Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001

Kazalo

2823. Odlok o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v Občini Cerknica, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, stran 5451.

Na podlagi 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 26/90, Uradni list RS št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), navodila o merilih za to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95 in 73/95) ter 130. in 133. člena statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na 12. redni seji dne 13. 6. 2001 sprejel
O D L O K
o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v Občini Cerknica, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se v Občini Cerknica določa vrsta, namen, največja velikost in način gradnje objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, temveč zadošča odločba o priglasitvi gradbenih del.
2. člen
Za objekte oziroma posege v prostor ter dela, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje, temveč odločba o priglasitvi gradbenih del, se štejejo:
1. Vzdrževalna dela na obstoječih objektih, s katerimi se znatneje ne spremeni zunanjost objekta.
2. Dela, ki so s posebnimi predpisi določena kot vzdrževalna dela.
3. Adaptacije, s katerimi se bistveno ne spreminjajo zunanjost, zmogljivost, velikost ali namen obstoječih objektov.
4. Začasni objekti in naprave, namenjene sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, proslavam in podobno.
5. Postavitve spominskih plošč ter nagrobnih in drugih obeležij, ki ne zahtevajo večjih ureditvenih del.
6. Pomožni objekti, ki so namenjeni:
– izboljšavi bivalnih pogojev,
– kmetijskim, poslovnim in ljubiteljskim dejavnostim,
– ter opremljanju in urejanju zunanjih površin.
7. Odstranitev obstoječih objektov in naprav in njihovih delov do površine 30 m2, za katere ni potrebna statična presoja in s tem niso ogroženi sosednji objekti.
II. POMOŽNI OBJEKTI (vrsta, namen in največja velikost)
3. člen
Pomožni objekti in naprave, ki predstavljajo funkcionalno dopolnitev stanovanjske hiše:
1. Garaža za osebni avto do površine 24 m2.
2. Nadstrešek ali pergola za parkiranje osebnega avtomobila do površine 24 m2.
3. Vetrolov do površine 12 m2.
4. Drvarnica, vrtna uta, shramba za orodje, steklenjak, topla greda, zaprti cvetličnjak in zimski vrt do površine 20 m2.
5. Objekti za rejo malih živali, kot so kokošnjaki in zajčniki, do površine 20 m2; kadar reja malih živali ni z drugim predpisom prepovedana.
6. Nadkritje in zasteklitev obstoječih balkonov in stopnic največ do 20 m2.
7. Nadkritje obstoječe terase v lahki montažni izvedbi, največ do 24 m2.
8. Kolektorji za izkoriščanje sončne energije do 12 m2 površine. Naprave ne smejo moteče vplivati na okolje.
9. Postavitev montažnih, tipskih bazenov ob stanovanjskih hišah z vkopom v teren do 1 m in površine do 40 m2.
10. Preureditev enega stanovanjskega prostora do velikosti 20 m2 v pisarno.
4. člen
Pomožni objekti in naprave, ki predstavljajo funkcionalno dopolnitev večstanovanjskih objektov:
1. Posegi na fasadah večstanovanjskih objektov, kot so zasteklitve balkonov, zamenjava oken, montaža rolet, obnova ali zamenjava balkonskih ograj in podobno po enotnem načrtu za celoten objekt.
2. Nadstreški za osebni avto, največ 2 k enemu osnovnemu objektu. Površina posameznega nadstreška je lahko do 20 m2. Poseg se lahko izvrši po enotnem projektu, ki zajema odnos do osnovnega objekta in vključuje tudi zunanjo ureditev.
3. Pokrito zbirno mesto za komunalne odpadke do velikosti 10 m2.
4. Vetrolov do 12 m2.
5. Stojala za kolesa z nadstrešnico v obsegu in izvedbi, ki ne ovira drugih urbanističnih in prometnih ureditev do 10 m2.
5. člen
Pomožni objekti in naprave, ki predstavljajo funkcionalno dopolnitev objektov, namenjenih kmetijski dejavnosti:
1. Skednji, kašče, lope za shrambo sena, stelje, poljščin, orodja, začasna zavetišča za živino, rastlinjaki, nadstrešnice in drugi gospodarski objekti za kmetijsko proizvodnjo do velikosti 30 m2.
2. Objekti iz 1. točke, ki dopolnjujejo osnovno kmetijsko dejavnost obstoječih gospodarstev, se lahko postavijo do velikosti 40 m2, ob priložitvi potrdila o statusu kmeta.
3. Enojni kozolci z dvema poljema do 8 m dolžine in 1 m širine.
4. Dvojni kozolci za sušenje krme do površine 40 m2, ob priložitvi potrdila o statusu kmeta.
5. Koritasti in stolpni silosi za krmo v sklopu kmečkih gospodarstev do skupne prostornine 90 m3, v leseni izvedbi. Nadstrešnica največ do 30 m2.
6. Rezervoarji za vodo do 10 m3, v kolikor ta voda ni namenjena za pitje.
7. Posodobitev obstoječih gnojišč do 30 m3.
8. Ureditev pašnikov do površine 4 ha.
9. Postavitev začasnih zavetišč za živino na pašnikih s časovno omejitvijo, največ do 5 let.
10. Tople grede in zaprti cvetličnjaki do 30 m2 oziroma več manjših v enaki skupni velikosti.
6. člen
Pomožni objekti in naprave, ki predstavljajo funkcionalno dopolnitev poslovnih, trgovskih, proizvodnih in gostinskih objektov:
1. Majhna kontejnerska skladišča za TNP do velikosti 2 x 100 jeklenk a =10 kg.
2. Večnamenska nadstrešnica do 30 m2.
3. Montaža tend, nadstreškov in izveskov nad vhodi poslovnih prostorov in manjših klima naprav (enega poslovnega prostora), za katere je potrebno predvideti ustrezno mesto montaže in lovljenja kondenzne vode.
4. Letni vrtovi do 40 m2.
5. Izdelava vetrolova pri vhodih v objekte do 12 m2.
7. člen
Ograje in oporni zidovi:
Ograje se lahko postavlja na območjih, kjer so okoliška stavbna zemljišča pretežno pozidana.
1. Vrtne, dvoriščne in medposestne ograje do višine največ 1,5 m.
2. Oporni zidovi terena do višine največ 1 m. Če konfiguracija terena zahteva višji oporni zid, se le-ta lahko postavi do višine 1,5 m ob priloženem statičnem izračunu, ki določi njegovo izvedbo.
3. Terasasta utrditev terena s prefabriciranimi škarpniki do višine 1,5 m.
4. Postavitev zaščitnih in protihrupnih ograj, ki niso ob cestah regionalnega, pomena do višine 2,5 m.
5. Trajne ograje, ki služijo za zaščito pred divjadjo, do višine 2 m.
8. člen
Zunanje ureditve z urbano opremo:
1. Tlakovanje, asfaltiranje in urejanje funkcionalnih zemljišč pred stanovanjskimi in drugimi objekti.
2. Rekonstrukcija kategoriziranih občinskih cest v skladu z odlokom o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 41/99) in nekategoriziranih poti.
3. Urejanje cestnih propustov do premera 100 cm.
4. Urejanje brežin vodotokov, ob soglasju pristojne službe za vodno gospodarstvo.
5. Nadstrešnice za potnike na avtobusnih postajališčih do 20 m2, ob soglasju Občine Cerknica.
6. Stojala za kolesa z nadstrešnico ob javnih zgradbah v obsegu in izvedbi, ki ne ovira drugih urbanističnih in prometnih ureditev do 10 m2.
7. Postavitev reklamnih, obvestilnih, turističnih in podobnih panojev in naprav ter reklam, poslikanih na zidovih objektov, ki niso prometni znaki ali znaki po drugih predpisih, pritrjeni na objekte, zidove, ograje ali samostojne do površine 12 m2 s soglasjem lastnikov objektov in zemljišč. Če panoji presegajo velikost 4 m2, jih je potrebno časovno omejiti do največ 2 leti, z možnostjo podaljšanja.
8. Postavitev mikrourbane opreme kot so klopi, igrala, korita za rože in podobno.
9. Odprava arhitektonskih ovir za ljudi z omejenimi možnostmi gibanja ter gradnja manjših klančin.
10. Postavitev umetniških del, spominskih plošč, kapelic ter nagrobnih in drugih obeležij, ki ne zahtevajo večjih ureditvenih del izven sakralnih kompleksov.
9. člen
Drugi pomožni objekti:
1. Čebelnjaki, ki ne presegajo 3,5 m širine ter 20 m2 in v skladu s pozitivnim mnenjem čebelarskega društva, ki mu je dodeljen revir, na katerem bo stal čebelnjak.
2. Mali rezervoar za TNP (tekoči naftni plin) do vsebine 2500 kg, v skladu s pravilnikom o utekočinjenem naftnem plinu (Uradni list RS, št. 22/91).
3. Izgradnja triprekatnih greznic, ter rastlinskih in manjših čistilnih naprav (10 EE) za čiščenje komunalnih odplak in odpadnih vod do 30 m3 na mesec.
4. Lovske preže do velikosti 4 m2 in krmišča do 6 m2.
5. Ptičje opazovalnice, skladne z mnenjem Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije.
6. Ureditev prostorov za “piknike“, ki obsegajo kurišče in nadkritje nad kuriščem do velikosti 16 m2, ob soglasju Občine Cerknica.
7. Pomožni objekti za dejavnosti, ki niso vezane na zdravstveno-veterinarske pogoje, do velikosti 10 m2 s soglasjem Občine Cerknica.
8. Lesene stojnice do velikosti 3 m2, s soglasjem Občine Cerknica in časovno omejitvijo do največ 2 leti, z možnostjo podaljšanja.
III. NAČINI, POGOJI IN OMEJITVE ZA GRADNJO POMOŽNIH OBJEKTOV, NAPRAV IN DRUGIH POSEGOV
10. člen
Objekti oziroma posegi v prostor po tem odloku morajo biti v skladu z namensko rabo zemljišč v planskih aktih ter v skladu z zahtevami v zvezi z varstvom okolja, zdravstvenimi, požarno-varstvenimi, vodnogospodarskimi, obrambno-zaščitnimi zahtevami ter zahtevami v zvezi z varovanjem naravne in kulturne dediščine.
Objekti oziroma posegi v prostor po tem odloku ne smejo biti v nasprotju z rešitvami v prostorsko izvedbenih aktih in z njimi ne smejo biti prizadete pravice ali zakoniti interesi drugih oseb.
11. člen
Za adaptacije, s katerimi se bistveno ne spreminjajo zunanjost, zmogljivost, velikost ali namen obstoječih objektov, se štejejo dela oziroma posegi na obstoječih objektih tako:
– da se ne spremeni vertikalni in horizontalni gabarit objekta in njegov izgled,
– da se z adaptacijo ne posega v konstrukcijske elementa objekta,
– da adaptacija objekta ne zahteva novih komunalnih in drugih priključkov,
– da se z adaptacijo ne spreminja osnovne namembnosti objekta.
12. člen
Za pomožni objekt se šteje pritličen objekt, brez kolenčnega zidu in nepodkleten, razen, če to zahtevajo terenske razmere. Pomožni objekti so lahko zidani ali leseni, na stebrih podprti ali montažni objekti, razen vkopane kleti. Objekti so lahko svetle višine do 2,40 m, brez zgrajene AB plošče in praviloma dvokapne strehe, naklona 30-45 stopinj. Čebelnjaki, kozolci, pomožni objekti za dejavnost in shrambe za orodje, pa smejo biti samo v leseni izvedbi in postavljeni na točkovne temelje.
Zaradi enostavne konstrukcije in velikosti ne potrebujejo posebnega statičnega ter drugega gradbeno tehničnega preverjanja oziroma so zgrajeni iz tipiziranih elementov z veljavnimi atesti. Ne potrebujejo novih komunalnih in drugih priključkov na javne komunalne objekte in naprave.
Pomožni objekti so lahko locirani kot prizidki k stanovanjskim objektom ali gospodarskim poslopjem ali kot samostojni objekti.
Kot pomožni objekt se ne štejejo masivne garaže, delavnice in skladišča za potrebe dejavnosti.
Pomožnih objektov ni dovoljeno uporabljati in opremljati za bivalne namene.
13. člen
Skupna površina več pomožnih objektov, zgrajenih v sklopu osnovnega objekta, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje ne sme presegati 40 m2. Pomožnih objektov ni možno dograjevati.
14. člen
Pri določanju lokacije ter oblikovanju pomožnih objektov in naprav in drugih posegov je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
1. Pomožne objekte je možno locirati le v ureditvenem območju naselij, izven teh območij pa le izjemoma, s soglasjem Občine Cerknica.
2. Izjemoma se kmetijska zemljišča iz prvega območja namenijo za nekmetijsko rabo, če ni drugega primernega zemljišča in, če gre za gradnjo objekta, ki je v interesu Občine Cerknica, in sicer le gradnja objektov, ki neposredno služijo primarni kmetijski dejavnosti, kar pomeni, da mora investitor priložiti potrdilo o statusu kmeta. Postavitev tovrstnih objektov se dovoli s časovno omejitvijo do 5 let.
3. Ne smejo poslabšati pogojev rabe sosednjih zemljišč, objektov in naprav.
4. Objekti ne smejo biti locirani tako, da ovirajo preglednost križišč, cest ali cestno prometne signalizacije.
5. Objekti ne smejo biti locirani na javnih komunalnih in energetskih vodih, razen ob izdanem soglasju in pogojih upravljalca posameznega komunalnega voda.
15. člen
1. Čebelnjake iz 1. točke 9. člena je možno graditi izven ureditvenega območja naselja, ob pozitivnem mnenju čebelarskega društva, ki mu je dodeljen revir, na katerem bo stal čebelnjak.
2. Lovske preže in krmišča iz 3. točke 9. člena se lahko postavijo ob soglasju lovske družine, ki deluje na območju in Zavoda za gozdove.
3. Na območju Cerkniškega jezera in Rakovega Škocjana se pomožni objekti izven ureditvenega območja postavljajo le izjemoma ob soglasju Občine Cerknica in pristojnih naravovarstvenih služb.
4. “Piknik prostori“ iz 6. točke 9. člena se izven ureditvenih območij naselij lahko postavijo le s soglasjem Občine Cerknica, kadar so le-ti predvideni v verificiranem turističnem programu ali v prostorsko izvedbenem aktu in ob požarno varstvenem soglasju.
5. Za urejanje brežin vodotokov iz 4. točke 8. člena je potrebno pridobiti ustrezno soglasje upravljavca vodotoka oziroma pristojne službe za vodno gospodarstvo.
6. Za vsak poseg na večstanovanjskem objektu mora soglašati najmanj polovica lastnikov objekta in se obenem obvezati, da bodo tudi sami enak poseg oblikovno izvedli na enak način.
7. Statični izračun iz 2. točke 7. člena lahko izdela le podjetje ali oseba, ki ustreza pogojem po zakonu o graditvi objektov.
16. člen
Arhitekturne, oblikovne in druge omejitve
Oblikovanje objektov naj sledi avtohtonim oblikam objektov, ki so prisotni v tem prostoru (lope, drvarnice, skednji, kozolci, vrtne ute, čebelnjaki ipd.). Razmerje med širino in dolžino objekta naj ne presega 1:2, sleme naj bo v vzdolžni smeri.
1. Oblikovno morajo biti objekti prilagojeni že obstoječim objektom in zasnovani tako, da se čimbolj vklopijo v okolje, enako velja za obnovo že obstoječih objektov.
2. Pri lokaciji, oblikovanju in izboru gradbenega materiala se morajo prilagajati krajinskim in oblikovnim značilnostim območja.
3. Pri lociranju pomožnih objektov je potrebno smiselno upoštevati izoblikovane gradbene črte.
4. Nakloni streh in smeri slemena morajo biti prilagojeni streham obstoječih objektov. Skladna mora biti tudi vrsta in barva kritine.
5. Tipi in materiali ograj naj bodo v naseljih čim bolj enotni in iz naravnih materialov.
17. člen
Odmiki
Odmik posameznega objekta od sosedove parcelne meje mora biti najmanj 4 m, ob soglasju lastnika mejnega zemljišča pa je ta odmik lahko manjši. Odmiki ograj od komunikacij morajo biti takšni, da ograja ne ovira normalne uporabe tega zemljišča. V soglasju z lastnikom mejnega zemljišča se lahko ograja ali oporni zid postavi v mejo.
18. člen
Pred začetkom gradnje mora investitor, ki namerava graditi objekt po tem odloku, poseg v prostor priglasiti pristojnemu upravnemu organu.
Vlogi mora priložiti:
1. opis nameravane graditve in zemljišča, na katerem naj bi objekt stal (tehnični opis, tlorisne in višinske gabarite, naklon strehe, uporabljen material ter konstrukcijske rešitve),
2. kopijo katastrskega načrta z vrisanim predvidenim objektom ter skico objekta,
3. dokazilo o razpolaganju z zemljiščem, na katerem bo objekt stal,
4. soglasja, ki jih zahteva pristojni organ, ki izdaja to dovoljenje.
19. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka vršijo v skladu z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor pristojne inšpekcijske službe.
IV. KONČNI DOLOČBI
20. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o pomožnih objektih za potrebe občanov in njihovih družin (Uradni list SRS, št. 51/96) za območje Občine Cerknica.
21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35101/5/2001
Cerknica, dne 13. junija 2001.
Župan
Občine Cerknica
Valentin Schein l. r.