Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001

Kazalo

2830. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kočevje za leto 2000, stran 5458.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 – popr.) je Občinski svet občine Kočevje na 22. redni seji dne 28. 5. 2001 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kočevje za leto 2000
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2000. Sprejme se zaključni račun krajevnih skupnosti Občine Kočevje za leto 2000.
2. člen
Proračun Občine Kočevje za leto 2000 je realiziran v naslednjih zneskih:
SIT
I. Sredstva proračuna
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki                 1.693,734.479,16
II. Skupaj odhodki                 1.701,204.195,09
III. Proračunski primanjkljaj
(presežek) (I.–II.)                  –7,469.715,93
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev              51,972.150,00
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.)        51,972.150,00
VII. Skupni presežek (primanjkljaj)
(I.+IV.) – (II.+V.)                  44,502.434,07
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna             45,000.000,00
IX. Odplačilo dolgov                   955.648,90
X. Neto zadolževanje (VIII.–IX.)           44,044.351,10
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računih (I.+VI.+X.) = (I.+IV.+VIII.)-(II.+V.+IX.) 88,546.785,17
XII. Stanje sredstev na računu konec
predpreteklega leta (1998)                 1.064,59
XIII. Stanje sredstev na računu konec
preteklega leta (1999)                –8,691.216,12
XIV.Stanje sredstev na računu konec
tekočega leta (2000) (XI.+XII.+XIV.)         79,856.633,64
II. Sredstva rezervnega sklada
– stanje sredstev na koncu
preteklega leta (1999)                22,849.309,60
– prihodki – izločitev                 4,250.000,00
– prihodki – obresti                  2,141.521,10
– odhodki                        484.185,71
– stanje sredstev na koncu tekočega
leta (2000)                      28,756.644,99
III. Sredstva krajevnih skupnosti
Bilanca prihodov in odhodkov
Prihodki                       25,422.642,60
Odhodki                        21,324.231,10
Presežek konec preteklega leta (1999)         2,804.253,60
Presežek konec tekočega leta (2000)          4,098.411,50
Po zaključnih računih krajevnih skupnosti Občine Kočevje se stanje sredstev na računih konec leta 2000 vključi v finančne načrte za leto 2001. Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja posamezne krajevne skupnosti so sestavni del tega odloka.
3. člen
Ostanek sredstev rezerv na dan 31. 12. 2000 v znesku 28,756.644,99 SIT se prenese v rezerve Občine Kočevje za leto 2001.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja in bilanca rezerv so sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-3/00-0121
Kočevje, dne 29. maja 2001.
Župan
Občine Kočevje
Veber Janko, univ. dipl. inž. grad. l. r.