Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001

Kazalo

4139. Odlok o priznanjih Občine Metlika, stran 8108.

Na podlagi 11. in 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99 in 71/01) je Občinski svet občine Metlika na 21. redni seji dne 27. 9. 2001 sprejel
O D L O K
o priznanjih Občine Metlika
1. člen
S tem odlokom se določa postopek in pogoji za podelitev priznanj Občine Metlika.
2. člen
Priznanji Občine Metlika sta:
– imenovanje za častnega občana Občine Metlika,
– plaketa Občine Metlika.
3. člen
Za častnega občana Občine Metlika je lahko imenovan tisti, ki doseže pomembnejše uspehe na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem ali športnem področju, ki krepi in razvija dobre medčloveške in demokratične odnose v družbi, in tisti, ki pomembno prispeva k uveljavitvi Občine Metlika v širši družbeni skupnosti.
Ob imenovanju za častnega občana Občine Metlika izda občinski svet dobitniku priznanja posebno listino.
4. člen
Plaketa Občine Metlika se podeljuje posameznikom, podjetjem, ustanovam in zavodom, krajevnim skupnostim, družbenim organizacijam ter društvom in njihovim zvezam, za njihovo izredno uspešno delo, ki je prispevalo k napredku in uspehom občine na področjih, kjer delujejo in s tem bistveno pripomorejo k boljšemu družbenoekonomskemu položaju občine in njenih občanov.
5. člen
Plaketa Občine Metlika se podeljuje v obliki kovinske plakete, ki predstavlja relief, na katerem je relief mesta Metlike z grbom in z napisom “PLAKETA OBČINE METLIKA“.
Poleg plakete se podeli dobitniku priznanja tudi pisni sklep o podelitvi priznanja.
6. člen
V enem letu lahko občinski svet sprejme sklep o podelitvi največ dveh naslovov častnega občana in največ treh plaket.
7. člen
Razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj občine objavi komisija za podelitev priznanj v sredstvih javnega obveščanja.
Pravico podati predlog za priznanje Občine Metlika imajo podjetja, ustanove, zavodi, krajevne skupnosti, družbene organizacije ter društva in njihove zveze, politične stranke ter posamezniki.
8. člen
Sklep o izbiri predlogov za podelitev občinskih priznanj sprejme komisija za podelitev priznanj občine, ki jo imenuje občinski svet.
Kandidata za predsednika in člane komisije predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
9. člen
Komisija za priznanja obravnava prispele predloge ter izdela predlog dobitnikov priznanj, ki ga predloži v sprejem občinskemu svetu. Sklep o podelitvi priznanj občine za tekoče leto sprejme občinski svet.
10. člen
Priznanja občine se podeljujejo na slavnostni seji na dan občinskega praznika.
11. člen
O podeljevanju priznanj občine vodi evidenco občinska uprava.
12. člen
Občina zagotovi v proračunu potrebna sredstva za stroške, ki nastanejo s podelitvijo občinskih priznanj.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o priznanjih občine Metlika (SDL, št. 16/90).
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 108-7/00
Metlika, dne 27. septembra 2001.
Župan
Občina Metlika
Slavko Dragovan l. r.

AAA Zlata odličnost