Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001

Kazalo

2846. Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Murska Sobota, stran 5487.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 17. in 116. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 12. 6. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Mestne občine Murska Sobota
1. člen
V statutu Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) se v 9. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Od upravljavca Centralnega registra prebivalstva lahko občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva osebne podatke v skladu z zakonom. Osebne podatke lahko pridobi občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski pošti, za fizične osebe, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, pa tudi neposredno preko računalniške povezave. Za pridobivanje podatkov neposredno preko računalniške povezave je potrebno dovoljenje pristojnega ministra.”
2. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko organi mestne občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Organ lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov.”
3. člen
Na koncu drugega stavka prvega odstavka 40. člena se črta pika in doda naslednje besedilo: “najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.”
4. člen
V četrtem odstavku 41. člena se za besedo “večino” doda beseda “opredeljenih”.
5. člen
Besedilo prvega odstavka 51. člena se spremeni in glasi: “Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja direktor mestne uprave, ki je pooblaščen za vodenje in odločanje v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti, lahko pa pooblasti delavce mestne uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh.”
6. člen
53. člen statuta se spremeni in glasi:
“O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti lahko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev in ima predpisano izobrazbo in opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, v skladu s posebnim zakonom.”
7. člen
Besedilo tretjega odstavka 84. člena se spremeni in glasi: “Izid glasovanja o uvedbi samoprispevka se ugotovi v skladu z zakonom.”
8. člen
V prvem odstavku 93. člena se črta beseda “lahko”.
9. člen
Prvi odstavek 96. člena se spremeni in glasi: “Premoženje mestne občine sestavlja finančno in stvarno premoženje v lasti mestne občine.”
V tretjem odstavku tega člena se doda nov četrti stavek, ki glasi: “Za brezplačno pridobitev premoženja je treba pridobiti predhodno soglasje za finance pristojnega organa občine, če bi takšna pridobitev povzročila večje stroške ali če je lastništvo povezano s pogoji, ki bi lahko povzročili obveznosti za občino.”
Na koncu petega odstavka tega člena se črta pika in doda besedilo: “in jo sprejema na način in v rokih, kot so določeni z zakonom.”
10. člen
Besedilo 98. člena se spremeni in glasi:
“V proračunu se izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo občini ter izdatki občine za posamezne namene.
Proračun mestne občine je sestavljen iz splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov.”
11. člen
Črta se 102. člen.
12. člen
V 103. členu se spremeni tretji odstavek in glasi: “V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.”
Besedilo četrtega odstavka tega člena se spremeni in glasi: “Odločitev o začasnem financiranju občine sprejme župan in o tem obvesti mestni svet ter nadzorni odbor občine. Odločitev o začasnem financiranju se objavi v uradnem glasilu občine.”
13. člen
Besedilo prvega odstavka 104. člena se spremeni in glasi: “Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan na predlog za finance pristojne službe v mestni upravi največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.”
Na koncu drugega odstavka tega člena se črta pika in doda besedilo: “takoj po njenem sprejemu.”
14. člen
V 105. členu se črta besedilo “in odpre nov konto za ta namen” ter doda besedilo: “v okviru večjih pričakovanih prejemkov, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.”
15. člen
V prvem odstavku 106. člena se v prvem stavku za besedo “pristojnost” doda besedilo “neposrednega”.
Drugi odstavek tega člena se spremeni in glasi: “Če se neposredni uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo.”
16. člen
Črta se 107. člen.
17. člen
Besedilo 108. člena se spremeni in glasi:
“V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.”
18. člen
Besedilo 109. člena se spremeni in glasi:
“Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, odloča župan na predlog za finance pristojne službe mestne uprave in o uporabi sredstev obvešča mestni svet s pisnimi poročili. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča mestni svet s posebnim odlokom.”
19. člen
Besedilo prvega in drugega odstavka 110. člena se spremeni in glasi:
“Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, sprejme mestni svet zaključni račun proračuna za preteklo leto z vsebino in strukturo v skladu z zakonom.
V zaključnem računu proračuna se izkažejo predvideni in doseženi prihodki ter drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za preteklo leto.”
20. člen
Prvi odstavek 111. člena se spremeni in glasi: “Mestna občina se lahko zadolžuje na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance, pod pogoji, ki jih določa zakon.”
21. člen
Besedilo drugega odstavka 112. člena se spremeni in glasi:
“Skupna višina zadolžitve in izdanih poroštev se določi z odlokom, s katerim se sprejme proračun mestne občine.”
22. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01502-1/01
Murska Sobota, dne 12. junija 2001.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.