Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001

Kazalo

4120. Uredba o ukrepih proti Talibanom (AFGANISTAN), stran 8065.

Na podlagi 2. člena zakona o omejevalnih ukrepih (Uradni list RS, št. 35/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ukrepih proti Talibanom (AFGANISTAN)
1. člen
Ta uredba določa način izvajanja resolucij Varnostnega sveta Organizacije Združenih narodov, ki določajo prepovedi in ukrepe proti Talibanom (Afganistan).
2. člen
(1) Talibani po tej uredbi so politična oziroma vojaška entiteta s sedežem v Kandaharju v Afganistanu, ki izvaja dejanski nadzor nad ozemljem Afganistana, ter njene agencije in voditelji.
(2) Ozemlje Afganistana pod nadzorom Talibanov predstavlja t.i. Islamski Afganistanski Emirat, ki vključuje naslednje province: Kandahar, Farah, Helmund, Nimruz, Herat, Badghis, Ghowr, Oruzghon, Zabol, Paktiha, Ghanzi, Nangarhar, Lowgar, Vardan, Faryab, Jowlan, Balkh in Paktika.
3. člen
(1) Prepovedano je:
– na ozemlju Republike Slovenije razpolagati z denarnimi sredstvi ali drugim finančnim premoženjem Talibanov in pravnih oseb s sedežem na ozemlju Afganistana pod nadzorom Talibanov, še zlasti pa s sredstvi ali finančnim premoženjem oseb, navedenih v prilogi, ki je sestavni del te uredbe;
– omogočiti uporabo sredstev ali finančnega premoženja iz prejšnje alinee osebam, omenjenim v prejšnji alinei;
– dajati posojila, garancije, poroštva in druge oblike jamstev, izdajati in potrjevati akreditive ali kako drugače omogočiti dostop do sredstev ali finančnega premoženja osebam iz prve alinee;
razen, če to dovoli Banka Slovenije na podlagi pisne prošnje rezidenta.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka izda Banka Slovenije samo za zdravstvene ali humanitarne namene in po predhodnem soglasju Odbora Varnostnega sveta Organizacije Združenih narodov, ustanovljenega v skladu z resolucijo Varnostnega sveta št. 1267 (1999) (v nadaljnjem besedilu: odbor).
4. člen
Denarna sredstva in drugo finančno premoženje iz prve in druge alinee prvega odstavka prejšnjega člena so zlasti:
– gotovina;
– čeki, denarna nakazila in drugi plačilni instrumenti;
– depoziti pri finančnih institucijah, stanja na računih, dolgovi in obveznosti;
– vrednostni papirji, certifikati, obveznice, zadolžnice, pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih;
– obresti, dividende in drugi prihodki iz sredstev;
– pravice do pobota, jamstva za dobro izvedbo posla ter druge finančne zaveze, konosamenti, zaključnice;
– dokumenti o obstoju obresti.
5. člen
(1) Prepoveduje se prodaja ali dobava orožja in vojaške opreme vseh vrst (orožje, strelivo, vojaška vozila, naprave, rezervni in sestavni deli in podobno) kateremu koli posamezniku ali pravni osebi na ozemlju Afganistana pod nadzorom Talibanov.
(2) Prepoveduje se prodaja ali dobava anhidrida ocetne kisline kateremu koli posamezniku ali pravni osebi na ozemlju Afganistana pod nadzorom Talibanov.
(3) Prodaja ali dobava iz prvega in drugega odstavka tega člena zajema neposredno prodajo ali dobavo z ozemlja Republike Slovenije, z ladjo pod zastavo Republike Slovenije ali letalom, registriranim v Republiki Sloveniji, kot tudi tranzit takšnih pošiljk čez ozemlje Republike Slovenije.
(4) Prepovedujejo se vse aktivnosti fizičnih in pravnih oseb, ki bi spodbujale ali bile namenjene spodbujanju prodaji ali dobavi orožja, vojaške opreme vseh vrst (orožje, strelivo, vojaška vozila, naprave, rezervni in sestavni deli in podobno) ali anhidrida ocetne kisline na ozemlje Afganistana pod nadzorom Talibanov.
6. člen
(1) Z denarno kaznijo od 5,000.000 do 30,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
– razpolaga z denarnimi sredstvi ali drugim finančnim premoženjem Talibanov in pravnih oseb s sedežem na ozemlju Afganistana pod nadzorom Talibanov in s sredstvi ali finančnim premoženjem oseb, navedenih v prilogi (prva alinea prvega odstavka 3. člena);
– omogoči uporabo denarnih sredstev ali drugega finančnega premoženja iz prejšnje alinee osebam, navedenim v prejšnji alinei (druga alinea prvega odstavka 3. člena);
– daje posojila, garancije, poroštva in druge oblike jamstev, izdaja in potrjuje akreditive ali kako drugače omogoča dostop do denarnih sredstev ali drugega finančnega premoženja osebam iz prve alinee tega odstavka (tretja alinea prvega odstavka 3. člena);
– prodaja ali dobavlja orožje in vojaško opremo vseh vrst (orožje, strelivo, vojaška vozila, naprave, rezervni in sestavni deli in podobno) kateremu koli posamezniku ali pravni osebi na ozemlju Afganistana pod nadzorom Talibanov (prvi odstavek 5. člena);
– prodaja ali dobavlja anhidrid ocetne kisline kateremu koli posamezniku ali pravni osebi na ozemlju Afganistana pod nadzorom Talibanov (drugi odstavek 5. člena);
– opravlja aktivnosti, ki bi spodbujale ali bile namenjene spodbujanju prodaji ali dobavi orožja, vojaške opreme vseh vrst (orožje, strelivo, vojaška vozila, naprave, rezervni in sestavni deli in podobno) ali anhidrida ocetne kisline na ozemlje Afganistana pod nadzorom Talibanov (četrti odstavek 5. člena).
(2) Z denarno kaznijo od 300.000 do 1,500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori katero koli od dejanj iz prejšnjega odstavka.
(3) Z denarno kaznijo od 1,500.000 do 10,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z denarno kaznijo od 100.000 do 450.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
Za prekršek iz četrte in pete alinee prvega odstavka prejšnjega člena se poleg denarne kazni izreče tudi varstveni ukrep odvzema blaga, ki je predmet prekrška.
8. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravljajo pristojni inšpekcijski in carinski organi in organi za notranje zadeve.
(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka smejo organi zaseči predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek ali pa so nastali v zvezi s prekrškom.
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 907-95/2001-1
Ljubljana, dne 4. oktobra 2001.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost