Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001

Kazalo

2843. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Mirna Peč, stran 5485.

Na podlagi 2., 4. in 5. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 70/00) in 15. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet občine Mirna Peč na 21. redni seji dne 5. 6. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Mirna Peč
1. člen
V statutu Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99) se 8. členu dodajo nov tretji, četrti in peti odstavek, ki glasijo:
»Od upravljavca Centralnega registra prebivalstva lahko občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva naslednje osebne podatke:
a) enotno matično številko občana,
b) ime in priimek,
c) kraj rojstva,
d) državljanstvo,
e) stalno in začasno bivališče,
f) zakonski stan.
Osebne podatke iz prejšnjega odstavka lahko pridobi občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski pošti, za fizične osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče, pa tudi neposredno prek računalniške povezave.
Za pridobivanje osebnih podatkov iz tretjega odstavka tega člena neposredno preko računalniške povezave je potrebno dovoljenje pristojnega ministra. Pristojni minister dovoli neposredno povezavo preko računalnika, ko občina zagotovi tehnične in druge pogoje, s katerimi se zagotavlja zavarovanje osebnih podatkov.«
2. člen
Prvi odstavek 20. člena se spremeni tako, da glasi:
»Občinski svet sprejema odločitve na seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta.«
3. člen
V tretjem odstavku 78. člena se črta beseda »vseh«, za besedo »volivcev« pa se doda vejica in besedilo »ki so glasovali«.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-03/01-02
Mirna Peč, dne 28. maja 2001.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.