Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001

Kazalo

2821. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 2000, stran 5450.

Na podlagi 62., 96., 97., 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00) in 18. člena statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na 12. redni seji dne 13. 6. 2001 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 2000
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2000, katerega sestavni del je tudi zaključni račun sredstev proračunske rezerve.
2. člen
Prihodki, oziroma prejemki in odhodki, oziroma izdatki proračuna po zaključnem računu za leto 2000 so naslednji:
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov         v 000 SIT
I.   Prihodki                     934.520
II.   Odhodki                     941.326
III.  Presežek prihodkov                - 6.806
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
I.   Prejemki                        –
II.   Izdatki                       500
III.  Presežek                      –500
C)   Račun financiranja
I.   Zadolževanje                   50.000
II.   Odplačevanje dolga                38.919
III.  Neto zadolževanje                 11.081
3. člen
Presežek vseh treh računov po zaključnem računu proračuna, v znesku 3,774.481,90 tolarjev, se prenese v proračun Občine Cerknica za leto 2001.
4. člen
Prenos sredstev proračunske rezerve po zaključnem računu za leto 99, v rezerve za leto 2000, v znesku 4,804.642,75 tolarjev, je bil porabljen v višini 4,800.000 SIT. Presežek 4.642,75 SIT pa se prenese v sredstva rezerv za leto 2001.
5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja Občine Cerknica za leto 2000 so sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303/0001/2001 0003
Cerknica, dne 13. junija 2001.
Župan
Občine Cerknica
Valentin Schein l. r.