Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999

Kazalo

75. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o enostavnejšem opravljanju mejne kontrole v železniškem in cestnem prometu (BATMKP), stran 1067.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O ENOSTAVNEJŠEM OPRAVLJANJU MEJNE KONTROLE V ŽELEZNIŠKEM IN CESTNEM PROMETU (BATMKP)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o enostavnejšem opravljanju mejne kontrole v železniškem in cestnem prometu (BATMKP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. septembra 1999.
Št. 001-22-147/99
Ljubljana, dne 30. septembra 1999
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O ENOSTAVNEJŠEM OPRAVLJANJU MEJNE KONTROLE V ŽELEZNIŠKEM IN CESTNEM PROMETU (BATMKP)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o enostavnejšem opravljanju mejne kontrole v železniškem in cestnem prometu, podpisan v Ljubljani 15. aprila 1999.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O ENOSTAVNEJŠEM OPRAVLJANJU MEJNE KONTROLE V ŽELEZNIŠKEM IN CESTNEM PROMETU
Republika Slovenija in Republika Avstrija sta z namenom, da poenostavita in pospešita opravljanje mejne kontrole v železniškem in cestnem prometu med državama, sklenili ta sporazum:
I. DEL
Splošne določbe
1. člen
Za potrebe tega sporazuma pomeni:
1. “opravljanje mejne kontrole”
izvajanje vseh predpisov držav pogodbenic, ki jih je treba uporabiti, pri prehajanju oseb čez mejo ter pri uvozu, izvozu in tranzitu stvari;
2. “ozemeljska država”
državo pogodbenico, na državnem ozemlju katere se opravi mejna kontrola druge države pogodbenice;
3. “sosednja država”
drugo državo pogodbenico;
4. “cona”
območje ozemeljske države, v kateri imajo uslužbenci sosednje države pravico, da opravijo mejno kontrolo;
5. “ uslužbenci”
osebe, ki opravljajo službo kot organi oblasti, ki so pristojni za opravljanje mejne kontrole, ter osebe, ki so pooblaščene za službeni nadzor;
6. “ stvari”
blago, prevozna sredstva in vrednosti, za katere veljajo devizni predpisi.
2. člen
(1) Državi pogodbenici bosta v okviru tega sporazuma poenostavili in pospešili opravljanje mejne kontrole v železniškem in cestnem prometu.
(2) V ta namen bodo v ozemeljski državi
1. urejena službena mesta za opravljanje mejne kontrole sosednje države in
2. na določenih progah opravljene mejne kontrole v prevoznih sredstvih med vožnjo.
(3) Uslužbenci sosednje države imajo pravico, da v skladu s tem sporazumom opravljajo mejno kontrolo v ozemeljski državi.
(4) Pristojni centralni organi držav pogodbenic določijo z dogovorom
1. ureditev, spremembo ali ukinitev službenih mest za opravljanje mejne kontrole, navedenih v drugem odstavku,
2. proge, na katerih smejo uslužbenci sosednje države v ozemeljski državi
a) opraviti mejno kontrolo v prevoznih sredstvih med vožnjo,
b) privesti v svojo državo prijete ali zavrnjene osebe ter spraviti tja zasežene stvari ali dokazna sredstva ali pa jih spremljati do drugega službenega mesta za opravljanje mejne kontrole v svoji državi, in
3. cone in
4. ukrepe v smislu prvega odstavka glede urejanja prometa, kot je ureditev posebnih prometnih pasov za opravljanje mejne kontrole.
3. člen
(1) Cona lahko obsega:
1. v železniškem prometu:
a) dele železniških postaj in drugih železniških objektov (1. točka drugega odstavka 2. člena); cona obsega na vsak način železniško progo med državno mejo in službenim mestom za opravljanje mejne kontrole;
b) pri opravljanju mejne kontrole med vožnjo vlak na železniški progi, določeni v skladu z 2. a točko četrtega odstavka 2. člena, na kateri vozi vlak;
2. v cestnem prometu dele službenih poslopij, cestne odseke in druge objekte; cona pa na vsak način obsega cesto med državno mejo in službenim mestom za opravljanje mejne kontrole.
(2) Pri uradnih dejanjih v skladu z 2.b točko četrtega odstavka 2. člena določene proge v pravnem smislu štejejo za cone.
(3) Organi držav pogodbenic, ki so pristojni za opravljanje mejne kontrole v železniškem prometu, določijo, v katerih potniških vlakih se opravlja mejna kontrola med vožnjo.
II. DEL
Opravljanje mejne kontrole
4. člen
(1) V coni veljajo za opravljanje mejne kontrole sosednje države vsi predpisi te države o prehajanju oseb čez mejo in o uvozu, izvozu in tranzitu stvari; uslužbenci sosednje države izvajajo te predpise v enakem obsegu in z enakimi posledicami kot na lastnem državnem ozemlju.
(2) Uradna dejanja, ki jih v coni opravijo uslužbenci sosednje države, se štejejo, kot da so bila opravljena v občini sosednje države, na ozemlju katere je ustrezni mejni prehod.
(3) Prekrški zoper predpise sosednje države, navedene v prvem odstavku, ki so bili storjeni v coni, se štejejo, kot da so bili storjeni v občini, navedeni v drugem odstavku.
(4) Sicer pa velja pravo ozemeljske države.
5. člen
(1) K pooblastilom po prvem odstavku 4. člena sodi tudi pravica do prijetja in prisilne vrnitve. Uslužbenci sosednje države pa niso pooblaščeni, da državljane ozemeljske države na njenem ozemlju primejo, imajo v priporu ali jih privedejo v sosednjo državo. Dovoljeno pa jim je, da te osebe privedejo na službeno mesto za opravljanje mejne kontrole na sosednjem ozemlju, ali če tega ni, na službeno mesto za opravljanje mejne kontrole ozemeljske države, da se tam sestavi zapisnik o dejanskem stanju.
(2) Pri ukrepih po prvem odstavku je treba takoj vključiti uslužbenca ozemeljske države.
(3) To ne vpliva na veljavnost predpisov ozemeljske države o azilu.
6. člen
(1) V coni je treba opraviti mejno kontrolo izstopne države pred mejno kontrolo vstopne države, razen če mejno kontrolo izstopna država opusti.
(2) V železniškem prometu smejo uslužbenci vstopne države že po začetku mejne kontrole izstopne države opraviti mejno kontrolo oseb in stvari, ki so jih že pregledali uslužbenci izstopne države.
(3) Po začetku vstopne mejne kontrole uslužbenci izstopne države nimajo več pravice opravljati mejne kontrole. Če pa se po začetku vstopne mejne kontrole vendarle pojavi sum o kaznivem dejanju ali se pozneje izve, da se v coni nahaja oseba, za katero je bila razpisana tiralica, imajo uslužbenci izstopne države, potem ko predhodno obvestijo uslužbence vstopne države, pravico, da ponovno opravijo mejno kontrolo.
7. člen
(1) Uslužbenci držav pogodbenic lahko sporazumno odstopijo od vrstnega reda, predvidenega v prvem odstavku 6. člena, če je to potrebno za hitro opravljanje mejne kontrole. V teh primerih smejo uslužbenci vstopne države prijeti osebe ali zaseči stvari šele po končani mejni kontroli izstopne države. Če želijo tako ukrepati, mejna kontrola izstopne države za te osebe ali stvari pa še ni končana, privedejo take osebe ali prinesejo take stvari uslužbencem izstopne države. Če hočejo uslužbenci izstopne države sami pripreti osebe ali zaseči stvari, imajo pri tem prednost.
(2) Denarne zneske, ki so jih uslužbenci sosednje države zasegli pri mejni kontroli v ozemeljski državi ali so jih imeli pri sebi za službeno uporabo, ter zasežene ali odvzete stvari je dovoljeno prenesti v sosednjo državo.
8. člen
(1) Za stvari, ki so jih uslužbenci sosednje države pri izstopni mejni kontroli zavrnili ali pa so bile pred začetkom vstopne mejne kontrole ozemeljske države na pobudo osebe, ki je za to pooblaščena, vrnjene v sosednjo državo, ne veljajo niti predpisi o izvozu niti ni treba zanje opraviti izstopne mejne kontrole ozemeljske države.
(2) Osebam, ki so jih uslužbenci vstopne države zavrnili, vrnitev v izstopno državo ne sme biti odklonjena. Prav tako se ne sme odkloniti ponovni uvoz v izstopno državo za stvari, katerih uvoz so uslužbenci vstopne države zavrnili.
(3) Pri izvajanju ukrepov iz drugega odstavka se bodo uslužbenci držav pogodbenic medsebojno obveščali in si pomagali.
III. DEL
Uslužbenci
9. člen
(1) Razen v primerih iz drugega odstavka lahko uslužbenci sosednje države z namenom opravljanja svoje službe v ozemeljski državi na podlagi službene izkaznice s fotografijo prestopajo državno mejo na vseh skupnih mejnih prehodih. Ta izkaznica daje uslužbencem pravico, da gredo v cono, se tam zadržujejo in se od tam vrnejo v sosednjo državo.
(2) Uslužbenci sosednje države, ki opravljajo mejno kontrolo v železniškem prometu v ozemeljski državi, morajo imeti službeno izkaznico in službeno pooblastilo, sestavljeno v dveh jezikih. V službenem pooblastilu morajo biti navedeni ime in priimek, datum in kraj rojstva ter številka službene izkaznice in cona.
(3) Ta določba ne vpliva na prepoved vstopa posameznim uslužbencem sosednje države. V takem primeru je treba o tem nemudoma obvestiti organ sosednje države, ki je izdal službeno izkaznico ali službeno pooblastilo.
10. člen
Uslužbenci sosednje države smejo v ozemeljski državi ter na poti v cono in nazaj pri opravljanju svoje službe nositi uniformo, službene oznake in službeno orožje ter imeti s seboj potrebno službeno opremo in službene pse. Orožje smejo uporabiti le v silobranu.
11. člen
(1) Ozemeljska država zagotavlja uslužbencem sosednje države pri opravljanju njihove službe v coni enako zaščito in pomoč kot svojim lastnim uslužbencem. Kazenskopravne določbe ozemeljske države za zaščito uslužbencev in njihovih uradnih dejanj je treba uporabiti tudi za kazniva dejanja, storjena v ozemeljski državi zoper uslužbence sosednje države med opravljanjem njihove službe ali v zvezi s to službo.
(2) O kaznivih dejanjih, ki jih je storil uslužbenec sosednje države v ozemeljski državi, mora pristojni organ ozemeljske države nemudoma obvestiti nadrejeni organ uslužbenca.
(3) Za odločanje o zahtevkih za nadomestilo škode, ki so jo povzročili uslužbenci sosednje države pri izvajanju zakonov v coni, so pristojna sodišča sosednje države. Te zahtevke je treba presojati po pravu te sosednje države.
12. člen
(1) Če uslužbenec sosednje države v ozemeljski državi med opravljanjem svoje službe ali v zvezi z njo izgubi življenje ali je poškodovan ali pa je stvar, ki jo nosi s seboj ali na sebi, poškodovana ali uničena, je treba zahtevke za nadomestilo škode presojati po pravu sosednje države.
(2) Za odločanje o odškodninskih zahtevkih po prvem odstavku so pristojna sodišča tiste države pogodbenice, v kateri je bilo storjeno dejanje, ki je povzročilo škodo ali v kateri je prišlo do škodnega dogodka ali v kateri ima povzročitelj škode svoje prebivališče. Pristojno je tudi sodišče ene od držav pogodbenic, na območju katerega ima upravičenec svoje prebivališče.
(3) Pravnomočne odločbe, ki jih je o odškodninskih zahtevkih po prvem odstavku sprejelo sodišče ene od držav pogodbenic, in pravnomočne poravnave, ki so bile o takšnih odškodninskih zahtevkih sklenjene pred takšnim sodiščem, se priznajo v drugi državi pogodbenici ter se, če so te odločbe ali poravnave izvršljive tudi v izvorni državi, tudi izvršijo.
(4) Priznanje in izvršbo se zavrne, če
a) sta priznanje ali izvršba očitno nezdružljiva z javnim redom države pogodbenice, v kateri naj bi se odločba ali poravnava izvršila,
b) sodišče ni bilo pristojno za odločbo po drugem odstavku ali pa je bila poravnava sklenjena pred sodiščem, ki po drugem odstavku ni pristojno,
c) sta odločba ali poravnava v nasprotju s pravnomočno odločbo glede istih strank in istega zahtevka, ki jo je pred tem sprejelo sodišče države pogodbenice, v kateri naj bi se odločba ali poravnava priznala in izvršila; ali pa sta odločba ali poravnava v nasprotju s pravnomočno poravnavo, ki so jo iste stranke o istem zahtevku pred tem sklenile pred sodiščem države pogodbenice, v kateri naj bi se odločba ali poravnava priznala in izvršila,
d) se je že pred tem začel sodni postopek med istimi strankami o istem zahtevku pred sodiščem države pogodbenice, v kateri naj bi se odločba ali poravnava priznala in izvršila,
e) stranka, ki je izgubila, v postopku ni sodelovala in ji dokument, s katerim je bil sprožen postopek, ali enakovreden dokument ni bil pravilno ali pravočasno vročen.
IV. DEL
Službena mesta za opravljanje mejne kontrole
13. člen
Pooblastila za opravljanje mejne kontrole na službenih mestih za opravljanje mejne kontrole držav pogodbenic vključno z odpiralnimi časi je treba določiti čim bolj usklajeno.
14. člen
(1) Nadomestila za uporabo objektov in naprav v železniškem in cestnem prometu, ki so potrebna za službena mesta za opravljanje mejne kontrole, sosednje države v ozemeljski državi, se uredijo s civilnopravno pogodbo.
(2) Železnice morajo uslužbence, ki opravljajo mejno kontrolo med vožnjo, prepeljati brezplačno in jim morajo dati na razpolago ustrezno število oddelkov v vlaku.
15. člen
(1) Prostore, na službenih mestih za opravljanje mejne kontrole sosednje države, je treba označiti z uradnimi tablami in državnimi simboli.
(2) Napisi na službenih prostorih uslužbencev sosednje države morajo biti v slovenskem in nemškem jeziku.
16. člen
(1) Predmeti, ki so namenjeni za službeno uporabo na službenih mestih za opravljanje mejne kontrole ali za potrebe uslužbencev sosednje države med opravljanjem službe v ozemeljski državi, so oproščeni vseh uvoznih in izvoznih dajatev. Zanje ni treba polagati varščine. Za te predmete ne veljajo prepovedi uvoza in izvoza ter uvozne in izvozne omejitve. Enako velja za službena ali lastna vozila, ki jih uslužbenci uporabljajo pri opravljanju službe.
(2) Spisov, dokumentacije in nosilcev podatkov, ki jih uslužbenci sosednje države uporabljajo pri opravljanju svoje službe v ozemeljski državi, ter službenih pošiljk in potrebne službene opreme uslužbenci ozemeljske države ne pregledujejo niti ne zasežejo.
17. člen
(1) Ozemeljska država bo z oprostitvijo plačila pristojbin odobrila postavitev in delovanje telekomunikacijskih naprav, ki so izključno potrebne za delo službenih mest za opravljanje mejne kontrole na sosednjem ozemlju ter njihovo zvezo z ustreznimi napravami sosednje države, in to pod pogojem, da so ji povrnjeni morebitni stroški za postavitev in najem. Delovanje teh telekomunikacijskih naprav se šteje za notranji promet sosednje države. Glede nadomestila za vzpostavitev in uporabo železniških objektov in naprav velja ureditev, dogovorjena med železnicami.
(2) Razen v primerih, ki jih ureja prvi odstavek, veljajo predpisi obeh držav pogodbenic o postavitvi, vzdrževanju in delu telekomunikacijskih naprav na ozemlju vsake posamezne države pogodbenice.
V. DEL
Končne določbe
18. člen
Zaradi državne varnosti ali če to zahteva javni interes lahko vsaka država pogodbenica enostransko krajevno omejeno ali neomejeno začasno prekine izvajanje sporazuma ali njegovih posameznih določb. Drugo državo pogodbenico je treba o tem nemudoma obvestiti po diplomatski poti.
19. člen
Nesoglasja v razlagi ali uporabi tega sporazuma rešujejo pristojni organi držav pogodbenic. Urejanje po diplomatski poti s tem ni izključeno.
20. člen
(1) Ta sporazum je treba ratificirati. Listini o ratifikaciji bosta čim prej izmenjani na Dunaju.
(2) Ta sporazum začne veljati prvi dan tretjega meseca, ki sledi mesecu, v katerem sta bili izmenjani listini o ratifikaciji.
(3) Z veljavnostjo tega sporazuma preneha veljati Sporazum med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o mejni kontroli v železniškem prometu oseb z dne 8. aprila 1967 v besedilu sporazuma z dne 5. marca 1969 in 6. septembra 1974 in izmenjave not z dne 16. oktobra 1992 med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo.
(4) Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas in se lahko kadar koli pisno odpove po diplomatski poti; veljati preneha po preteku 90 dni, potem ko je druga država pogodbenica prejela odpoved.
SESTAVLJENO v Ljubljani dne 15. aprila 1999 v dveh izvirnikih v slovenskem in nemškem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Za Republiko Slovenijo:
Andrej Grasselli l. r.
Za Republiko Avstrijo:
dr. Christian Berlakovits l. r.
A B K O M M E N
ZWISCHEN DER REPUBLIK SLOWENIEN UND DER REPUBLIK ÖSTERREICH ÜBER ERLEICHTERUNGEN DER GRENZABFERTIGUNG IM EISENBAHN- UND STRASSENVERKEHR
Die Republik Slowenien und die Republik Österreich sind in der Absicht, die Grenzabfertigung im Eisenbahn- und Straßenverkehr zwischen ihren beiden Staaten zu erleichtern und zu beschleunigen, wie folgt übereingekommen:
ABSCHNITT I
Allgemeine Bestimmungen
Artikel 1
Im Sinne dieses Abkommens bedeutet:
1. “Grenzabfertigung”
die Vollziehung aller Rechtsvorschriften der Vertragsstaaten, die aus Anlaß des Grenzübertrittes von Personen sowie der Ein-, Aus- und Durchfuhr von Gütern anzuwenden sind;
2. “Gebietsstaat“
den Vertragsstaat, auf dessen Hoheitsgebiet die Grenzabfertigung des anderen Vertragsstaates vorgenommen wird;
3. “Nachbarstaat”
den anderen Vertragsstaat;
4. “Zone”
den Bereich des Gebietsstaates, in dem die Bediensteten des Nachbarstaates berechtigt sind, die Grenzabfertigung vorzunehmen;
5. “Bedienstete”
die Personen, die als Organe der für die Grenzabfertigung zuständigen Behörden ihren Dienst ausüben, sowie die mit der Dienstaufsicht beauftragten Personen;
6. “Güter”
Waren, Beförderungsmittel und Werte, die den Devisenbestimmungen unterliegen.
Artikel 2
(1) Die Vertragsstaaten werden im Rahmen dieses Abkommens die Grenzabfertigung im Eisenbahn- und Straßenverkehr erleichtern und beschleunigen.
(2) Zu diesem Zweck werden im Gebietsstaat
1. Grenzabfertigungsstellen des Nachbarstaates errichtet, und wird
2. auf bestimmten Strecken die Grenzabfertigung in Verkehrsmitteln während der Fahrt vorgenommen.
(3) Die Bediensteten des Nachbarstaates sind befugt, die Grenzabfertigung gemäß diesem Abkommen im Gebietsstaat vorzunehmen.
(4) Die zuständigen Zentralbehörden der Vertragsstaaten bestimmen durch Vereinbarung
1. die Errichtung, Änderung oder Aufhebung der im Absatz 2 genannten Grenzabfertigungsstellen,
2. die Strecken, auf denen die Bediensteten des Nachbarstaates im Gebietsstaat
a) die Grenzabfertigung in Verkehrsmitteln während der Fahrt durchführen dürfen,
b) festgenommene oder zurückgewiesene Personen sowie sichergestellte Güter oder Beweismittel in ihren Staat verbringen oder zu einer anderen Grenzabfertigungsstelle ihres Staates begleiten dürfen,
3. die Zonen und
4. Maßnahmen im Sinne des Absatzes 1 betreffend die Verkehrsführung, wie die Einrichtung von gesonderten Abfertigungsspuren.
Artikel 3
(1) Die Zone kann umfassen:
1. im Eisenbahnverkehr:
a) Teile von Bahnhöfen und sonstige Eisenbahnanlagen (Artikel 2 Absatz 2 Ziffer 1); die Zone umfaßt jedenfalls die Bahnstrecke zwischen der Staatsgrenze und der Grenzabfertigungsstelle;
b) bei der Grenzabfertigung während der Fahrt den Zug auf der gemäß Artikel 2 Absatz 4 Ziffer 2 lit. a bestimmten Bahnstrecke, die der Zug durchfährt;
2. im Straßenverkehr Teile von Dienstgebäuden, Straßenabschnitte und sonstige Anlagen; die Zone umfaßt jedenfalls die Straße zwischen der Staatsgrenze und der Grenzabfertigungsstelle.
(2) Bei den Amtshandlungen gemäß Artikel 2 Absatz 4 Ziffer 2 lit. b sind die festgelegten Strecken rechtlich der Zone gleichgestellt.
(3) Die für die Grenzabfertigung im Eisenbahnverkehr zuständigen Behörden der Vertragsstaaten bestimmen, in welchen Reisezügen die Grenzabfertigung während der Fahrt vorgenommen wird.
ABSCHNITT II
Grenzabfertigung
Artikel 4
(1) In der Zone gelten für die Grenzabfertigung des Nachbarstaates alle Rechtsvorschriften dieses Staates über den Grenzübertritt von Personen und über die Ein-, Aus- und Durchfuhr von Gütern; sie werden von den Bediensteten des Nachbarstaates im gleichen Umfang und mit denselben Folgen wie im eigenen Staatsgebiet vollzogen.
(2) Die in der Zone von den Bediensteten des Nachbarstaates durchgeführten Amtshandlungen gelten als in der Gemeinde des Nachbarstaates durchgeführt, in deren Gebiet sich der zugehörige Grenzübergang befindet.
(3) Die in der Zone begangenen Verstöße gegen die im Absatz 1 genannten Rechtsvorschriften des Nachbarstaates gelten als in der im Absatz 2 genannten Gemeinde begangen.
(4) Im übrigen gilt das Recht des Gebietsstaates.
Artikel 5
(1) Zu den Befugnissen nach Artikel 4 Absatz 1 gehört auch das Recht der Festnahme und zwangsweisen Zurückstellung. Die Bediensteten des Nachbarstaates sind jedoch nicht befugt, Angehörige des Gebietsstaates auf dessen Gebiet festzunehmen, in Haft zu halten oder in den Nachbarstaat zu verbringen. Sie dürfen aber diese Personen der eigenen vorgeschobenen Grenzabfertigungsstelle oder, wenn eine solche nicht besteht, der Grenzabfertigungsstelle des Gebietsstaates zur schriftlichen Aufnahme des Sachverhaltes zwangsweise vorführen.
(2) Bei Maßnahmen gemäß Absatz 1 ist unverzüglich ein Bediensteter des Gebietsstaates hinzuzuziehen.
(3) Das Asylrecht des Gebietsstaates bleibt unberührt.
