Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001

Kazalo

2857. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete, stran 5492.

Na podlagi šestega odstavka 51. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, 57/99 in 33/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
1. člen
Besedilo 2. člena uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete (Uradni list RS, št. 50/99, 5/00 in 4/01) se spremeni tako, da se glasi:
»Drobnoprodajna cena najbolje prodajanih cigaret na dan 1. julija 2001 znaša 250 tolarjev za zavojček dvajsetih cigaret.«
2. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Od cigaret se plačuje specifična trošarina v višini 1.549,160 tolarjev za 1000 kosov cigaret.
Od cigaret se plačuje proporcionalna trošarina po stopnji 33,6067% od drobnoprodajne cene zavojčka cigaret.«
3. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Od cigaret, ki se prodajajo v prostocarinskih prodajalnah, se plačuje specifična trošarina v višini 929,496 tolarjev za 1000 kosov cigaret.
Od cigaret, ki se prodajajo v prostocarinskih prodajalnah, se plačuje proporcionalna trošarina po stopnji 20,1640% od drobnoprodajne cene zavojčka cigaret.«
4. člen
Proizvajalec in uvoznik plačata trošarino v znesku iz te uredbe za cigarete, ki jih sprostita v porabo od vključno 1. julija 2001 dalje.
Zavezanec iz 7. točke tretjega odstavka 17. člena zakona o trošarinah mora na dan 30. junija 2001 opraviti popis zalog cigaret. Sestaviti mora zapisnik o stanju zalog cigaret po vrstah, vrednosti in količinah ter obračun razlike med zneskom že plačane trošarine in trošarine, določene s to uredbo (ločeno po vrstah cigaret). Zapisnik in obračun mora predložiti 15. dan po popisu carinskemu organu, ki je krajevno pristojen glede na sedež plačnika. Obračun se sestavi v skladu z vzorcem obračuna, ki je priloga k tej uredbi in njen sestavni del.
Zavezanec iz prejšnjega odstavka mora najkasneje šestdeseti dan po opravljenem popisu plačati razliko v trošarini, in sicer v skladu s petim odstavkom 7. člena odredbe o računih ter načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 81/94, 48/99, 74/99, 110/99, 37/00, 100/00 in 125/00) v dobro računa: trošarina od tobačnih izdelkov. Poleg številke vplačilnega računa se na nalogu za prenos navede tudi modul 05 in številko sklica odobritve: davčna številka plačnika - 062001.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 421-11/2001-2
Ljubljana, dne 21. junija 2001.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister
       OBRAČUN RAZLIKE TROŠARINE ZA CIGARETE

Zavezanec:

Sedež:

Davčna številka:

Matična številka:


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap. Vrsta  Razlika  Razlika       Količina        Razlika          Razlika
št.* cigaret med novo  med novo       (v 1000 kosih)     trošarine        trošarine
        in staro  in staro DCP                za 1000 kosov     za celotno
        DCP za   za 1000 kosov                (v SIT)     količino (v SIT)
        zavojček  (v SIT
        (v SIT)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.

2.

3.

                                    skupaj:**
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Priloga:

Zapisnik o popisu zalog na dan 30.6.2001

Kraj in datum:              Podpis odgovorne osebe:

 * Vsaka vrsta oziroma trgovsko ime cigaret ima svojo zaporedno
številko.

** Znesek se zaokroži na 50 stotinov.