.

Prizna se maksimalno 60 vaj.;

Rezultat izpolnitve programa je izvedba najmanj enega
predstavitvenega koncerta z najmanj 12 skladbami (6 novih) in
pripravljenost sodelovanja na občinskih prireditvah v posameznem
koledarskem letu.

Za dosežene rezultate na regijskem nivoju dobijo pevski zbor ali
instrumentalne skupine sredstva v višini 20% skupnih sredstev
namenjenih izvedbi rednega programa pevskega zbora ali
instrumentalne skupine. Za dosežene rezultate na republiškem
nivoju še dodatnih 20% skupnih sredstev namenjenih izvedbi
rednega programa pevskega zbora ali instrumentalne skupine.

Gledališke skupine

Pavšal za materialne stroške se določi, glede na število članov;
kriterij je najmanj 10 članov.

Prizna se maksimalno 40 vaj.

Rezultat izpolnitve programa je izvedba najmanj ene gledališke
predstave v dolžini najmanj 45 min. in pripravljenost sodelovanja
na občinskih prireditvah v posameznem koledarskem letu.

Za dosežene rezultate na regijskem nivoju dobijo gledališke
skupine sredstva v višini 20% skupnih sredstev namenjenih izvedbi
rednega programa gledališke skupine. Za dosežene rezultate na
republiškem nivoju še dodatnih 20% skupnih sredstev namenjenih
izvedbi rednega programa gledališke skupine.

Recitacijske in literarne skupine

Pavšal za materialne stroške se določi, glede na število članov;
kriterij je najmanj 10 članov.

Prizna se maksimalno 20 vaj.

Rezultat izpolnitve programa je izvedba najmanj enega
samostojnega literarnega večera v dolžini 45 min. in
pripravljenost sodelovanja na občinskih prireditvah v posameznem
koledarskem letu.

Za dosežene rezultate na regijskem nivoju dobijo recitacijske in
literarne skupine sredstva v višini 20% skupnih sredstev
namenjenih izvedbi rednega programa recitacijske in literarne
skupine. Za dosežene rezultate na republiškem nivoju še dodatnih
20% skupnih sredstev namenjenih izvedbi rednega programa
recitacijske in literarne skupine.


2. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE KADROV ZA PODROČJE KULTURNE
DEJAVNOSTI

Strokovni sodelavci in strokovno izpopolnjevanje-sofinancirajo se
stroški kotizacije:

- za strokovnega sodelavca-zborovodja, dirigenta, mentorja, glede
na njihovo strokovno usposobljenost in članstvo v društvu.


3. PROJEKTI, KI SO V INTERESU OBČINE IN IMAJO ZNAČAJ KULTURNE
DEJAVNOSTI

Kandidati lahko kandidirajo s projekti, ki pomenijo popestritev
kulturnih dejavnosti občine z novostmi in kvaliteto. V razpisu
občina predvidi okvirne teme za projekte. Strokovna komisija za
izvedbo javnega razpisa bo projekte pregledala, predstavila
občinskemu svetu vse projekte in predlagala občinskemu svetu v
sprejem najbolj izvirne projekte.

Izvajalci kulturnih dejavnosti morajo oddati polletna poročila z
dokazili o prevzetih obveznostih do 30. 6. tekočega leta.
Celoletna poročila z dokazili o izpolnitvi obveznosti morajo
oddati do 31. 12. tekočega leta. Če poročila z dokazili ne bodo
posredovali do roka, se ne morejo uvrstiti v sofinanciranje
programov za naslednje leto.


AAA Zlata odličnost