Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999

Kazalo

3948. Uredba o določitvi mehanizma za oblikovanje cen komunalnih storitev, stran 12759.

Na podlagi 8. in 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi mehanizma za oblikovanje cen komunalnih storitev
1. člen
Za cene proizvodov in storitev, ki so razvrščene po standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 33/95 in 15/96) v podrazredih:
– 90.001 zbiranje in odvoz odpadkov,
– 90.002 dejavnosti deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov,
– 90.004 kanalizacije in delovanje čistilnih naprav,
se določi mehanizem za oblikovanje cen komunalnih storitev.
2. člen
Pravna in fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: zavezanec), ki opravlja storitve dejavnosti kanalizacije in delovanja čistilnih naprav ter dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov in dejavnosti deponij, sežiganja in drugih načinov odstranjevanja trdnih odpadkov, lahko oblikuje ceno storitev na način, kot to določajo predpisani standardi in navodilo o metodologiji za oblikovanje cen obveznih lokalnih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 27/98), ter navodilo o metodologiji za oblikovanje cen obveznih lokalnih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda (v nadaljnjem besedilu: metodologija), (Uradni list RS, št. 11/99).
Tako oblikovano ceno v obliki predloga zavezanec posreduje na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Ministrstvo lahko pridobi mnenje pristojnega organa občine na območju katere se opravlja dejavnost, ter pripravi ustrezno strokovno mnenje, ki ga posreduje zavezancu in občini.
3. člen
Predlogu zavezanca morajo biti priloženi naslednji podatki:
– koncesijska pogodba v primeru, da je zavezanec koncesionar,
– opis obstoječega načina in obsega opravljanja storitev navedenih dejavnosti. Pri dejavnosti delovanja čistilnih naprav je potrebno navesti tudi parametre onesnaženosti voda, zmogljivosti in učinek čiščenja,
– cene po vrstah storitev in vrstah uporabnikov ter poprečno ceno izraženo v kg ali m3, ki se uporablja na dan vložitve predloga,
– letni fizični obseg opravljene storitve, izražen v obračunskih enotah v skladu z metodologijo za leti 1997 in 1998 ter načrtovan obseg za leto 1999,
– izračun in obrazložitev kalkulativnih elementov poprečne lastne cene na način, kot ga predvideva 4. člen metodologije, dosežene na dan vložitve predloga. Izračun naj zajema elemente dejanskih stroškov za leto 1998, ali elemente po dejanskih in ocenjenih stroških za leto 1999, odvisno od datuma vložitve predloga,
– predlagane cene po vrstah storitev in vrstah uporabnikov z ozirom na predlagano poprečno lastno ceno, upoštevajoč letni fizični obseg opravljene storitve po vrstah uporabnikov.
V primeru vložitve predloga tudi za poprečno upravičeno ceno je potrebno priložiti tudi naslednje podatke:
– program predvidenih investicijskih del na področju dejavnosti, kolikor je ta načrtovan, ali se že izvaja z navedbo virov financiranja,
– izračun kalkulativnih elementov poprečne upravičene cene, ki se bo lahko uporabljala, ko bo investicija zaključena.
4. člen
Ministrstvo lahko zahteva tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za pripravo ustreznega mnenja.
5. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o določitvi najvišjih cen osnovnih komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 78/99).
6. člen
Ta uredba začne veljati 10. oktobra 1999 in velja šest mesecev.
Št. 383-06/99-1
Ljubljana, dne 7. oktobra 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost