Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001

Kazalo

2860. Pravilnik o spodbujanju tehnološkega razvoja, stran 5496.

Na podlagi 24. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I) izdaja ministrica za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o spodbujanju tehnološkega razvoja
I. SPLOŠNO
1. člen
Ta pravilnik določa postopek, pogoje in oblike ter prednostne kriterije za pridobitev pomoči pri pospeševanju tehnološkega razvoja z uporabo razvojno raziskovalnih dosežkov, ki predstavljajo zadnjo fazo v sklopu razvojno raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: pomoči) in jih ministrstvo, pristojno za tehnološki razvoj (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), namenja tehnološkemu razvoju gospodarstva in družbene infrastrukture v Republiki Sloveniji.
2. člen
Pri oblikovanju in izvajanju programa tehnološkega razvoja lahko ministrstvo sodeluje z drugimi ministrstvi, agencijami, skladi in zainteresiranimi gospodarskimi družbami in organizacijami glede na njihovo vlogo pri pospeševanju tehnološkega razvoja v Sloveniji.
3. člen
Do pomoči po tem pravilniku so upravičene fizične in pravne osebe, statusno organizirane v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe (v nadaljnjem besedilu: uporabniške organizacije).
II. OBLIKE SPODBUJANJA TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA
4. člen
Pomoči se zagotavljajo v oblikah:
1. subvencioniranja dela stroškov industrijskih raziskav in predkonkurenčno raziskovalno-razvojnih aktivnosti projektov tehnološkega razvoja;
2. subvencioniranja obrestne mere za kredite, najete za namene tehnološkega razvoja;
3. subvencioniranja dela stroškov majhnih razvojno-raziskovalnih (high – tech) projektov.
III. POGOJI IN PREDNOSTNA MERILA ZA PRIDOBITEV POMOČI
1. Subvencije industrijskim raziskavam in predkonkurenčno razvojno-raziskovalnim aktivnostim projektov tehnološkega razvoja
5. člen
Upravičenci do subvencij za pokrivanje dela stroškov industrijskih raziskav in predkonkurenčno razvojno-raziskovalnih aktivnosti projektov tehnološkega razvoja so po tem pravilniku uporabniške organizacije, ki za svoje potrebe izvajajo razvojne projekte, namenjene razvoju novih tehnologij ter razvojnemu delu v zvezi z uvajanjem novih proizvodov, postopkov oziroma storitev v uporabo na podlagi dosežkov lastnega ali tujega razvojno-raziskovalnega dela.
Izvajalci predkonkurenčno razvojno-raziskovalnih aktivnosti projektov tehnološkega razvoja so lahko izvajalske skupine raziskovalcev, usposobljenih za opravljanje razvojne dejavnosti in zaposlenih pri upravičencih do subvencij. Izvajalske skupine so lahko tudi raziskovalno razvojne skupine raziskovalcev oziroma razvojnikov, zaposlenih pri upravičencih do subvencij, in najetih raziskovalcev oziroma razvojnikov.
Izvajalci industrijskih raziskav so raziskovalne skupine, ki so usposobljene za opravljanje raziskovalne dejavnosti.
6. člen
Subvencije projektom tehnološkega razvoja so namenjene industrijskim raziskavam, predkonkurenčno raziskovalno- razvojnim aktivnostim in študijam o tehnični izvedljivosti, če:
– predstavljajo industrijske raziskave pridobivanje znanja za razvoj novih proizvodov, postopkov in storitev ali izboljšavo že obstoječih proizvodov, postopkov in storitev;
– predstavlja predkonkurenčna razvojno-raziskovalna aktivnost oblikovanje rezultatov (industrijskih) raziskav v načrt, postavitev ali obliko za nove, spremenjene ali izboljšane proizvode, postopke ali storitve, če so ti namenjeni prodaji ali uporabi, vključno s sestavo začetnega prototipa, ki ne bi bil uporaben v trgovanju. To lahko vključuje tudi osnovno opisovanje in oblikovanje ostalih proizvodov, postopkov ali storitev in začetne demonstracijske projekte ali pilotne projekte, če takih projektov ni mogoče pretvoriti ali uporabiti za industrijsko uporabo ali tržno izkoriščanje;
– predstavljajo študije o tehnični izvedljivosti pogoj za izvedbo industrijske raziskave in predkonkurenčne razvojno-raziskovalne aktivnosti.
Utemeljeni stroški, za katere je mogoče pridobiti subvencijo oziroma pomoč, so:
– stroški osebja (raziskovalci, tehniki in ostalo podporno osebje, ki so zaposleni izključno za raziskovalno dejavnost);
– stroški instrumentov, opreme in zemlje ter zgradb, ki se uporabljajo izključno in stalno (razen, če so tržno preneseni) za raziskovalno dejavnost;
– stroški svetovanja in ustreznih storitev, ki se uporabljajo izključno za raziskovalno dejavnost, vključno z raziskavami, tehničnim znanjem in patenti itd., ki so kupljeni iz zunanjih virov;
– dodatni skupni stroški, ki so nastali neposredno kot rezultat raziskovalne dejavnosti;
– ostali stroški delovanja (npr. stroški materiala, energentov in podobnih proizvodov), ki so nastali neposredno kot rezultat raziskovalne dejavnosti.
7. člen
Za industrijske raziskave se lahko dodeli pomoč do višine 50% upravičenih stroškov projekta.
Za predkonkurenčne razvojno raziskovalne aktivnosti se lahko dodeli pomoč do višine 25% upravičenih stroškov projekta.
Za študije o tehnični izvedljivosti se lahko dodeli pomoč v višini 75% upravičenih stroškov projekta, če so pogoj za izvedbo industrijske raziskave, in v višini 50% upravičenih stroškov projekta, če so pogoj za izvedbo predkonkurenčne razvojno-raziskovalne aktivnosti.
Ne glede na prejšnje odstavke se lahko namenijo dodatki v naslednjih primerih:
– kjer je pomoč namenjena majhnim in srednjim podjetjem, dodatnih 10%;
– kjer, ob upoštevanju predpisov za državno regionalno pomoč, raziskovalni projekt poteka v regiji z nizkim življenjskim standardom ali visoko brezposelnostjo, dodatnih 5 % oziroma kjer razvojno raziskovalni projekt poteka v regiji, da bi spodbudil posamezne ekonomske dejavnosti ali področja, dodatnih 5 %; vendar ne smejo prekoračiti omejitev, ki se uporabljajo za investicijsko regionalno pomoč;
– ko je razvojno raziskovalni projekt prioriteten v smislu nacionalne tehnološke in razvojne politike ter vključuje učinkovito sodelovanje med podjetji in javnimi raziskovalnimi organizacijami, dodatnih 10 %.
Skupna višina pomoči ne sme preseči 75% za industrijske raziskave in 50% za predkonkurenčne razvojne – raziskovalne aktivnosti.
8. člen
Razvojno raziskovalne organizacije in raziskovalci, ki izvajajo razvojno raziskovalno dejavnost, morajo izpolnjevati pogoje, določene v zakonu o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I).
Pri določitvi majhnih in srednje velikih podjetij se smiselno uporablja zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99, 36/00 in 45/01) ter uredba o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00).
Pri opredelitvi regij se uporabljajo določbe zakona o nadzoru državnih pomoči (Uradni list RS, št. 1/00) ter uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči.
2. Subvencioniranje obrestne mere
9. člen
Ministrstvo dodeljuje proračunska sredstva za subvencioniranje obrestne mere posojil uporabniškim organizacijam, ki jih te pridobijo za namene iz 6. člena tega pravilnika, v višini do 100% obrestne mere, pri čemer dodeljena subvencija ne sme presegati dovoljenih stopenj pomoči iz 7. člena tega pravilnika.
10. člen
Prednost pri izboru za dodelitev subvencije oziroma pomoči imajo razvojno raziskovalni projekti iz 6. in 9. člena tega pravilnika, ki:
1. dobijo najvišjo oceno recenzentov na podlagi naslednjih meril za ugotavljanje tehnološke upravičenosti:
– stopnje tehnološke zahtevnosti ter razvojnega pospeševanja izdelka, storitve oziroma postopka;
– usposobljenosti skupine, referenc nosilca razvojno-raziskovalnega projekta in vključenosti mladih raziskovalcev v projekt;
– primernosti predlaganih del, sredstev in časa za izvedbo raziskovalno-razvojne aktivnosti;
– pomembnosti projekta za nacionalno gospodarstvo;
– porabe energije, ekoloških učinkov in vpliva na delovna mesta;
2. dobijo najvišjo oceno recenzentov na podlagi naslednjih meril za ugotavljanje ekonomske upravičenosti:
– tržne analize, ki med drugim vključuje predstavitev izdelka, ki bo rezultat projekta, ciljnih trgov, obstoječe in potencialne konkurence in potencialnih kupcev in njihovih potreb;
– strategije trženja, v kateri so razvidne njegove konkurenčne prednosti; razdelane morajo biti predvidene tržne poti, ocenjeni predvideni tržni deleži novega izdelka;
– ekonomskih kazalcev (stopnje donosnosti, praga rentabilnosti, dobe vračila, predvidene dinamike denarnih tokov projekta), ki so konsistentni z ostalo vsebino projektne dokumentacije;
3. so skladni s prioritetami nacionalne tehnološko razvojne oziroma industrijske politike.
Skupna ocena je vsota aritmetičnega povprečja ekonomske (od 0 do 100 točk) in tehnološke ocene (od 0 do 100 točk), h kateri je prišteta ocena skladnosti z usmeritvami nacionalne tehnološko razvojne politike. Ocena skladnosti z usmeritvami nacionalne tehnološko razvojne politike lahko znaša največ 10 %.
Pri ocenjevanju predlogov projektov, ki vključujejo tudi dejavnost industrijskih raziskav se za razvrstitev upošteva ocena za predkonkurenčno razvojno dejavnost projekta. Vodje projektov, ki vsebujejo tudi dejavnost industrijskih raziskav, morajo izpolnjevati z zakonom o raziskovalni dejavnosti določene pogoje za odgovornega nosilca projekta.
V prijavi projekta morajo biti navedeni tudi spodbujevalni učinki preteklih razvojno raziskovalnih projektov na razvojno raziskovalno dejavnost podjetja (v obliki povečanja lastnih sredstev za razvoj in raziskave, povečanja števila zaposlenih v dejavnosti razvoja in raziskav, ter povečanja razmerja med sredstvi za razvoj in raziskave ter celotnim prometom podjetja).
3. Subvencioniranje dela stroškov majhnih razvojno-raziskovalnih projektov
11. člen
Ministrstvo dodeljuje tudi subvencije za pokrivanje dela stroškov majhnih razvojno-raziskovalnih projektov z namenom spodbujanja prehoda najvišje izobraženih kadrov iz znanstveno raziskovalnih središč v gospodarstvo.
Ministrstvo dodeljuje proračunska sredstva za pokrivanje dela stroškov majhnih razvojno raziskovalnih projektov za namene, določene v 6. členu tega pravilnika. Skupna višina subvencije v tem primeru ne sme presegati 1.500.000 SIT ob pogoju, da višina subvencije ne presega dovoljenih višin pomoči iz 7. člena tega pravilnika.
12. člen
V pogodbi o subvencioniranju dela stroškov majhnih razvojno raziskovalnih projektov mora biti določena tudi obveznost uporabniške organizacije, da podaja redna poročila o izvajanju projekta s posebnim poudarkom na stimulativnih učinkih, ki jih ima dodeljena subvencija.
13. člen
Prednost pri dodelitvi subvencije bodo imele uporabniške organizacije:
– ki prijavljajo projekt z bolj kakovostno razvojno raziskovalno vsebino (reference izvajalca, tehnološka zahtevnost projekta, dosežena raven znanja) ter z boljšo organizacijo (dobro definirani cilji, opis dela, mejniki in pričakovani rezultati),
– ki ustanavljajo oziroma širijo svoje razvojne oddelke z novimi doktorji in magistri znanosti (oblika in trajanje zaposlitve v okviru predlaganega projekta),
– ki izkazujejo razvojno raziskovalno sodelovanje z drugimi podjetji, raziskovalnimi in akademskimi organizacijami.
IV. POSTOPEK IZBORA UPRAVIČENCEV ZA DODELITEV SUBVENCIJ
14. člen
Ministrstvo dodeljuje subvencije na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi praviloma vsako leto.
Postopek javnega razpisa za dodelitev razvojnih spodbud vodi strokovna komisija (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo imenuje minister, pristojen za tehnološki razvoj (v nadaljnjem besedilu: minister) s pisnim sklepom. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.
15. člen
Javni razpis vsebuje:
– naziv in naslov ministrstva;
– predmet javnega razpisa;
– krog upravičencev za kandidiranje in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati;
– navedbo prednostnih kriterijev za posamezno subvencijo;
– obliko, rok in način oddaje prijave;
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri;
– višino sredstev za subvencije;
– druge podatke, ki so pomembni za upravičence na razpis;
– merila za dodelitev subvencije.
16. člen
Vloga na razpis se vloži na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in ga za vsako od oblik spodbujanja tehnološkega razvoja iz 4. člena tega pravilnika, predpiše minister.
17. člen
Prispele vloge pregleda komisija. Če komisija ugotovi, da je vloga na javni razpis nepopolna, pozove predlagatelja vloge, da jo dopolni v roku 15 dni. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v določenem roku ne dopolni, se zavrže.
Nadaljnji postopek vodi komisija v sodelovanju z uradno osebo, ki jo imenuje minister.
18. člen
O vlogah za dodelitev subvencij se vodi seznam. V seznam se vpišejo podatki iz prijavnega obrazca in podatki izbora. Seznam je javen.
19. člen
Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebujejo vloge za dodelitev subvencij, so uradna tajnost.
20. člen
Uradna oseba pripravi predlog recenzentov in vloge in jih na podlagi sklepa ministra pošlje izbranim recenzentom v oceno v skladu z 10. členom tega pravilnika.
Komisija pripravi predlog prejemnikov razvojnih spodbud. Pri tem se opira na ocene oziroma mnenja posameznih recenzentov.
V primerih, kjer je bil v preteklih letih že vložen velik del sredstev v obliki državnih pomoči, se lahko komisija odloči za znižanje subvencije predlaganemu projektu.
Recenzentom je zagotovljena anonimnost.
Ocena vloge temelji na pogojih in merilih, ki so bili navedeni v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
21. člen
Vsaka prijava na razpis, ki jo poda upravičena oseba, mora biti rešena v roku 90 dni od dneva, ko ministrstvo prejme popolno prijavo.
Določba prejšnjega odstavka ne velja za obdobje do sprejema letnega proračuna.
22. člen
Sklep o dodelitvi sredstev sprejme minister na predlog komisije. Ministrstvo obvesti prijavitelje o rezultatih izbora za dodelitev subvencij.
Sklep o dodelitvi subvencije vsebuje:
– podatke o upravičencu;
– vrsto subvencije, višino subvencije ter obdobje, na katero se odobritev nanaša;
– pogoje, pod katerimi je subvencija odobrena.
Prijavitelj ima v osmih dneh od prejema sklepa pravico vložiti zahtevo za ponovno ocenitev predloga, če misli, da je bil njegov predlog nekorektno ocenjen. Prijavitelj mora v svoji zahtevi opredeliti konkretne razloge in podati argumente, zaradi katerih zahteva ponovno ocenitev.
Zahtevo za ponovno ocenitev obravnava komisija za ugotavljanje upravičenosti do ponovnega ocenjevanja, ki jo imenuje s sklepom minister.
Komisija ugotavlja upravičenost ponovnega ocenjevanja in predlaga novega recenzenta. Na podlagi pridobljenih novih ocen minister s sklepom odloči o zavrnitvi predloga oziroma dodelitvi subvencije.
23. člen
Ministrstvo z izbranim prijaviteljem (v nadaljnjem besedilu: upravičenec do subvencije) sklene pogodbo o dodelitvi subvencije.
24. člen
Predlog pogodbe se skupaj z obrazci pogodbene dokumentacije pošlje upravičencu do subvencije v podpis.
Podpisano pogodbo z izpolnjenimi obrazci pogodbene dokumentacije mora upravičenec do subvencije vrniti ministrstvu najkasneje v 30 dneh po njihovem prejemu.
25. člen
Če uradna oseba ugotovi, da pogodbena dokumentacija ni ustrezno izpolnjena, ali da je potrebno katero od sestavin pogodbene dokumentacije dopolniti, obvesti upravičenca do subvencije o pomanjkljivostih in ga pozove, da jih v roku 15 dni odpravi oziroma dopolni.
26. člen
Če upravičenec do subvencije v roku iz prejšnjega člena ne odpravi pomanjkljivosti, ministrstvo odstopi od sklenitve pogodbe in o tem najkasneje v osmih dneh obvesti upravičenca do subvencije.
27. člen
Upravičenec do subvencije jamči za verodostojnost podatkov v pogodbeni dokumentaciji.
V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
28. člen
Ministrstvo izvaja nadzor nad porabo subvencije v skladu s predpisi za nadziranje namenskosti porabe proračunskih sredstev.
Če se sredstva subvencije uporabljajo nenamensko, ministrstvo prekine izplačevanje sredstev in odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Če pride pri izvajanju projekta do odstopanj od projektne dokumentacije, je upravičenec do subvencije dolžan v roku 15 dni o teh spremembah obvestiti odgovorno osebo ministrstva, sicer se šteje, da se sredstva uporabljajo nenamensko.
29. člen
V pogodbi o subvencioniranju je določena tudi obveznost upravičenca do subvencije, da podaja redna poročila o izvajanju projekta s posebnim poudarkom na stimulativnih učinkih, ki jih ima dodeljena subvencija.
30. člen
Dosežki raziskovalnega in razvojnega dela na področju tehnologije, ki so sofinancirani iz sredstev državnega proračuna s strani ministrstva, so v skladu s predpisi s področja industrijske lastnine javni. Upravičenci do subvencije so dolžni na način kot to določa pogodba o dodelitvi subvencije, javno predstaviti nove tehnološke dosežke tako morebitnim bodočim uporabnikom kot zainteresirani splošni javnosti.
VI. KONČNI DOLOČBI
31. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o vzpodbujanju tehnološkega razvoja (Uradni list RS, št. 37/94, 39/98 in 61/98).
32. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-76/01
Ljubljana, dne 20. junija 2001.
dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica
za gospodarstvo