Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001

Kazalo

2826. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj, stran 5455.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99 in 13/01) je Občinski svet občine Črnomelj na 23. redni seji dne 31. 5. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek za dodeljevanje sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj.
2. člen
Sredstva se dodeljujejo za naslednje namene:
– nakup nove ali generalno obnovljene opreme,
– nakup, graditev ali adaptacijo poslovnih prostorov,
– sofinanciranje novih programov in razširjanje že obstoječe dejavnosti obrti in podjetništva,
– sofinanciranje novih delovnih mest,
– samozaposlitev,
– za sofinanciranje podjetniških krožkov v osnovnih šolah,
– za izobraževanje podjetnikov in pri njih zaposlenih delavcev,
– za nagrade nosilcev inovacij in razvojnoraziskovalne dejavnosti s področja malega gospodarstva,
– za promocijo podjetnikov s sedežem na območju Občine Črnomelj.
Sredstva za namene od prve do vključno pete alinee se dodeljujejo v obliki dolgoročnih posojil in subvencij za subvencioniranje obrestne mere ter sofinanciranje novih delovnih mest. Za namene od šeste do devete alinee se sredstva dodeljujejo v obliki subvencij.
3. člen
Za posojilo, subvencijo ter sofinanciranje novih delovnih mest lahko zaprosijo naslednji prosilci:
– samostojni podjetniki,
– podjetja v zasebni ali mešani lasti z do 50 zaposlenimi,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti s potrdilom o izpolnjevanju pogojev ter priložili vse potrebne dokumente za izdajo dovoljenja oziroma na pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register in priložili vse potrebne dokumente za ustanovitev podjetja.
Sedež prosilca in vlaganja morajo biti na območju Občine Črnomelj.
4. člen
Sklep o razpisu za dodelitev posojil, subvencij, subvencij obrestne mere in sofinanciranje novih delovnih mest sprejme odbor občinskega sveta pristojen za gospodarstvo.
Sklep o razpisu vsebuje:
1. Določbo tega pravilnika, na podlagi katere Občinski svet občine Črnomelj sprejme sklep.
2. Skupni znesek razpisanih sredstev namenjenih za posojila, subvencijo obrestne mere za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Črnomelj.
3. Namene, za katere se dodeljujejo sredstva.
4. Subjekte, ki lahko zaprosijo za posojilo oziroma subvencijo obrestne mere in sofinanciranje novih delovnih mest.
5. Dobo vračanja posojila oziroma odstotek subvencije obrestne mere v odvisnosti od predračunske vrednosti investicije oziroma odstotek subvencije obrestne mere glede na višino posojila.
6. Višino obrestne mere oziroma znesek sofinanciranja novih delovnih mest oziroma subvencije.
7. Rok za vložitev prošenj, ki ne sme biti krajši od petnajst dni od dneva objave in naslov, na katerega prošnje vložijo.
8. Navedbo, da mora prošnja za posojilo oziroma subvencijo obrestne mere in sofinanciranje novih delovnih mest vsebovati poleg drugega še ime in priimek oziroma oznako firme in naslov podjetja, opis in predračunsko vrednost investicije ter višino zaprošenega posojila oziroma subvencije.
9. Navedbo vse dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti prošnji:
a) Priglasitveni list kot dokazilo za samostojnega podjetnika o vpisu v register samostojnih podjetnikov oziroma sklep o vpisu v sodni register ali potrdilo, da je občan pri pristojnem organu vložil zahtevek in priložil vse zahtevane dokumente za izdajo dovoljenja za opravljanje določene dejavnosti ter za vse prosilce, ki opravljajo obrtno dejavnost fotokopijo obrtnega dovoljenja, ki ne sme biti starejše od enega meseca.
b) Potrdilo o plačanih vseh zapadlih davkih in prispevkih (samostojni podjetniki) za preteklo četrtletje oziroma dokazilo o boniteti podjetja, začetniki pa oceno uspešnosti investicije.
c) Za vse prosilce navedbo števila zaposlenih s priloženimi fotokopijami obrazcev prijav delavcev v zavarovanje.
č) Za vse prosilce, ki že imajo proizvodnjo oziroma opravljajo storitev, uporabno dovoljenje za opravljanje navedene dejavnosti v prostoru.
d) Dokazila glede na namen posojila:
– pri nakupu poslovnih prostorov overjeno kupoprodajno pogodbo;
– pri gradnji ali adaptaciji poslovnih prostorov gradbeno dovoljenje oziroma priglasitev del in predračun, zemljiškoknjižni izpisek, izjavo lastnika oziroma upravljalca poslovnih prostorov, da dovoli nameravana dela in najemno pogodbo, ki mora biti sklenjena vsaj za dobo vračanja posojila;
– pri nakupu opreme in nadomestnih delov za generalno popravilo: predračun ali račun, kupoprodajno pogodbo, pri nakupu generalno obnovljene opreme pa še pisno garancijo izvajalca generalnega popravila, s katero zagotavlja življenjsko dobo opreme.
e) Če odgovorna oseba podjetja še ni v delovnem razmerju v tem podjetju, da pisno izjavo ustanoviteljev podjetja, da bo odgovorna oseba sklenila delovno razmerje v tem podjetju najkasneje v roku 6 mesecev od porabe posojila in se zaposlila za nedoločen čas oziroma najmanj štiri leta neprekinjeno.
10. V primeru subvencioniranja obrestne mere mora prosilec še predložiti sklep banke o odobritvi posojila, in sicer v letu, ko je dan razpis za subvencioniranje obrestne mere za dobo vračanja posojila.
5. člen
Višina posojila praviloma ne sme presegati 40 % predračunske vrednosti investicije.
Posojilo se dodeljuje z najdaljšo dobo vračila do 5 let, izjemoma 6 let.
Subvencija obrestne mere je lahko največ 50 % r (realnih obresti), s tem, da se ob vsakem razpisu opredelijo pogoji subvencioniranja oziroma maksimalna obrestna mera pri najetem kreditu.
6. člen
Prošnjo za posojila oziroma subvencijo obrestne mere in sofinanciranje novih delovnih mest vložijo prosilci praviloma v Občinski upravi občine Črnomelj oziroma pri izbrani poslovni banki oziroma drugi instituciji registrirani za navedeno dejavnost, s katero ima občina predhodno sklenjeno pogodbo. Prošnjo, ki je bila po razpisu vložena pri Občinski upravi občine Črnomelj, prouči strokovna služba Občinske uprave občine Črnomelj v roku 45 dni in jih predloži v presojo pristojnemu odboru občinskega sveta, ki ga predloži županu v odločitev. Sklep se posreduje vsem prosilcem, najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu odločitve. Za prošnje, ki so bile vložene pri banki ali drugi instituciji se v razpisu določi organ, ki bo o prošnjah odločal.
7. člen
Namensko porabo posojila oziroma subvencije pridobljene po tem pravilniku in izpolnitev obveznosti iz pogodbe preverja pooblaščena strokovna služba Občinske uprave občine Črnomelj in pristojni odbor Občinskega sveta občine Črnomelj oziroma poslovna banka ali druga institucija.
8. člen
Posojilojemalec začne koristiti posojilo, odobrena sredstva na podlagi dokumentacije takoj po sklenitvi ustrezne pogodbe in jih mora izkoristiti najkasneje v šestih mesecih od prejema sklepa, do konca koledarskega leta, v katerem so bila sredstva odobrena, če gre za obdobje krajše od šestih mesecev. Upravičenec-posojilojemalec začne vračati posojilo po porabi celotnega posojila v mesečnih obrokih, katerih višina in zapadlost sta določeni v posojilni pogodbi.
9. člen
Strokovna in administrativno-tehnična opravila v zvezi z dodeljevanjem sredstev občinskega proračuna opravljajo strokovne službe Občinske uprave občine Črnomelj.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja kmetijstva, dopolnilnih dejavnosti, obrti in podjetništva v Občini Črnomelj št. 403-98/95, objavljen v Uradnem listu RS, št. 62/97.
11. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 313-00-1/2001
Črnomelj, dne 31. maja 2001.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.