Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001

Kazalo

2839. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 683/6, k.o. Dovško in o prodaji predmetne nepremičnine, stran 5483.

Na podlagi 29. in 51. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 - odl. US RS, 45/94 - odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US RS, 63/95 - obvezna razlaga, 73/95 - odl. US RS, 9/96 - odl. US RS, 39/96 odl. - US RS, 44/96 - odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 - odl. US RS, 74/98, 59/99 - odl. US RS in 70/00) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 - prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško na 24. seji dne 17. 5. 2001 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 683/6, k.o. Dovško in o prodaji predmetne nepremičnine
I
Ukine se javno dobro na parc. št. 683/6 - cesta v izmeri 196 m2, ki je vpisana v seznam javnega dobra št. II., k.o. Dovško, ker v naravi ne služi kot javno dobro in predstavlja funkcionalno zemljišče k stanovanjskima objektoma na Titovi 86 in Titovi 88 na Senovem.
II
Lastninska pravica na parc. št. 683/6 - cesta v izmeri 196 m2 se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Krško.
III
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško na parc. št. 683/6 - cesta v izmeri 196 m2, se lastninska pravica na predmetni nepremičnini s prodajno pogodbo prenese v last STG Rudarja, Senovo, in sicer zaradi določitve funkcionalnega zemljišča na predmetni nepremičnini.
IV
Prodaja nepremičnine se bo izvedla po postopku in na način, ki ga določajo predpisi ter po tržni vrednosti nepremičnine, ki jo je določil sodno zapriseženi cenilec gradbene stroke in znaša 638.059,96 SIT.
V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 464-22/01-507
Krško, dne 17. maja 2001.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.