Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001

Kazalo

4106. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-C), stran 8054.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-C)
Razglašam o spremembah in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. septembra 2001.
Št. 001-22-106/01
Ljubljana, dne 4. oktobra 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA (ZRTVS-C)
1. člen
V zakonu o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 18/94, 29/94 – popravek, 73/94 – odločba US, 88/99, 90/99 – popravek in 113/00 – odločba US) se sedma alinea drugega odstavka 3. člena spremeni tako, da se glasi:
“– razširjanje programskih vsebin drugih radijskih in televizijskih programov ter predvajanje kakovostnih oddaj domačih in tujih neodvisnih producentov avdiovizualnih del v skladu z zakonom o medijih (Uradni list RS, št. 35/01);“.
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
“RTV Slovenija vsako leto objavi razpis za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov, ki jih na svojih programih predvaja v skladu z zakonom o medijih.
Postopek, pogoje in merila javnega razpisa iz prejšnjega odstavka sprejme Svet RTV Slovenija v skladu z določbami zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94 in 22/00 – ZJS).“
3. člen
V 11. členu se besedilo “programov drugih RTV organizacij“ nadomesti z besedilom “radijskih in televizijskih programov drugih izdajateljev“, v besedni zvezi “lokalnih nekomercialnih programov“ pa se črta beseda “nekomercialnih“.
4. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Enota Oddajniki in zveze zagotavlja neodplačno tehnično razširjanje programov RTV Slovenija iz 3. člena tega zakona ter radijskih in televizijskih programov posebnega pomena za Republiko Slovenijo v skladu z zakonom o medijih.
Svet RTV Slovenija sprejme tarife za oddajanje programov drugih izdajateljev, ki niso zajeti v prejšnjem odstavku. Sredstva iz plačil storitev se vodijo na posebnem računu pri enoti Oddajniki in zveze.
V enoti Oddajniki in zveze se oblikuje nadzorni svet, v katerega imenujejo:
– dva člana – RTV Slovenija,
– dva člana – vlada,
– enega člana – Svet za radiodifuzijo;
– enega člana – Združenje za tisk in medije pri Gospodarski zbornici Slovenije.
Člani nadzornega sveta se imenujejo za štiri leta in so lahko ponovno imenovani.
Nadzorni svet nadzira delovanje enote Oddajniki in zveze tako, da daje Svetu RTV Slovenija mnenje k predlogu tarif iz drugega odstavka tega člena, ter druge predloge in pobude v zvezi z delovanjem enote.
Nadzorni svet ima pravico do vpogleda v vso dokumentacijo, ki se nanaša na obratovanje oddajnikov in zvez. O svojem delu redno poroča ministru, pristojnemu za medije.
Če med člani v nadzornem svetu ne pride do soglasja o vprašanjih, ki jih obravnava, imajo pravico dajati Svetu RTV Slovenija ločena mnenja.
Svet RTV Slovenija mora obravnavati mnenja, predloge in pobude nadzornega sveta oziroma ločena mnenja članov.“
5. člen
V tretji alinei tretjega odstavka 14. člena se črta beseda “nekomercialnih“.
V četrtem odstavku 14. člena se besedi “nekomercialnih RTV“ nadomestita z besedami “radijskih in televizijskih“.
6. člen
V četrtem odstavku 15.a člena se pred piko doda naslednje besedilo: “oziroma odločbe ali sklepa drugega pristojnega organa, ki odloča o stopnji in vrsti invalidnosti na podlagi zakona ali podzakonskega akta“.
7. člen
V 16. členu se dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
“Za člana Sveta RTV Slovenija ne more biti imenovan ožji družinski član vodilnih delavcev RTV Slovenija, kot so generalni direktor RTV Slovenija in tisti delavci RTV Slovenija, ki jih kot vodstvene opredeljuje statut RTV Slovenija. V času trajanja mandata članov Sveta RTV Slovenija, sme RTV Slovenija zaposlovati ali sklepati pogodbe o sodelovanju z njihovimi ožjimi družinskimi člani, vendar mora biti s takšno pogodbo ali zaposlitvijo seznanjen Svet RTV.
Ožji družinski člani iz prejšnjega odstavka so: starši, zakonec ali oseba iz zunajzakonske skupnosti, ki traja vsaj eno leto, otroci in pastorki ter bratje in sestre.
Član Sveta RTV Slovenija ne sme poslovno sodelovati z javnim zavodom RTV Slovenija.“
8. člen
Na koncu četrtega odstavka 17. člena se črta pika ter se doda vejica in naslednje besedilo: “vendar največ dvakrat zaporedoma.“
9. člen
V 19. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Glasovanje Sveta RTV je javno.“
10. člen
V 20. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
“V primeru, da direktor radijskih oziroma direktor televizijskih programov predlaga v imenovanje Svetu RTV Slovenija za odgovornega urednika kandidata, ki ni dobil pozitivnega mnenja predstavništva programskih delavcev v uredništvu, ima to predstavništvo pravico predlagati v imenovanje Svetu RTV Slovenija kandidata, ki je dobil njegovo pozitivno mnenje. V takem primeru Svet RTV Slovenija na seji odloča o imenovanju odgovornega urednika izmed kandidatov, ki jih je predlagal direktor radijskih oziroma direktor televizijskih programov in predstavništvo programskih delavcev v uredništvu.“
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se za besedo “pristojnosti“ doda naslednje besedilo: “ter podrobnejši način predlaganja njegovega kandidata za odgovornega urednika“.
Dosedanja sedmi in osmi odstavek postaneta osmi in deveti odstavek.
11. člen
Prvi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
“RTV Slovenija ima nadzorni odbor, ki šteje sedem članov. Državni zbor imenuje pet članov, od teh dva na predlog vlade, delavci RTV Slovenija pa na neposrednih volitvah izvolijo dva člana.“
Peta alinea drugega odstavka 24. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
“– pisno obvešča Svet RTV Slovenija, državni zbor in ministra, pristojnega za medije, o svojih ugotovitvah;“.
12. člen
RTV Slovenija uskladi svoje notranje akte s tem zakonom najpozneje v šestih mesecih od njegove uveljavitve.
13. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 010-01/90-4/98
Ljubljana, dne 26. septembra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti