Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001

Kazalo

2841. Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 2001, stran 5484.

Na podlagi 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) in 15. ter 90. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99 in 12/01) je Občinski svet občine Kuzma na 22. redni seji dne 8. junija 2001 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kuzma za leto 2001
1. člen
S proračunom Občine Kuzma za leto 2001 (v nadaljevanju: proračun občine) se zagotovijo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Kuzma.
2. člen
Proračun občine sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo davčne in nedavčne prihodke, kapitalske in transferne prihodke ter odhodki, ki obsegajo tekoče odhodke in tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.
V računu finančnih terjatev in naložb so izkazana vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev ter dana posojila in povečanje kapitalskih deležev.
V računu financiranja so izkazane načrtovane zadolžitve občine in odplačila dolgov.
3. člen
Proračun občine Kuzma za leto 2001 se določa v naslednjih zneskih:
a)   Bilanca prihodkov in odhodkov:              v SIT
I.   Skupaj prihodki                 209,533.662,46
II.  Skupaj odhodki                 210,070.633,47
III.  Proračunski presežek
    (primanjkljaj) (I-II)               –536.971,01
b)   Račun finančnih terjatev in naložb:
IV.  Prejeta vračila danih posojil in
    prodaja kapitalskih deležev            1,000.000,00
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih
    deležev                           –
VI.  Prejeta minus dana posojila
    in spremembe kapitalskih
    deležev (IV.-V.)                 1.000.000,00
c)   Račun financiranja:
VII.  Zadolževanje
VIII. Odplačilo dolga
IX.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev
    na računu (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)         463.028,99
X.   Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX)=III      536.971,01
XI.  Stanje sredstev na računih na dan
    31. 12. preteklega leta             10.906.799,07
Podrobnejši pregled načrtovanih prejemkov in izdatkov proračuna občine in njihova razporeditev sta v splošnem delu proračuna zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja.
V posebnem delu proračuna so načrtovani prihodki razvrščeni po vrstah, odhodki pa po dejavnostih.
Splošni in posebni del proračuna sta sestavni del tega odloka.
4. člen
Uporabniki sredstev proračuna občine smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so opredeljeni v bilanci prihodkov in odhodkov. Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu občine predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna občine se nakazujejo proračunskim uporabnikom do konca proračunskega leta. Med letom se delijo enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in odvisno od dinamike nastajanja obveznosti in možnosti pokrivanja stroškov.
Uporabniki proračuna so dolžni Občinski upravi občine Kuzma predložiti finančne načrte in programe dela do konca leta za naslednje leto in zaključne račune za preteklo leto najpozneje do 30. marca tekočega leta.
5. člen
Občina oblikuje stalno proračunsko rezervo v višini 0,5% skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Sredstva rezerv se uporabljajo v skladu z zakonom in statutom.
Občina oblikuje tekočo proračunsko rezervo za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo sredstev. O porabi tekoče proračunske rezerve odloča župan.
O uporabi sredstev rezerv župan obvešča občinski svet.
6. člen
Za izvrševanje proračuna občine je odgovoren župan. Občinska uprava mora mesečno spremljati izvrševanje proračuna in o tem obveščati župana.
Odredbodajalec za uporabo sredstev proračuna je župan.
7. člen
Župan lahko zmanjša obseg sredstev, razporejenih za določene namene, ali zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom ne dotekajo v predvideni višini.
8. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča o:
– prenosu sredstev med posameznimi nameni, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katera so bila sredstva zagotovljena,
– zmanjšanju obsega sredstev za posamezni namen ali zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki proračuna občine med letom ne dotekajo v predvideni višini,
– začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov, zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna občine,
– podpisu pogodb za financiranje investicijskih objektov in opreme ter drugih materialnih stroškov v okviru sprejetega proračuna,
– odloča o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve.
O ukrepih iz prejšnjega člena je župan dolžan obvestiti občinski svet in uporabnike sredstev in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
9. člen
O odpisu neizterljivih terjatev odloča Občinski svet občine Kuzma.
10. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev glede na namen obseg in dinamiko porabe sredstev proračuna občine in o tem poroča občinskemu svetu.
11. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, vzdrževalna in investicijska dela ter storitve, oddajati v skladu z zakonom o javnih naročilih.
12. člen
Javna podjetja ali javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
13. člen
Prihodki in odhodki, ki so bili doseženi na podlagi sklepa o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2001 so sestavni del proračuna za leto 2001.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2001 dalje.
Št. 578/2001
Kuzma, dne 8. junija 2001.
Župan:
Občine Kuzma
Jožef Škalič l. r.