Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999

Kazalo

3904. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje goveje genitalne kampilobakterioze (Campylobacteriosis genitalis bovum), stran 12693.

Na podlagi sedme in devete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
N A V O D I L O
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje goveje genitalne kampilobakterioze (Campylobacteriosis genitalis bovum)
1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje goveje genitalne kampilobakterioze – Campylobacteriosis genitalis bovum (v nadaljnjem besedilu: bolezen).
Klinični znaki za to bolezen so navedeni v Prilogi I, ki je sestavni del tega navodila in se objavi skupaj z njim.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo naslednji pomen:
– Gospodarstvo je vsak objekt, v katerem so oziroma se vzrejajo živali.
– Skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik živali ali za njih skrbi.
– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizacija, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet) pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.
– DDD je dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija.
3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je v primeru suma, da se je pojavila bolezen, dolžna brez odlašanja klinično potrditi ali pa ovreči sum.
4. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po prijavi suma bolezni:
– poslati prepucionalni izpirek ali vaginalni bris živali v preiskavo;
– opraviti epizootiološko poizvedovanje;
– s strokovnim navodilom določiti ukrepe za preprečitev širjenja bolezni.
S strokovnim navodilom iz prejšnjega odstavka mora pooblaščena veterinarska organizacija na sumljivem gospodarstvu določiti:
– prepoved gibanja in odtujitve živali, razen za zakol;
– prepoved naravnega pripusta;
– zdravljenje obolelih živali in
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih razmer v objektih.
Ukrepe iz prejšnjega odstavka lahko določi tudi za druga gospodarstva, za katera se sumi, da so okužena.
Ukrepi iz prvega drugega in tretjega odstavka tega člena ostanejo v veljavi, dokler se sum bolezni uradno ne izključi.
5. člen
Šteje se, da je bolezen uradno potrjena, če so podani klinični znaki in so izvidi preiskav iz prve alinee prvega odstavka 4. člena tega navodila pozitivni, v nasprotnem primeru se šteje, da je bolezen uradno izključena.
6. člen
Ko je bolezen uradno potrjena, mora veterinarski inšpektor z odločbo poleg ukrepov iz 4. člena tega navodila na okuženem gospodarstvu odrediti:
– vakcinacijo telic s specifično vakcino, kadar ni mogoče opustiti naravnega pripusta;
– izločitev pozitivnih plemenjakov in uničenje semena teh živali;
– DDD;
– druge ukrepe za sanacijo okužene reje.
Ukrepi na okuženem gospodarstvu morajo ostati v veljavi vsaj 3 mesece po tem, ko so bili izvedeni predpisani ukrepi in je bila opravljena končna DDD.
7. člen
Stroški diagnostičnih preiskav iz prve alinee prvega odstavka 4. člena tega navodila se krijejo iz proračuna Republike Slovenije, vsi ostali stroški pa bremenijo skrbnika živali.
8. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 323-01-17/99
Ljubljana, dne 24. septembra 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
                            Priloga I
-----------------------------------------------------------------
Bolezen        Klinični znaki
-----------------------------------------------------------------

kampilobakterioza   - pri plemenicah se pojavi vnetje
            maternične sluznice, ki ima za posledico
            zgodnje odmiranje plodu, zakasnele
            pregonitve oziroma zvrgavanje v različnih
            obdobjih brejosti

            - čreda je sumljiva na bolezen predvsem,
            kadar se poveča odstotek pregonitev

            - biki ne zbolijo
-----------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost