Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001

Kazalo

4144. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski muzej Postojna, stran 8113.

Na podlagi 3. in 37. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 2. člena uredbe o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev (Uradni list RS, št. 97/00) in 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet občine Postojna na 29. seji dne 1. 10. 2001 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski muzej Postojna
I. USTANOVITELJ
1. člen
S tem odlokom ustanavlja Občina Postojna, Ljubljanska 4, Postojna javni zavod Notranjski muzej Postojna (v nadaljevanju: zavod).
Zavod je pravni naslednik javnega zavoda Notranjski muzej Postojna, ki je bil ustanovljen z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski muzej Postojna št. 0060/001/96, ki ga je dne 1. 2. 1996 sprejel Občinski svet občine Postojna.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kopru, registrski vložek št. 1/01460/00.
Zavod prevzame vse pravice in obveznosti prejšnjega javnega zavoda.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime zavoda je Notranjski muzej Postojna.
Sedež zavoda je v Postojni, Ljubljanska 10.
Zavod lahko spremeni ime in sedež zavoda le s soglasjem ustanovitelja.
III. DEJAVNOST ZAVODA
3. člen
Zavod opravlja na področju varstva premične kulturne in naravne dediščine, kot javno službo, naslednje dejavnosti:
– evidentira, pridobiva, dokumentira, ohranja, hrani ter strokovno in znanstveno raziskuje gradivo, pomembno za območje občin opredeljenih v 4. členu tega odloka in gradivo s področja krasoslovja (v širšem, nacionalnem pomenu),
– pripravlja razstave in druge oblike predstavljanja izsledkov muzejskega dela doma in v tujini ter organizira gostovanja domačih in tujih razstav,
– izdaja strokovne in znanstvene publikacije o gradivu iz svojih zbirk, sintetične monografske študije, razstavne kataloge in poljudne publikacije s svojega področja dela,
– pripravlja strokovne in znanstvene pogovore ter srečanja, predstavlja javnosti gradiva, pomembna za zgodovino območja katero pokriva ter za področje krasoslovja,
– izvaja razne oblike vzgojno-izobraževalnih programov, sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami in skrbi za popularizacijo svoje dejavnosti,
– sodeluje z domačimi in tujimi kulturnimi inštitucijami, združenji in strokovnjaki s svojega delovnega področja z raziskovanji, strokovnim delom in tehničnimi sredstvi,
– vzdržuje strokovno knjižnico za študijske in pedagoške potrebe,
– opravlja restavratorske, konservatorske in druge tehnične dejavnosti za potrebe zavoda,
– opravlja druge naloge s področja varstva premične kulturne in naravne dediščine in vodi register premičnih kulturnih spomenikov.
Dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se razvrščajo v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:
O/92.521 – dejavnost muzejev
O/92.522 – varstvo kulturne dediščine
O/92.511 – dejavnost knjižnic
O/92.530 – dejavnost botaničnih vrtov, živalskih vrtov ter naravnih rezervatov
O/92.11 – snemanje filmov in video filmov
O/92.32 – obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/92.34 – druge razvedrilne dejavnosti
DE/22.11 – izdajanje knjig
DE/22.12 – izdajanje časopisov
DE/22.13 – izdajanje revij in periodike
DE/22.14 – izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE/22.15 – drugo založništvo
DE/22.220 – drugo tiskarstvo
DE/22.320 – razmnoževanje video zapisov
DE/22.330 – razmnoževanje računalniških zapisov
F/45.250 – druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok
O/92.130 – kinematografska dejavnost
K/72.30 – obdelava podatkov
K/72.40 – dejavnost povezana s podatkovnimi bazami
K/73.101 – raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
K/73.201 – raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K/73.202 – raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
K/74.810 – fotografska dejavnost
K/74.841 – prirejanje razstav, sejmov in kongresov.
Druge dejavnosti zavoda, ki služijo izvajanju javne službe iz prvega odstavka tega člena so:
– oddajanje prostorov za razstave in druge kulturne prireditve,
– nudenje strokovnih uslug pravnim in fizičnim osebam,
– prodaja publikacij vseh vrst s svojega delovnega področja ter izdelovanje in prodaja fotografske dokumentacije, vseh vrst reprodukcij, replik in apliciranih predmetov, izvedenih iz svojega gradiva,
– gostinske storitve za lastne potrebe in potrebe obiskovalcev.
Dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena se razvrščajo v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:
O/92.31 – umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
G/51.18 – posredništvo specializirano za prodajo določenih izdelkov
G/51.19 – posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G/52.471 – dejavnost knjigarn
G/52.486 – trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
H/55.230 – druge nastanitve za krajši čas
H/55.403 – točenje pijač in napitkov v drugih lokalih
I/61.20 – promet po rekah, jezerih in prekopih
I/63.300 – storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj s turizmom povezanih dejavnosti
K/70.20 – dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/74.12 – računovodsko, knjigovodsko in davčno svetovanje
A/01.411 – urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin
DA/15.61 – mlinarstvo
DD/20.10 – žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa
DD/20.51 – proizvodnja drugih izdelkov iz lesa
DJ/28.40 – kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija
DN/36.140 – proizvodnja drugega pohištva, d.n.
DN/36.630 – proizvodnja drugih izdelkov, d.n.
F/45.11 – rušenje objektov in zemeljska dela
F/45.12 – raziskovalno vrtanje in sondiranje
F/45.21 – splošna gradbena dela
F/45.41 – fasaderska in štukaterska dela
G/52.488 – trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
G/52.630 – druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
K/71.403 – izposojanje drugih izdelkov široke porabe
K/74.831 – prevajanje
K/74.832 – fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.833 – druga splošna tajniška opravila
K/74.843 – druge poslovne dejavnosti, d.n.
M/80.421 – dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol
M/80.422 – drugo izobraževanje, d.n.
4. člen
Zavod, kot medobčinski muzej, skladno z uredbo o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev v sodelovanju z Mestnim muzejem Ljubljana, izvaja javno službo iz prvega odstavka prejšnjega člena tega odloka za območje občin Cerknica, Bloke, Logatec, Loška dolina, Postojna, Pivka za področje arheologije, etnologije, likovne umetnosti, zgodovine in premične naravne dediščine.
Zavod zagotavlja izvajanje javne službe skladno z uredbo iz prejšnjega odstavka tega člena.
V zavodu se za vsa omenjena področja izvajajo tudi konservatorsko restavratorski posegi.
5. člen
Soustanoviteljice tega zavoda so lahko tudi druge lokalne skupnosti. Prevzem ustanoviteljskih pravic in obveznosti novih ustanoviteljev se uredi s posebno pogodbo.
Organi zavoda
6. člen
Organi zavoda so:
– uprava,
– svet zavoda,
– strokovni svet zavoda.
7. člen
Zavod vodi direktor, kot edini član uprave.
Direktor opravlja funkcijo poslovnega in programskega direktorja.
Direktorja zavoda imenuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa, po predhodnem mnenju sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri,
– opravljen strokovni izpit,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na strokovnem področju dejavnosti zavoda,
– da aktivno obvlada en svetovni jezik.
Mandat direktorja traja pet let.
8. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje šest članov:
– dva predstavnika ustanovitelja, ki ju imenuje Občinski svet občine Postojna,
– dva predstavnika delavcev zavoda, ki ju izvolijo delavci muzeja,
– dva predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki ju imenuje občinski svet.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Svet odloča z večino vseh članov. V primeru enakega števila glasov za in proti predlogu sklepa se šteje, da je sprejeta odločitev, za katero je glasoval predsednik sveta.
9. člen
Svet zavoda sprejema statut zavoda, programe dela, finančni načrt in zaključni račun zavoda ter splošne akte, za katere je tako določeno v statutu, opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda ter opravlja druge naloge, natančneje določene s statutom zavoda in drugimi predpisi.
10. člen
Strokovni svet zavoda šteje pet članov, ki jih imenuje svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih strokovnjakov s področja dela zavoda.
Predsednika in dva člana strokovnega sveta zavoda imenuje svet zavoda na predlog direktorja, ostale člane pa na predlog Kulturniške zbornice Slovenije.
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju ter svetu zavoda mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj.
Mandat strokovnega sveta traja pet let.
Sredstva za delo
11. člen
Zavodu so za opravljanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen, zagotovljena sredstva iz premoženja ustanovitelja, s katerimi upravlja kot dober gospodar.
Nepremičnine in oprema, ki so kot del javne infrastrukture na področju kulture dane v upravljanje zavodu za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena, so razvidne iz priloge, ki je sestavni del tega odloka in je na vpogled pri Občinski upravi občine Postojna. Seznam se ne objavi.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
Muzej vodi inventurno (akcesijsko) knjigo muzealij, s katerimi upravlja muzej in se hranijo v muzeju. Vpogled v inventurno (akcesijsko) knjigo muzealij ima ustanovitelj in člani sveta. Iz inventurne knjige mora biti razvidno lastništvo muzealij.
IV. VIRI, NAČIN IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA DELO
12. člen
Sredstva za delo zavoda so, razen premoženja ustanovitelja opredeljenega v 11. členu tega odloka, še sredstva, ki jih zavod pridobi:
– iz proračuna ustanovitelja,
– iz državnega proračuna,
– iz drugih javnih virov,
– s plačili za storitve,
– s prodajo proizvodov, blaga in storitev na trgu,
– z dotacijami, darili in drugimi oblikami donatorstva ter sponzorstva, določenimi z zakonom in statutom zavoda,
– iz drugih virov v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
V. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI
13. člen
Zavod presežke prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri opravljanju svoje dejavnosti kot javno službo, uporablja le za izvajanje in razvoj te dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja zavoda svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
14. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun z omejitvijo, da brez soglasja ustanovitelja ne sme razpolagati z nepremičnim premoženjem. Za svoje obveznosti odgovarja s svojim celotnim premoženjem.
Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti muzeja subsidiarno v višini sredstev, ki jih muzeju zagotavlja za njegovo delo iz proračuna.
Medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda
15. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– daje soglasje k statutu zavoda,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnim programom in finančnimi načrti,
– imenuje direktorja po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta zavoda,
– ter opravlja druge zadeve, določene s tem odlokom, statutom in drugimi predpisi.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih poslovanja ter dajati druge podatke o poslovanju v skladu z zakoni in posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v statistične namene.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Svet zavoda mora sprejeti statut zavoda in akt o sistemizaciji delovnih mest v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
17. člen
Do sprejema statuta zavoda uporablja zavod statut in druge splošne akte, ki so veljavni na dan sprejema tega odloka, razen določil, ki so v nasprotju z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
18. člen
Svet zavoda nadaljuje z delom do poteka mandata, strokovni svet pa imenuje svet zavoda v skladu s tem odlokom v roku 90 dni od uveljavitve tega odloka.
19. člen
Posle direktorja opravlja v.d. direktor do imenovanja direktorja.
20. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski muzej Postojna (Uradni list RS, št. 14/96).
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01–2/01
Postojna, dne 2. oktobra 2001.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.

AAA Zlata odličnost