Artikel 6
(1) In der Zone ist die Grenzabfertigung des Ausgangsstaates vor der Grenzabfertigung des Eingangsstaates durchzuführen, es sei denn, daß auf die Grenzabfertigung des Ausgangsstaates verzichtet wird.
(2) Im Eisenbahnverkehr dürfen bereits nach Beginn der Grenzabfertigung des Ausgangsstaates die Bediensteten des Eingangsstaates die Grenzabfertigung der von den Bediensteten des Ausgangsstaates bereits abgefertigten Personen und Güter durchführen.
(3) Nach Beginn der Eingangsabfertigung sind die Bediensteten des Ausgangsstaates nicht mehr befugt, Grenzabfertigungshandlungen vorzunehmen. Wenn sich jedoch nach Beginn der Eingangsabfertigung der Verdacht einer gerichtlich strafbaren Handlung ergibt oder nachträglich bekannt wird, daß sich eine Person, nach der zur Festnahme gefahndet wird, in der Zone befindet, sind die Bediensteten des Ausgangsstaates nach vorheriger Benachrichtigung der Bediensteten des Eingangsstaates befugt, Grenzabfertigungshandlungen zu wiederholen.
Artikel 7
(1) Die Bediensteten der Vertragsstaaten dürfen einvernehmlich von der im Artikel 6 Absatz 1 vorgesehenen Reihenfolge abweichen, wenn es im Interesse einer raschen Grenzabfertigung geboten ist. In diesen Fällen dürfen die Bediensteten des Eingangsstaates Festnahmen oder Beschlagnahmen erst nach Beendigung der Grenzabfertigung des Ausgangsstaates vornehmen. Sie führen, wenn sie eine solche Maßnahme treffen wollen, die betreffenden Personen und Güter den Bediensteten des Ausgangsstaates zu, wenn die Grenzabfertigung des Ausgangsstaates hinsichtlich dieser Personen und Güter noch nicht beendet ist. Wollen die Bediensteten des Ausgangsstaates ihrerseits Festnahmen oder Beschlagnahmen vornehmen, so gebührt ihnen der Vorrang.
(2) Die von den Bediensteten des Nachbarstaates bei der Grenzabfertigung im Gebietsstaat eingenommenen oder zum dienstlichen Gebrauch mitgeführten Geldbeträge und die beschlagnahmten oder eingezogenen Güter dürfen in den Nachbarstaat verbracht werden.
Artikel 8
(1) Güter, die bei der Ausgangsabfertigung von den Bediensteten des Nachbarstaates in diesen zurückgewiesen oder vor Beginn der Eingangsabfertigung des Gebietsstaates auf Veranlassung der hiezu berechtigten Person in den Nachbarstaat zurückgeführt werden, unterliegen weder den Ausfuhrvorschriften noch der Ausgangsabfertigung des Gebietsstaates.
(2) Personen, die von den Bediensteten des Eingangsstaates zurückgewiesen werden, darf die Rückkehr in den Ausgangsstaat nicht verweigert werden. Desgleichen darf die Wiedereinfuhr von Gütern in den Ausgangsstaat, deren Einfuhr von den Bediensteten des Eingangsstaates abgelehnt wird, nicht verweigert werden.
(3) Bei Durchführung der im Absatz 2 genannten Maßnahmen werden die Bediensteten der Vertragsstaaten einander informieren und unterstützen.
ABSCHNITT III
Bedienstete
Artikel 9
(1) Die Bediensteten des Nachbarstaates dürfen vorbehaltlich des Absatzes 2 auf Grund eines mit Lichtbild versehenen Dienstausweises zur Ausübung ihres Dienstes im Gebietsstaat die Staatsgrenze an allen gemeinsamen Grenzübergängen überschreiten. Dieser Ausweis berechtigt die Bediensteten, sich zur Zone zu begeben, sich darin aufzuhalten und von dort in den Nachbarstaat zurückzukehren.
(2) Die Bediensteten des Nachbarstaates, die im Gebietsstaat die Grenzabfertigung im Eisenbahnverkehr vornehmen, müssen im Besitz eines Dienstausweises und eines zweisprachig gehaltenen Dienstauftrages sein. Der Dienstauftrag hat Namen, Datum und Ort der Geburt sowie die Nummer des Dienstausweises und die Zone zu enthalten.
(3) Einreiseverbote gegen einzelne Bedienstete des Nachbarstaates bleiben von dieser Regelung unberührt. In einem solchen Fall ist der Behörde des Nachbarstaates, die den Dienstausweis oder den Dienstauftrag ausgestellt hat, hievon unverzüglich Mitteilung zu machen.
Artikel 10
Die Bediensteten des Nachbarstaates dürfen in Ausübung ihres Dienstes im Gebietsstaat sowie auf dem Weg zur Zone und zurück ihre Dienstkleidung, Dienstabzeichen und Dienstwaffe tragen und die erforderliche Dienstausrüstung sowie Diensthunde mitführen. Von der Waffe dürfen sie jedoch nur im Falle der Notwehr Gebrauch machen.
Artikel 11
(1) Der Gebietsstaat gewährt den Bediensteten des Nachbarstaates bei der Ausübung ihres Dienstes in der Zone den gleichen Schutz und Beistand wie den eigenen Bediensteten. Die strafrechtlichen Bestimmungen des Gebietsstaates zum Schutz von Bediensteten und ihren Amtshandlungen sind auch auf strafbare Handlungen anzuwenden, die im Gebietsstaat gegen Bedienstete des Nachbarstaates während der Ausübung ihres Dienstes oder in Beziehung auf diesen Dienst begangen werden.
(2) Von strafbaren Handlungen, die von einem Bediensteten des Nachbarstaates im Gebietsstaat begangen werden, ist die Dienstbehörde des Bediensteten durch die zuständige Behörde des Gebietsstaates unverzüglich zu benachrichtigen.
(3) Zur Entscheidung über die Ansprüche auf Ersatz von Schäden, die von Bediensteten des Nachbarstaates in Vollziehung der Gesetze in der Zone verursacht wurden, sind die Gerichte des Nachbarstaates zuständig. Diese Ansprüche sind nach dem Recht dieses Nachbarstaates zu beurteilen.
Artikel 12
(1) Wird ein Bediensteter des Nachbarstaates im Gebietsstaat während der Ausübung seines Dienstes oder in Beziehung auf diesen Dienst getötet oder verletzt oder wird eine Sache, die er mit sich führt oder an sich trägt, beschädigt oder vernichtet, so sind die Ansprüche auf Ersatz dieser Schäden nach dem Recht des Nachbarstaates zu beurteilen.
(2) Zur Entscheidung über Schadenersatzansprüche nach Absatz 1 sind die Gerichte jenes Vertragsstaates zuständig, in dem das den Schaden verursachende Verhalten gesetzt worden oder in dem der Schaden eingetreten ist oder in dem der Schädiger seinen Wohnsitz hat. Zuständig ist auch das Gericht eines der beiden Vertragsstaaten, in dessen Sprengel der Anspruchsberechtigte seinen Wohnsitz hat.
(3) Rechtskräftige Entscheidungen, die über Schadenersatzansprüche nach Absatz 1 von einem Gericht eines der Vertragsstaaten gefällt wurden, und rechtswirksame Vergleiche, die vor einem solchen Gericht über solche Schadenersatzansprüche geschlossen wurden, werden im anderen Vertragsstaat anerkannt und, soweit diese Entscheidungen oder Vergleiche im Ursprungsstaat vollstreckbar sind, vollstreckt.
(4) Die Anerkennung und Vollstreckung ist zu versagen, wenn
a) die Anerkennung oder Vollstreckung mit der öffentlichen Ordnung des Vertragsstaates, in dem die Entscheidung oder der Vergleich vollstreckt werden soll, offenkundig unvereinbar ist,
b) das Gericht zur Entscheidung nach Absatz 2 nicht zuständig war oder der Vergleich vor einem nach Absatz 2 unzuständigen Gericht abgeschlossen wurde,
c) die Entscheidung oder der Vergleich einer früher zwischen denselben Parteien über denselben Anspruch ergangenen rechtskräftigen Entscheidung widerspricht, die von einem Gericht des Vertragsstaates, in dem die Entscheidung oder der Vergleich anerkannt und vollstreckt werden soll, gefällt wurde; oder wenn die Entscheidung oder der Vergleich einem rechtswirksamen Vergleich widerspricht, der früher von denselben Parteien über denselben Anspruch vor einem Gericht des Vertragsstaates, in dem die Entscheidung oder der Vergleich anerkannt und vollstreckt werden soll, abgeschlossen wurde,
d) ein gerichtliches Verfahren zwischen denselben Parteien über denselben Anspruch vor einem Gericht des Vertragsstaates, in dem die Entscheidung oder der Vergleich anerkannt und vollstreckt werden soll, früher anhängig gemacht wurde,
e) sich die unterlegene Partei auf das Verfahren nicht eingelassen hat und der dieses Verfahren einleitende Schriftsatz oder ein gleichwertiges Schriftstück dieser Partei nicht ordnungsgemäß oder nicht rechtzeitig zugestellt wurde.
ABSCHNITT IV
Grenzabfertigungsstellen
Artikel 13
Die Abfertigungsbefugnisse der Grenzabfertigungsstellen der Vertragsstaaten einschließlich der Abfertigungszeiten sind möglichst übereinstimmend festzusetzen.
Artikel 14
(1) Vergütungen für die Benützung der für die Grenzabfertigungsstellen des Nachbarstaates im Gebietsstaat benötigten Anlagen im Eisenbahn- und Straßenverkehr werden zivilrechtlich vereinbart.
(2) Die Eisenbahnen haben die Bediensteten, die die Grenzabfertigung während der Fahrt durchzuführen haben, unentgeltlich zu befördern und ihnen Zugsabteile in der erforderlichen Anzahl zur Verfügung zu stellen.
Artikel 15
(1) Die für die Grenzabfertigungsstellen des Nachbarstaates bestimmten Räume sind durch Amtsschilder und Hoheitszeichen kenntlich zu machen.
(2) Die Aufschriften an den Diensträumen der Bediensteten des Nachbarstaates sind in slowenischer und in deutscher Sprache anzubringen.
Artikel 16
(1) Gegenstände, die zum dienstlichen Gebrauch der Grenzabfertigungsstellen oder zum Bedarf der Bediensteten des Nachbarstaates während des Dienstes im Gebietsstaat bestimmt sind, sind von allen Ein- und Ausgangsabgaben befreit. Es sind keine Sicherheiten zu leisten. Ein- und Ausfuhrverbote sowie Ein- und Ausfuhrbeschränkungen sind auf diese Gegenstände nicht anzuwenden. Das gleiche gilt für Dienstfahrzeuge oder eigene Fahrzeuge, deren sich die Bediensteten zur Ausübung ihres Dienstes bedienen.
(2) Die von den Bediensteten des Nachbarstaates bei Ausübung ihres Dienstes im Gebietsstaat verwendeten Schriftstücke, Unterlagen und Datenträger sowie die Dienstsendungen und die erforderliche Dienstausrüstung unterliegen keiner Durchsuchung und Beschlagnahme durch Bedienstete des Gebietsstaates.
Artikel 17
(1) Der Gebietsstaat wird die Errichtung und den Betrieb der ausschließlich für die Tätigkeit der vorgeschobenen Grenzdienststellen erforderlichen Fernmeldeanlagen sowie deren Verbindung mit den entsprechenden Anlagen des Nachbarstaates gebührenfrei bewilligen, vorbehaltlich der Erstattung etwaiger Kosten für Errichtung und Miete. Der Betrieb dieser Fernmeldeanlagen gilt als interner Verkehr des Nachbarstaates. Hinsichtlich der Vergütung für die Einrichtung und die Benützung der Anlagen der Eisenbahnen gelten die zwischen den Eisenbahnen getroffenen Regelungen.
(2) Abgesehen von den im Absatz 1 geregelten Fällen gelten die Rechtsvorschriften der beiden Vertragsstaaten über Errichtung, Instandhaltung und Betrieb von Fernmeldeanlagen auf ihrem jeweiligen Gebiet.
ABSCHNITT V
Schlußbestimmungen
Artikel 18
Aus Gründen der nationalen Sicherheit oder wegen zwingenden öffentlichen Interesses kann jeder Vertragsstaat einseitig die Anwendung des Abkommens oder einzelner Bestimmungen dieses Abkommens vorübergehend mit einer örtlichen Beschränkung oder ohne eine solche aussetzen. Der andere Vertragsstaat ist hievon unverzüglich schriftlich auf diplomatischem Weg zu benachrichtigen.
Artikel 19
Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung oder die Anwendung dieses Abkommens sollen durch die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten beigelegt werden. Die Regelung auf diplomatischem Weg wird dadurch nicht ausgeschlossen.
Artikel 20
(1) Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden werden sobald wie möglich in Wien ausgetauscht werden.
(2) Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des dritten Monats in Kraft, der auf den Monat folgt, in dem die Ratifikationsurkunden ausgetauscht werden.
(3) Mit dem Inkrafttreten dieses Abkommens tritt das Abkommen zwischen der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien und der Republik Österreich über die Grenzabfertigung im Eisenbahnpersonenverkehr vom 8. April 1967 in der Fassung der Abkommen vom 5. März 1969 und vom 6. September 1974 sowie des Notenwechsels vom 16. Oktober 1992 zwischen der Republik Slowenien und der Republik Österreich außer Kraft.
(4) Dieses Abkommen wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann jederzeit schriftlich auf diplomatischem Weg gekündigt werden; es tritt mit Ablauf von 90 Tagen nach Einlangen der Kündigung beim anderen Vertragsstaat außer Kraft.
GESCHEHEN zu Ljubljana, am 15. 4. 1999, in zwei Urschriften in slowenischer und deutscher Sprache, wobei beide Texte in gleicher Weise authentisch sind.
Für die Republik Slowenien:
Andrej Grasselli e. h.
Für die Republik Österreich:
dr. Christian Berlakovits e. h.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbita Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za promet in zveze.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 212-08/99-10/1
Ljubljana, dne 22. septembra 1999
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost