Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001

Kazalo

2837. Odlok o proračunu Občine Kostel za leto 2001, stran 5482.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 16. člena statuta Občine Kostel je Občinski svet občine Kostel na 22. seji dne 5. 6. 2001 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kostel za leto 2001
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S proračunom Občine Kostel za leto 2001 (v nadaljevanju: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina Kostel.
2. člen
Proračun Občine Kostel je določen v skupni višini 211,730.000 SIT, od tega:
A)      Bilanca prihodkov in odhodkov         SIT
I.      Skupaj prihodki            211,730.000
II.     Skupaj odhodki             211,730.000
III.     Proračunski presežek               –
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev je razvidna iz bilance prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
V rezervni sklad Občine Kostel se izloča 0,35% skupno realno doseženih prihodkov, kar znaša 750.000 SIT.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Kostel. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
5. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejena za posebne namene, ali pa začasno zadrži porabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna niso doseženi v predvideni višini. O svoji odločitvi mora župan obvestiti Občinski svet občine Kostel in predlagati ukrepe, oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
6. člen
Proračunski uporabniki morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne dotacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna. Uporabniki proračuna morajo pri prevzemanju obveznosti s pogodbami dogovarjati roke plačil, ki so najmanj 30 in največ 90 dni od dneva izstavitve računa. Za poravnavo vseh ostalih obveznosti morajo uporabniki dogovoriti najmanj 30-dnevni rok plačila, razen če ni drugače urejeno s posebnim predpisom. Če je na izstavljenem računu zapisan krajši rok plačila kot je dogovorjen s pogodbo, ga uporabnik poravna v roku, ki je določen s pogodbo. Dogovarjanje predplačil je možno izjemoma na podlagi predhodnega soglasja župana in ob primernem zavarovanju predplačila.
7. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo z zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00).
8. člen
Uporabniki proračuna so dolžni predložiti finančne načrte za leto 2001, program investicij pa za celotno obdobje izvajanja investicij, najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka. Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu o realizaciji nalog najmanj dvakrat letno in sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi. Uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan. Župan Občine Kostel lahko začasno zadrži porabo sredstev, če uporabniki proračuna ne izpolnijo zahtev iz prvega in drugega odstavka tega člena.
9. člen
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik uporabnika, oziroma druga pooblaščena oseba kot odredbodajalec. Poleg osebe iz prejšnjega odstavka, je za zakonito uporabo odgovoren tudi vodja računovodstva pri uporabniku.
10. člen
Župan Občine Kostel je pooblaščen, da:
– odloča o prerazporeditvi sredstev med postavkami znotraj posameznega področja, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena,
– odloča o porabi sredstev tekoče proračunske rezerve v skladu z 8. členom zakona o financiranju občin,
– odloča o uporabi sredstev rezerv za namene iz prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin,
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti,
– odloča o uporabi sredstev rezerv za premoščanje likvidnostnih težav proračuna,
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih uporabnikih.
11. člen
Občinski svet občine Kostel odloča o dolgoročni zadolžitvi za namene infrastrukture na ravni Občine Kostel največ v obsegu, ki ne presega 10% realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja, odplačilo obresti in glavnice pa ne sme preseči 5% realiziranih prihodkov. Kreditne pogodbe na podlagi odločitev iz prvega odstavka tega člena sklepa župan Občine Kostel.
12. člen
Obseg financiranja za posamezne namene, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih je naslednji:
a) Investicije v obnovo cest:
skupni obseg obveznosti
znaša največ                   109,000.000 SIT,
obseg obveznosti do konca
leta 2001 znaša največ               69,000.000 SIT,
obseg obveznosti v prihodnjih
letih znaša največ                 40,000.000 SIT.
b) Investicija nakup Grajski hram:
skupni obseg obveznosti
znaša največ                    25,000.000 SIT,
obseg obveznosti do konca
leta 2001 znaša največ               11,000.000 SIT,
obseg obveznosti v prihodnjih
letih znaša največ                 14,000.000 SIT.
13. člen
Namembnost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev nadzoruje Nadzorni odbor občine Kostel in o svojih ugotovitvah najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu.
II. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.
Št. 015-03 03/01
Vas, dne 5. junija 2001.
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l. r.