Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2799. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Demokratični ljudski republiki Alžiriji
2800. Ukaz o odpoklicu veleposlanika - vodje Stalne misije Republike Slovenije pri Uradu Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi
2801. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Franciji
2802. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2856. Uredba o spremembi uredbe o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Blagovica-Šentjakob
2857. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete

Drugi akti

2858. Sprememba pravil službe v Slovenski vojski

MINISTRSTVA

2803. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice za posamično tehtanje
2804. Navodilo o postopku redne overitve meril in o oznakah oziroma potrdilu, s katerimi se potrjuje skladnost meril s predpisi
2805. Navodilo o izločanju dokumentarnega gradiva
2806. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi
2859. Pravilnik o infrastrukturnih razvojnih centrih
2860. Pravilnik o spodbujanju tehnološkega razvoja
2861. Odločba o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa klasične prašičje kuge

USTAVNO SODIŠČE

2807. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe subsidiarnega tožilca iz kazenskega postopka
2808. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe subsidiarnega tožilca iz kazenskega postopka
2809. 26. člen zakona o političnih strankah ni v neskladju z ustavo
2810. Odločba o razveljavitvi drugega odstavka 254. člena, tretjega odstavka 292. člena in dela drugega stavka drugega odstavka 292. člena poslovnika Državnega zbora ter o ugotovitvi, da zakon o preoblikovanju prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih z državami članicami Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije, v mejne prodajalne in o posebnih ukrepih nadzora ter prodajaln ni bil razglašen in objavljen v skladu z ustavo ter zato ni začel veljati in se ne sme uporabljati

BANKA SLOVENIJE

2811. Sklep o določitvi premije za nakup pravice do nakupa deviz
2812. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 25. 6. do 1. 7. 2001
2862. Navodilo o spremembi navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2813. Sklep o valorizaciji zneska premoženja iz tretjega odstavka 133. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
2814. Sklep o predlogu obrazca za uvedbo postopka za ugotovitev telesne okvare
2815. Sklep o določitvi meril in kriterijev za obliko in višino dodatka za rekreacijo v letu 2001
2816. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji
2817. Poročilo o gibanju plač za april 2001

OBČINE

Beltinci

2818. Odlok o varovanju virov pitne vode "Hraščica"
2819. Odlok o ravnanju z komunalnimi odpadki v Občini Beltinci

Celje

2820. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem

Cerknica

2821. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 2000
2822. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Osnovne šole "Jožeta Krajca" Rakek
2823. Odlok o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v Občini Cerknica, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje

Črnomelj

2824. Sklep o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna
2825. Odredba o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v Občinski upravi občine Črnomelj
2826. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj

Dornava

2827. Odlok o proračunu Občine Dornava za leto 2001
2828. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dornava za leto 2000

Grosuplje

2829. Sklep o določitvi cen programov v vzgojno-varstvenem zavodu Kekec Grosuplje

Kočevje

2830. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kočevje za leto 2000
2831. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za KS Kočevska Reka (PUP3) v Občini Kočevje
2832. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevski Rog (PUP1) v Občini Kočevje
2833. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kočevje
2834. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Vida v Lazah pri Predgradu za kulturni spomenik lokalnega pomena
2835. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Kočevje
2836. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Kostel

2837. Odlok o proračunu Občine Kostel za leto 2001

Krško

2838. Sklep o brezplačnem prenosu lastninske pravice na nepremičninah splošnega ljudskega premoženja - Gasilski dom Brestanica
2839. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 683/6, k.o. Dovško in o prodaji predmetne nepremičnine
2840. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1240/2, k.o. Leskovec

Kuzma

2841. Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 2001

Lendava

2842. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnih zavodov DOŠ I Lendava, DOŠ Dobrovnik in DOŠ Genterovci

Mirna Peč

2843. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Mirna Peč
2844. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Mirna Peč
2845. Cenik prispevkov pred priključitvijo na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Občini Mirna Peč

Murska Sobota

2846. Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Murska Sobota
2847. Spremembe in dopolnitve poslovnika Mestnega sveta mestne občine Murska Sobota
2848. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Murska Sobota
2849. Sklep o povišanju cen storitev oskrbe s pitno vodo
2850. Sklep o povišanju cen najemnin za grobne prostore

Polzela

2851. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka zazidalni načrt Breg-Gmajna

Postojna

2852. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Ureditvenega načrta "Predjama"

Ribnica

2853. Sklep o spremembi sklepa o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ribnica za obdobje 1986 do 2000 in srednjeročnega plana Občine Ribnica za obdobje 1986 do 1990

Semič

2854. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju sredstev za subvencioniranje realne obrestne mere iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja melega gospodarstva in kmetijstva v Občini Semič

Šmarje pri Jelšah

2855. Odlok o dopolnitvah odloka o uvedbi prispevka za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih voda
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti