Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001

Kazalo

2848. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Murska Sobota, stran 5489.

Na podlagi 58. do 63. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89 in Uradni list RS, št. 24/92 in 29/95) v zvezi s 56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 25. členom zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 39/96, 61/96, 35/97, 45/97, 73/97, 87/97, 73/98 in 31/00) in na podlagi 7. in 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 12. 6. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Murska Sobota
1. člen
V poglavju II.Območja plačevanja nadomestila se spremeni besedilo 2. člena tako, da glasi:
»Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča, ki ležijo v ureditvenih območjih Mestne občine Murska Sobota in so razvrščena v:
I. območje, ki obsega ureditveno območje mesta Murska Sobota,
II. območje, ki obsega ureditvena območja naselij Bakovci, Černelavci, Krog, Kupšinci, Markišavci, Nemčavci, Polana, Rakičan, Satahovci in Veščica.
Območja so razvidna iz prostorsko izvedbenih aktov in so na vpogled pri mestni upravi.«
2. člen
V poglavju III. Merila za določitev višine nadomestila se spremeni besedilo 4. člena, 2. točke tako, da glasi:
»lega in namembnost rabe stavbnega zemljišča«.
3. člen
V poglavju III. Merila za določitev višine nadomestila se spremeni besedilo zadnjega odstavka 6. člena tako, da glasi:
»Po kriteriju lege in namembnosti rabe stavbnega zemljišča se ta točkujejo z naslednjim številom točk za m2:
-------------------------------------------------------------
  Namembnost        I. območje      II. območje
-------------------------------------------------------------
A  Za poslovne namene     500 točk       450 točk
B  Za druge poslovne
  namene in storitveno
  dejavnost         250 točk       225 točk
C  Za gospodarske
  namene in gospodarske
  javne službe        150 točk       135 točk
D  Za namen javne
  uprave in družbenih
  dejavnosti         50 točk        45 točk
E  Za stanovanjske
  namene           20 točk       18 točk«
-------------------------------------------------------------
V peti alinei 7. člena se črtata besedi: »komunalne naprave«.
V 7. členu se doda novi odstavek, ki glasi:
»Stavbna zemljišča, na katerih je zgrajena komunalna infrastruktura, se točkujejo z naslednjim številom točk za m2:
1. primarno električno, telekomunikacijsko in plinovodno omrežje
– podzemno            50 točk
– nadzemno            75 točk
2. površine, na katerih so zgrajeni objekti za distribucijo električne energije, telekomunikacijskih storitev in distribucijo plina
– transformatorske, razdelilne 
in reducirne postaje                200 točk
– površine elektro, telekomunikacijskih 
in plinovodnih jaškov               500 točk
Površine, na katerih je zgrajeno električno, telekomunikacijsko in plinovodno omrežje so tiste površine, ki služijo normalni rabi in se obračunavajo tako, da predstavlja dolžinski meter omrežja m2 površine.
Pri objektih za distribucijo električne energije, telekomunikacijskih storitev in distribucijo plina se upošteva dejanska površina objektov, oziroma površina, ki je ograjena.«
4. člen
V 9. členu se doda tretji odstavek, ki glasi:
»Mesečna višina nadomestila za stavbno zemljišče, na katerem je zgrajena komunalna infrastruktura, se določi tako, da se skupno število točk iz 6. in 7. člena tega odloka pomnoži s površino stavbnega zemljišča ter ustrezno vrednostjo točke za odmero nadomestila.«
5. člen
V poglavju IV. Odmera in plačilo nadomestila se spremeni besedilo 13. člena tako, da glasi:
»Sredstva iz naslova plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča po tem odloku so prihodek proračuna Mestne občine Murska Sobota in se namenjajo za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v Mestni občini Murska Sobota«.
6. člen
V poglavju Oprostitve plačila se v 14. členu doda besedilo drugega in tretjega odstavka:
»Nadomestilo ne plačujejo fizične osebe od gospodarskih objektov kot so: objekti za rejo živali, silosi, hrambe za orodje, kozolci, lope za hrambo krme in kmetijske mehanizacije, čebelnjaki in drugi pomožni objekti, v primeru, da navedeni objekti služijo zasebni rabi. V primeru, da se navedeni objekti uporabljajo v pridobitnih dejavnostih, se nadomestilo plačuje.
Nadomestilo ne plačujejo fizične in pravne osebe, ki imajo stalno bivališče oziroma sedež v naseljih oziroma krajevnih skupnostih, v katerih je uveden krajevni samoprispevek.«
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2001.
Št. 423-06-10/2001
Murska Sobota, dne 12. junija 2001.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.