Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999

Kazalo

3917. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje spomladanske viremije pri krapih (Viraemia vernalis cyprini), stran 12721.

Na podlagi sedme in devete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
N A V O D I L O
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje spomladanske viremije pri krapih (Viraemia vernalis cyprini)
1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje spomladanske viremije pri krapih – Viraemia vernalis cyprini (v nadaljnjem besedilu: bolezen).
Klinični znaki za bolezen so navedeni v Prilogi I, ki je sestavni del tega navodila in se objavi skupaj z njim.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo naslednji pomen:
– Krapi, za katere se sumi, da so okuženi, so krapi, ki kažejo klinične znake, postmortalne spremembe ali nespecifične reakcije na laboratorijske teste, na podlagi česar se lahko upravičeno sumi, da so zboleli za boleznijo.
– Okuženi krapi so krapi, pri katerih je bila bolezen uradno potrjena.
– Ribogojnica, za katero se sumi, da je okužena, je ribogojnica, v kateri so krapi, za katere se sumi, da so okuženi, ter vse krapovske ribogojnice, ki so na istem vodotoku.
– Okužena ribogojnica je ribogojnica, v kateri so okuženi krapi, oziroma ribogojnica, ki je bila izpraznjena, vendar še ne dezinficirana.
– Pooblaščena veterinarska organizacija je veterinarska organizacija, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet) pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.
3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je v primeru suma, da se je pojavila bolezen, dolžna brez odlašanja klinično potrditi ali pa ovreči sum.
4. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po prijavi suma bolezni:
– poslati sveže poginule krape na ledu ali še žive krape, za katere se sumi, da so okuženi, v preiskavo;
– s strokovnim navodilom določiti ukrepe za preprečitev širjenja bolezni;
– zagotoviti neškodljivo odstranjevanje poginulih krapov.
S strokovnim navodilom iz prejšnjega odstavka mora pooblaščena veterinarska organizacija:
– določiti omejitev prometa s krapi;
– določiti zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih razmer v ribogojnici;
– opraviti epizootiološko poizvedovanje in kontrolne preglede krapovskih ribogojnic na istem vodotoku.
Ukrepe iz prejšnjega odstavka se lahko uvede tudi za druge krapovske ribogojnice, za katere se sumi, da so okužene.
Ukrepi iz prvega in drugega odstavka tega člena ostanejo v veljavi, dokler se sum bolezni uradno ne izključi.
5. člen
Šteje se, da je bolezen uradno potrjena, če so podani klinični znaki in so izvidi preiskav iz prve alinee prvega odstavka 4. člena tega navodila pozitivni, v nasprotnem primeru se šteje, da je bolezen uradno izključena.
6. člen
Ko je bolezen uradno potrjena, veterinarski inšpektor poleg ukrepov iz 4. člena tega navodila z odločbo:
– odredi zaporo krapovske ribogojnice in prepove promet s krapi;
– dovoli vzrejo obolelih krapov do konzumne velikosti pod uradnim nadzorom;
– dovoli promet s krapi za konzum, vendar le na ledu (mrtve);
– odredi popis ribnikov in krapov v ribogojnici;
– odredi postavitev dezinfekcijskih barier na vhodih in izhodih iz ribogojnice;
– odredi druge ukrepe za sanacijo okužene krapovske ribogojnice.
Po izpraznitvi se krapovska ribogojnica mehansko očisti in se opravi končna dezinfekcija.
Ukrepi ostanejo v veljavi do naslednjega leta, če pri enoletnih krapih pri temperaturi vode, višji od 14°C, pri kliničnih, patoanatomskih in laboratorijskih preiskavah ni znakov bolezni.
7. člen
Stroški diagnostičnih preiskav iz prve alinee prvega odstavka 4. člena tega navodila se krijejo iz proračuna Republike Slovenije, vsi ostali stroški pa bremenijo lastnika oziroma skrbnika ribogojnice.
8. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-21/99
Ljubljana, dne 24. septembra 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
                            Priloga I

-----------------------------------------------------------------
Bolezen     Klinični znaki
-----------------------------------------------------------------

spomladanska   - množičen pogin vseh kategorij krapov

viremija     - krapi so napihnjeni

pri krapih    - po koži se pojavljajo krvavitve

         - luske so nasršene

         - izražen je eksoftalmus
-----------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti