Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001

Kazalo

2847. Spremembe in dopolnitve poslovnika Mestnega sveta mestne občine Murska Sobota, stran 5488.

Na podlagi 36. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) in 94. člena poslovnika Mestnega sveta mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 12. 6. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Mestnega sveta mestne občine Murska Sobota
1. člen
Besedilo 43. člena poslovnika Mestnega sveta mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) se spremeni in glasi: “Mestni svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon oziroma statut določa drugačno večino. Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov mestnega sveta.”
2. člen
Zadnji stavek tretjega odstavka 69. člena se dopolni tako, da se za besedo “večino” doda beseda “opredeljenih”.
3. člen
Tretji odstavek 77. člena se spremeni in glasi: “Odlok je v prvi obravnavi sprejet, če dobi večino opredeljenih glasov navzočih članov mestnega sveta.”
4. člen
Prvi odstavek 80. člena se spremeni in glasi: “Amandma, člen odloka in odlok v celoti so sprejeti, če na seji mestnega sveta dobijo večino opredeljenih glasov navzočih članov.”
5. člen
Drugi odstavek 82. člena se spremeni in glasi: “Občinski proračun se sprejme za proračunsko leto, ki je enako koledarskemu letu.“
V istem členu se dodajo nov tretji, četrti in peti odstavek, ki glasijo:
“Župan predloži predlog občinskega proračuna in ostale dokumente, povezane s predlogom proračuna, ki jih zahteva zakon, za prihodnje leto mestnemu svetu v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna Državnemu zboru.
O predlogu proračuna z vsemi prilogami se organizira razprava v okviru pristojnih delovnih teles mestnega sveta ter seznani neposredne in posredne uporabnike proračuna.
Po opravljeni razpravi o predlogu proračuna in vskladitvi pripomb se pripravi predlog proračuna za drugo obravnavo mestnemu svetu.”
Sedanji tretji odstavek 82. člena postane šesti odstavek.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-1/01
Murska Sobota, dne 12. junija 2001.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.