Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3881. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
3882. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
3883. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
3884. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
3885. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Državi Izrael
3886. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Makedoniji
3887. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Albaniji
3888. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Poljski
3889. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Romuniji
3890. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Državi Izrael

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3947. Uredba o pridobitvi predhodnega soglasja k cenam zbiranja, čiščenja in distribucije vode
3948. Uredba o določitvi mehanizma za oblikovanje cen komunalnih storitev
3949. Uredba o spremembah in dopolnitvi uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999
3950. Uredba o določitvi najvišje cene utekočinjenega naftnega plina
3951. Uredba o določitvi najvišjih tarifnih postavk za prodajo električne energije

Odloki

3891. Odlok o razglasitvi Domačije Zgornja Radovna 25 za kulturni spomenik državnega pomena
3892. Odlok o razglasitvi Partizanske bolnišnice Zgornji Hrastnik za kulturni spomenik državnega pomena
3893. Odlok o razglasitvi Območja Auerspergove železarne za kulturni spomenik državnega pomena
3894. Odlok o razglasitvi Arboretuma Volčji Potok za kulturni spomenik državnega pomena

Sklepi

3895. Sklep št. UE-SI 959/99 Pridružitvenega sveta z dne 29. 4. 1999, s katerim se sprejemajo določila in pogoji za sodelovanje Slovenije v programih Skupnosti na področjih usposabljanja, mladine in izobraževanja
3896. Sklep št. UE-SI 960/99 Pridružitvenega sveta z dne 15. 7. 1999, s katerim se sprejmejo določila in pogoji za sodelovanje Slovenije v programih Skupnosti na področju raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitev (1998-2002), ter v programih za razvojne in izobraževalne dejavnosti (1998-2002)
3952. Sklep o najvišji ceni odkupa električne energije od malih proizvajalcev električne energije

MINISTRSTVA

3897. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna Republike Slovenije
3898. Pravilnik o infrastrukturnih razvojnih centrih
3899. Pravilnik o obrazcu izkaznice, znaku in znački mejnega veterinarskega inšpektorja
3900. Pravilnik o pogojih za uporabo pridelka zavarovane sorte za nadaljnjo setev in o kriterijih za male kmete
3901. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje kokošjega tifusa (Typhus avium)
3902. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje kolere perutnine (Pasteurellosis avium)
3903. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje salmoneloze (Salmonellosis)
3904. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje goveje genitalne kampilobakterioze (Campylobacteriosis genitalis bovum)
3905. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni Aujeszkega - (Morbus Aujeszky)
3906. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje spolne kuge konj (Exanthema coitale paralyticum - Dourina)
3907. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje konjskega arteritisa (Arteritis equi) in konjskega virusnega rinopneumonitisa (Rhinopneumonitis equi)
3908. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje virusnega vnetja želodca in črevesja pri prašičih (TGE) - Gastroenteritis virosa suum
3909. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje kužne malokrvnosti konj (Anemia infectiosa equorum)
3910. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje hude gnilobe čebelje zalege (Pestis apium)
3911. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje smrkavosti (Malleus)
3912. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje influence konj (Influenza equorum)
3913. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje pulmonalne adenomatoze ovac (Adenomatosis pulmonum epizootica ovis)
3914. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje infekcioznega metritisa kopitarjev (Metritis contagiosa equorum)
3915. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje hemoragične bolezni kuncev in zajcev (Morbus haemorrhagicus cuniculorum et leporum)
3916. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje miksomatoze (Myxomatosis)
3917. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje spomladanske viremije pri krapih (Viraemia vernalis cyprini)
3918. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje goveje trihomoniaze (Trichomoniasis bovum)

BANKA SLOVENIJE

3919. Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan 30. 9. 1999

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3920. Pravilnik o dodeljevanju štipendij in drugih oblik denarne pomoči Ustanove - Fundacije Akademskega slikarja Karla Pečka
3921. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji
3922. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za september 1999

OBČINE

Benedikt

3924. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
3925. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Benedikt
3926. Odlok o občinskih cestah v Občini Benedikt

Cankova

3927. Sklep o imenovanju podžupana Občine Cankova

Cerkvenjak

3928. Poročilo o izidu nadomestnih volitev enega člana Občinskega sveta občine Cerkvenjak v 3. volilni enoti

Gornja Radgona

3929. Odlok o podelitvi naziva častni občan Občine Gornja Radgona
3930. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Gornja Radgona za obdobje od leta 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Gornja Radgona za obdobje 1986-1990 za območje Občine Gornja Radgona
3931. Odlok o spremembah odloka o javni službi pomoč družini na domu v Občini Gornja Radgona

Jesenice

3932. Odlok o kategorizaciji občinskih cest
3933. Sklep o prometni ureditvi na območju "Murove" na Jesenicah

Kamnik

3934. Poročilo o izidu nadomestnih volitev enega člana Sveta krajevne skupnosti Črna v 3. volilni enoti
3935. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka na delu območja Krajevne skupnosti Črna
3936. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka na delu območja Krajevne skupnosti Črna

Krško

3937. Sklep o javni razgrnitvi: osnutka odloka o zazidalnem načrtu za poslovne objekte v Stari vasi; osnutka odloka o zazidalnem načrtu "poslovni kompleks za avtoprevozništvo"; osnutek odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu "obrtna cona Videm"

Ljubljana

3923. Pravilnik o dodeljevanju kadrovskih in službenih stanovanj ter o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana

Novo mesto

3938. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto (PZ za UN za romsko naselje Šmihel), b) osnutka ureditvenega načrta za romsko naselje Šmihel

Prevalje

3939. Sklep o odvzemu javnega dobra

Sveta Ana

3940. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Sveta Ana

Škofja Loka

3941. Sklep o spremembi sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena

Škofljica

3942. Program priprave za lokacijski načrt dvojnega križišča v Škofljici G2-106/215 (od km 4,450 do km 4,555) z G2-106/216 in G2-106 z R3-646/1194

Železniki

3943. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta občine Železniki

Žiri

3944. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žiri

Žirovnica

3945. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na nadomestnih volitvah za župana Občine Žirovnica dne 29. avgusta 1999
3946. Ugotovitev o izvolitvi člana občinskega sveta

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

72. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih razmerij (BMKUPR)
73. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije o mednarodnem cestnem prevozu oseb in stvari (BDECP)
74. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in civilizacijskimi nesrečami (BHRVNCN)
75. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o enostavnejšem opravljanju mejne kontrole v železniškem in cestnem prometu (BATMKP)
76. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o spremembi Sporazuma o planinskem turističnem prometu na mejnem območju (BATPTP-C)

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti