Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001

Kazalo

2819. Odlok o ravnanju z komunalnimi odpadki v Občini Beltinci, stran 5446.

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 4. in 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90) in 16. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00) je Občinski svet občine Beltinci na 30. redni seji dne 31. 5. 2001 sprejel
O D L O K
o ravnanju z komunalnimi odpadki v Občini Beltinci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Namen odloka
S tem odlokom se določijo vrste, zbiranje, odvažanje, odlaganje, način obračunavanja odvoza in odlaganje komunalnih odpadkov ter nadzor nad izvajanjem tega odloka na območju Občine Beltinci.
2. člen
Cilji ravnanja z odpadki
Cilji ravnanja z odpadki so:
1. preprečevanje nastajanja in zmanjševanje odpadkov,
2. ločeno zbiranje odpadkov na izvoru njihovega nastanka,
3. vračanje odpadkov v ponovno uporabo,
4. sprejemljivost ukrepov za okolje in
5. uveljavitev načela »stroške nosi povzročitelj«.
3. člen
Subjekti ravnanja z odpadki
Subjekti ravnanja z komunalnimi odpadki so:
1. občina in krajevne skupnosti
2. izvajalci javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: izvajalci) in
3. povzročitelji obremenitev (v nadaljevanju: povzročitelji) so pravne in fizične osebe, pri katerih nastajajo komunalni odpadki.
4. člen
Sistem ravnanja z odpadki
Na območju ravnanja s komunalnimi odpadki se vzpostavi naslednji sistem:
1. ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na izvoru njihovega nastanka in okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev,
2. odlaganje ostalih odpadkov na urejenih odlagališčih in
3. saniranje divjih odlagališč.
5. člen
Obveznost ravnanja z odpadki
Na celotnem območju Občine Beltinci je obvezno ravnanje s komunalnimi odpadki iz vseh virov in skladno s 4. členom tega odloka.
6. člen
Obveznost določb
Določbe tega odloka so obvezne za vse povzročitelje in izvajalce, ki so vključeni v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki.
7. člen
Opravljanje dejavnosti ravnanja z odpadki
Dejavnost ravnanja z odpadki opravljajo izvajalci po programu gospodarnega ravnanja z odpadki v Občini Beltinci, ki ga potrdi Občinski svet občine Beltinci v skladu s predpisi in tem odlokom.
Izvajalca izbere Občinski svet občine Beltinci.
II. VRSTE KOMUNALNIH ODPADKOV
8. člen
Komunalni odpadki so:
1. bio masa rastlinskega in živalskega izvora,
2. odpadni papir,
3. odpadno steklo,
4. odpadne umetne mase in gumi,
5. odpadne kovine,
6. posebni gospodinjski odpadki (navedeni v »programu gospodarnega ravnanja z odpadki«) in
7. preostali komunalni odpadki (kosovni odpadki).
III. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
9. člen
Zbirno in odjemno mesto
Zbirno mesto za komunalne odpadke je ustrezno urejen prostor, na katerem povzročitelji redno odlagajo komunalne odpadke v tipizirane posode za odpadke in plastične vrečke skladno z 10. členom tega odloka.
Odjemno mesto za komunalne odpadke je ustrezno urejen prostor, od koder izvajalci redno odvažajo komunalne odpadke.
Povsod, kjer je primerno, naj bosta zbirno in odjemno mesto na istem prostoru. Odjemna mesta morajo biti dostopna specialnim vozilom za zbiranje in odvoz odpadkov in oddaljena največ 10 m od mesta, od koder je možen dostop s tem vozilom.
Zbirna in odjemna mesta določajo izvajalci v soglasju s povzročitelji, vzdržujejo pa jih povzročitelji. Ti se lahko dogovorijo za skupno zbirno mesto z uporabo skupne posode ali kesona za odpadke.
Ob določevanju lokacij zbirnega in odjemnega mesta je potrebno upoštevati funkcionalne, higienske ter estetske zahteve in požarno-varstvene pogoje.
Določbe tega odloka so dolžni upoštevati načrtovalci in projektanti v skladu z obstoječo tehnologijo izvajalcev pri oblikovanju stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri prenovi zgradb in delov naselij.
10. člen
Vrste posod za odpadke
Povzročitelji morajo odpadke odlagati v:
– tipizirane plastične posode volumna 120, 240 in 1100 litrov,
– tipizirane kovinske posode volumna 1100 litrov,
– tipizirane kovinske kesone volumna 5 do 10 m3,
– druge posode ali vrečke, ki jih določi izvajalec.
Vrsto in število posod ali kesonov za odpadke določi izvajalec v skladu s tehnologijo zbiranja in odvažanja ter strukturo in vrsto odpadkov ter količino.
11. člen
Prepoved odlaganja odpadkov izven posod
Izven posod za odpadke na izbirnih in odjemnih mestih ter izven odlagališča komunalnih odpadkov je prepovedano odlagati komunalne odpadke.
12. člen
Prepoved nepravilnega odlaganja odpadkov v posamezne posode
V posode za odpadke je prepovedano odlagati:
1. odpadke v tekočem stanju;
2. kužen material iz zdravstvenih in veterinarskih zavodov;
3. tleče, lahko vnetljive, gorljive, eksplozivne, reaktivne, jedke, dražljive, strupene in radioaktivne odpadke, ki se morajo odlagati v skladu s pravilnikom o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi (Uradni list SRS, št. 20/86);
4. odpadni gradbeni material ter
5. kosovne odpadke – pohištvo, gospodinjski stroji, kolesa, hišna ali stanovanjska oprema ter nevozna vozila.
V posode iz 3. točke 10. člena tega odloka, ki so po programu zbiranja in odvažanja odpadkov namenjene za zbiranje ostalih odpadkov iz 7. točke 8. člena tega odloka je prepovedano odlagati katerekoli druge odpadke.
13. člen
Realizacija zbirno-odjemno mesto
Povzročitelji so dolžni v času odvoza posode in vrečke za odpadke, razen posode iz 3. točke 10. člena tega odloka pripeljati z zbirnega na odjemno mesto in jih po izpraznitvi vrniti nazaj.
14. člen
Vzdrževanje čistoče na zbirnih in odjemnih mestih
Izvajalec je dolžan izprazniti tipizirane posode tako, da ne ovirajo prometa, onesnaži prostora ter ne poškoduje posode in okolice, kjer se opravlja delo. V primeru, da izvajalec onesnaži odjemno mesto, ga je dolžan tudi pospraviti in počistiti.
Povzročitelji so dolžni vzdrževati čistočo na zbirnih in odjemnih mestih ter dovoznih poteh do odjemnega mesta. Tudi v zimskem času so dolžni omogočiti dostop do posod, vrečk in kesonov za odpadke.
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev in aktivnosti na prostem, pri katerih nastajajo odpadki, morajo v času trajanja prireditve, prireditveni prostor opremiti z ustreznimi posodami za zbiranje odpadkov, po končani prireditvi, najkasneje pa v 24 urah, poskrbeti, da se prireditveni prostor očisti in da odpadke odpeljejo na odlagališče pooblaščeni izvajalci za ravnanje z odpadki.
K vlogi za izdajo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gospodarske dejavnosti (registracija samostojnega podjetnika ali druge gospodarske družbe) mora vlagatelj priložiti potrdilo izvajalca, da je povzročitelj prijavljen na odvoz odpadkov v skladu s tem odlokom. Šele na podlagi izdanega potrdila izvajalca Upravna enota Murska Sobota izda povzročitelju odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gospodarske dejavnosti.
15. člen
Ravnanje s posodami za odpadke
Povzročitelji odpadkov so dolžni posode za odpadke po potrebi ali na zahtevo komunalnega ali zdravstvenega inšpektorata ter ustrezne službe v občini čistiti in vzdrževati, jih sproti popravljati ter dotrajane nadomeščati z novimi ali rabljenimi.
Nosilci stroškov čiščenja in vzdrževanja posod za odpadke so povzročitelji. Prav tako so dolžni plačati stroške popravila oziroma zamenjave posode za odpadke, če so posodo poškodovali ali jim je bila odtujena.
16. člen
Nabava posod za odpadke
Posode za odpadke lahko nabavijo izvajalci ali povzročitelji, na svoje stroške. V primeru, da jih nabavijo izvajalci, zaračunavajo izvajalci poleg cene za odvoz tudi obrabnino za uporabo posode.
V primeru, da je povzročitelj tudi lastnik posode za odpadke, izvajalec obrabnine ne sme zaračunavati.
Povzročitelji so dolžni odlagati odpadke v posode, skladno z navodili izvajalcev.
IV. ODVAŽANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
17. člen
Frekvence odvozov
Zbiranje in deponiranje odpadkov se izvaja skladno z letnim razporedom odvoza, ki ga pripravi izvajalec skladno z 7. členom tega odloka. Razpored mora ustrezati strukturi in vrsti ter količini posameznih vrst odpadkov.
Povzročitelji odpadkov morajo biti seznanjeni z letnim razporedom odvoza vseh vrst odpadkov. Pristojne inšpekcijske službe imajo pravico zahtevati večjo pogostost odvoza.
V primeru izpada odvoza zaradi višje sile ali večjih ovir na dovozu (sneg, prekopi...) so izvajalci dolžni opraviti odvoz najkasneje v naslednjih dveh dneh po prenehanju ovire oziroma po praznikih.
18. člen
Način odvoza
Izvajalci odvažajo komunalne odpadke samo s posebej urejenimi komunalnimi vozili.
19. člen
Zbiranje posebnih gospodinjskih in kosovnih odpadkov
Za zbiranje odpadkov iz 6. točke 8. člena tega odloka postavijo izvajalci kesone (zbiralne postaje) na primerna odjemna mesta in jih odvažajo skladno s 7. in 17. členom tega odloka, oziroma na zahtevo komunalnega ali zdravstvenega inšpektorata.
Zbiranje kosovnih odpadkov organizirajo izvajalci skladno s 7. in 17. členom tega odloka.
V. ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
20. člen
Odlagališče odpadkov
Izvajalci in povzročitelji morajo odpadke odlagati na za dejavnost določeno odlagališče odpadkov. Odlagališče odpadkov mora zagotoviti občina.
21. člen
Sprejemljivost odlaganja odpadkov
Na odlagališču komunalnih odpadkov je dovoljeno odlagati samo komunalne odpadke iz 4. in 7. točke 8. člena tega odloka.
Drugih odpadkov ni dovoljeno odlagati na odlagališčih komunalnih odpadkov razen odpadkov, ki se lahko odlagajo pod posebnimi pogoji, za katere si izvajalec pridobi mnenje pooblaščene strokovne inštitucije in inšpekcijskih organov.
22. člen
Odlaganje odpadnega gradbenega materiala in jalovine
Odpadne gradbene materiale, ki niso zdravju in okolju škodljivi (podtalnica) in jalovino je v skladu s sanacijskimi programi in po predhodnem soglasju s posamezno krajevno skupnostjo na svojem območju oziroma lastnikom zemljišča dopustno odlagati v opuščenih gramoznicah ali jih uporabiti za izravnave pri urejanju okolij ter za nasipe:
– po prehodnem soglasju.
Odlaganje gradbenih materialov ter jalovine ne sme ogrožati podtalnice, vodotokov ter virov pitne vode.
23. člen
Upravljanje z odlagališčem
Odlagališče komunalnih odpadkov upravlja upravljalec odlagališča, ki sprejme na podlagi tehnologije odlaganja pravilnik o odlaganju in saniranju odlagališča.
24. člen
Režim odlaganja odpadkov
Upravljalec s pravilnikom določi režim odlaganja komunalnih odpadkov na odlagališču.
25. člen
Obratovalni čas
Obratovalni čas na odlagališču določi upravljalec. Povzročitelji so dolžni komunalne odpadke pripeljati na odlagališče v obratovalnem času in jih odložiti na mestu, ki ga določi upravljalec.
26. člen
Odlaganje odpadov izven odlagališča
Kdor odloži komunalne odpadke izven odlagališča komunalnih odpadkov, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti in prepeljati na odlagališče. Če tega ne stori, jih odstranijo na njegove stroške upravljalci odlagališča takoj, ko dobijo zahtevo pristojnega inšpektorja ali občinske službe komunalnega nadzora.
Če storilca ni mogoče ugotoviti, odstranijo odpadke izvajalci na zahtevo komunalnega inšpektorata na stroške proračuna občine.
VI. NAČIN OBRAČUNA RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI
27. člen
Določanje cen
Cene za ravnanje z odpadki se določajo skladno z veljavno zakonodajo.
28. člen
Načelo »povzročitelj plača«
Stroške ravnanja z odpadki so dolžni plačevati vsi povzročitelji, za katere je organizirano ravnanje z odpadki.
29. člen
Način obračuna ravnanja z odpadki
Način obračuna ravnanja z odpadki je opredeljen v pogodbi o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Beltinci, ki jo skleneta Občina Beltinci in izvajalec.
Osnova za obračun ravnanja z odpadki je volumen postavljene posode za ostale odpadke.
Povzročiteljem, ki sami pripeljejo odpadke na deponijo, se zaračunavajo stroški vgrajevanja in deponiranja po m3 za pripeljano količino po redni ceni, ki je določena po veljavnem ceniku.
30. člen
Spremembe podatkov
Za obračunavanje odvoza odpadkov sporočijo povzročitelji izvajalcem podatke in njihove spremembe v roku, ki ga ti določajo.
31. člen
Pridobivanje podatkov
Če povzročitelji v zahtevanem roku ne sporočijo zahtevanih podatkov, si izvajalci pridobijo podatke iz razpoložljivih uradnih evidenc.
32. člen
Obveznost plačila
Obveznost plačila za ravnanje s komunalnimi odpadki nastane za povzročitelja z dnem, ko začnejo izvajalci opravljati storitve na njihovem območju ali ko se povzročitelji vselijo v stanovanje ali začnejo uporabljati poslovne prostore.
Povzročitelji odpadkov sklenejo z izvajalcem pogodbo o odvozu in odlaganju komunalnih odpadkov.
VII. NADZOR
33. člen
Izvajanje nadzora
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo pristojne občinske službe.
VIII. KAZENSKI DOLOČBI
34. člen
Kazenske določbe za izvajalca in odgovorno osebo
Z denarno kaznijo od 200.000 do 500.000 SIT se kaznuje za prekršek izvajalce, ki:
1. ne izpraznijo posod za odpadke, skladno z razporedom odvoza (prvi odstavek 17. člena),
2. ne opravijo odvoza komunalnih odpadkov najkasneje v dveh dneh po prenehanju ovire ali višje sile (tretji odstavek 17. člena),
3. odvažajo komunalne odpadke z neprimernimi vozili (18. člen),
4. ne postavijo kovinskih kesonov na primerna odjemna mesta in jih ne odvažajo skladno s prvim dostavkom 19. člena,
5. ne zbirajo odpadkov v skladu z drugim odstavkom 19. člena,
6. odlagajo odpadke izven določenega odlagališča, odlagajo na odlagališče komunalnih odpadkov nekomunalne odpadke in odpadke, za katere si niso pridobili strokovnega mnenja (21. člen),
7. če ne očistijo odjemno mesto.
Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba izvajalca, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
35. člen
Kazenske določbe za povzročitelje odpadkov
Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 SIT se kaznuje za prekršek povzročitelj, če:
1. ravna v nasprotju s 5. in 6. členom tega odloka,
2. ne odlagajo komunalnih odpadkov v posode za odpadke, odlagajo komunalne odpadke zven posod za odpadke ali izven odlagališča komunalnih odpadkov (11. člen),
3. odlagajo odpadke v nasprotju z 12. členom,
4. ne vzdržuje zbirnega ali odjemnega mesta, skladno z navodili izvajalcev (drugi odstavek 14. člena)
5. ne nabavi posode za odpadke (16. člen),
6. odlagajo na odlagališče komunalnih odpadkov nekomunalne odpadke (21. člen),
7. odlagajo komunalne odpadke na odlagališču komunalnih odpadkov izven obratovalnega časa ali izven mesta, ki ga določijo izvajalci (25. in 26. člen).
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
Prenehanje veljavnosti odloka
Ob uveljavitvi tega odloka, preneha za Občino Beltinci veljati odlok o odvozu in odlaganju komunalnih odpadkov v Mestni občini Murska Sobota (Uradne objave, št. 1/91).
37. člen
Veljavnost odloka
Ta odlok začne veljati v osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
38. člen
Pravica do odlaganja odpadkov
Do ureditve premoženjsko pravnih odnosov med novimi občinami na območju bivše Občine Murska Sobota, ima Občina Beltinci pravico odlagati komunalne odpadke na odlagališču komunalnih odpadkov v Puconcih.
Št. 015-03/110
Beltinci, dne 31. maja 2001.
Župan
Občine Beltinci
Jožef Kavaš l. r.