Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999

Kazalo

3898. Pravilnik o infrastrukturnih razvojnih centrih, stran 12681.

Na podlagi 36. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I) izdaja minister za znanost in tehnologijo
P R A V I L N I K
o infrastrukturnih razvojnih centrih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopek in merila za razvrstitev infrastrukturnih razvojnih centrov, njihove oblike ter način in merila za pridobitev subvencij za pokrivanje dela stroškov delovanja iz sredstev Ministrstva, pristojnega za znanost in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. člen
Infrastrukturni razvojni centri so centri, ki so namenjeni zagotavljanju infrastrukturnih pogojev na branžnem in regionalnem nivoju za prenos znanja, rezultatov, raziskav in tehnologij v gospodarsko prakso.
3. člen
Infrastrukturni razvojni centri se oblikujejo kot:
– tehnološki parki,
– tehnološki centri, ki se organizirajo:
– v okviru posameznih gospodarskih panog oziroma branž ter
– na regionalnem nivoju.
4. člen
Ministrstvo sofinancira dejavnost tehnoloških centrov in parkov predvsem zaradi:
– racionalizacije izrabe raziskovalno razvojne infrastrukture,
– spodbujanja trajnejšega medsebojnega povezovanja raziskovalne in razvojne sfere ter gospodarstva,
– razvojnega povezovanja gospodarskih organizacij znotraj gospodarske panoge oziroma regije,
– pomoči gospodarskim organizacijam do lažjega dostopa rezultatov raziskav, novih tehnologij in znanj.
5. člen
Ministrstvo sofinancira dejavnost infrastrukturnih razvojnih centrov na podlagi javnih razpisov, kjer so opredeljeni izbirni kriteriji in čas trajanja sofinanciranja dejavnosti s strani ministrstva.
II. OPREDELITEV INFRASTRUKTURNIH RAZVOJNIH CENTROV IN NJIHOVO FINANCIRANJE
Tehnološki park
6. člen
Tehnološki park je pravna oseba, ki predstavlja okolje z ugodnimi pogoji za ustanavljanje in delovanje podjetij, zasnovanih na tehnologijah ali izdelkih in storitvah z visoko vsebnostjo znanja. Tem podjetjem omogoča najem infrastrukturno opremljenega prostora, dostop do tehnološko sodobnega znanja in opreme ter izvaja povezavo med nosilci idej, kapitalom, industrijo in trgom ter nudi upravljavske in marketinške storitve.
7. člen
Tehnološki park mora vsebovati sedeže vsaj 70% podjetij, katerih primarna dejavnost je gospodarska izraba rezultatov lastnega razvojno raziskovalnega dela. Podjetja se v tehnološkem parku nahajajo le omejeno obdobje in sicer največ do 4. leta delovanja. Po tem času se morajo preseliti iz tehnološkega parka. V nasprotnem primeru tehnološki park za ta podjetja ne more pridobiti subvencije ministrstva.
Pravico do subvencioniranega delovanja tehnološki park pridobi na osnovi izbora v okviru javnega razpisa.
8. člen
Prijavitelj na javni razpis mora izpolnjevati določene pogoje, in sicer:
– razpolagati mora z ustreznim prostorom,
– razpolagati mora s strokovnjaki, ki ocenjujejo tehnološko zahtevnost in perspektivnost podjetij.
Kot primerna infrastruktura za delovanje novih, tehnološko naprednih podjetij, vključenih v tehnološki park se zahteva:
– infrastrukturna opremljenost (pisarniški prostori, proizvodni prostori, telefon, internet, energetika...),
– zagotavljanje storitev (finančne, pravne, marketinške...).
Za zagotavljanje omenjenih storitev ministrstvo na javnem razpisu izbranim tehnološkim parkom zagotavlja subvencijo za pokrivanje stroškov infrastrukture in storitev, ki jih le-ta nudi vključenim podjetjem.
9. člen
Javni razpis določa pogoje in merila za izbor. Na prijavo mora tehnološki park predložiti:
– program svoje dejavnosti,
– analizo vključenih podjetij v tehnološkem parku,
– akt o ustanovitvi iz katerega je razvidno, da gre za nepridobitno dejavnost.
Subvencioniranje delovanja tehnološkega parka se uredi s posebno pogodbo. Pogodba se sklene za obdobje 5 let.
Višina subvencije se določi na osnovi kvadrature prostorov, ki jih park oddaja v najem, števila zaposlenih v podjetjih znotraj tehnološkega parka ter drugih kriterijev.
Način ter ostali pogoji dodelitve subvencije se določijo v pogodbi med ministrstvom in tehnološkim parkom.
Tehnološki center
10. člen
Tehnološki center je pravna oseba, ki izvaja naslednje dejavnosti:
– raziskovalno razvojne (za potrebe posamezne gospodarske panoge oziroma branže, po dogovoru pa tudi za posamezne naročnike, pri čemer mora v tem primeru center zagotoviti ustrezno zaupnost dobljenih rezultatov),
– pomoč pri prijavljanju na domače in mednarodne raziskovalne in druge projekte,
– izvajanje meritev in raznih testiranj (dolgoročni cilj je postati akreditiran laboratorij),
– spremljanje novosti s področja raziskav in tehnologij na posameznem področju ter informiranje in pomoč pri uvajanju le-teh v posamezne gospodarske organizacije,
– publicistično dejavnost,
– izvajanje oziroma organizacija raznovrstnega strokovnega izpopolnjevanja za potrebe gospodarske panoge oziroma branže.
11. člen
Tehnološki center izvaja dejavnosti iz prejšnjega člena na tak način, da zagotovi:
– racionalno izrabo raziskovalno razvojne infrastrukture,
– spodbujanje trajnejšega povezovanja raziskovalno razvojnih sfer in uporabnikov iz gospodarstva,
– razvojno povezovanju gospodarskih organizacij znotraj gospodarske panoge,
– lažjega dostopa do rezultatov raziskav, novih tehnologij in znanja gospodarskim organizacijam, ki prispeva k dvigu stopnje zahtevnosti proizvodnje, povečanju dodane vrednosti na zaposlenega in nenazadnje tudi k dvigu konkurenčne sposobnosti le-teh,
– dostop do najnovejših tehnologij in raziskovalnih rezultatov predvsem za mala in srednja podjetja, ki praviloma težje sledijo novostim na svojem področju,
– spodbujanje inovativnosti v malih in srednjih podjetjih.
12. člen
V državi se na posameznem raziskovalnem področju oziroma gospodarski panogi praviloma organizira le po en tehnološki center.
V posameznih primerih je možno, da se zainteresirane gospodarske organizacije sporazumejo za večji ali manjši obseg dejavnosti, kot je naveden v 8. členu tega pravilnika, vključene pa so lahko tudi posebnosti posameznih branž ali regij.
13. člen
Financiranje tehnološkega centra se uredi s pisnim dogovorom med ustanovitelji. Viri prihodkov so lahko tudi članarine, državne subvencije, zaslužek pri opravljenih storitvah, občinska podpora, sredstva pridobljena za domače in mednarodne razvojno raziskovalne projekte.
14. člen
Pravico do subvencioniranja delovanja tehnološki center pridobi na osnovi izbora v okviru javnega razpisa, upoštevaje tudi naslednje kriterije:
– center mora biti vezan na oziroma ustanovljen s strani več gospodarskih organizacij znotraj gospodarske panoge oziroma branže (ustanoviteljica je lahko tudi država, občine, GZS, SRD itd.),
– mora imeti eno ali več raziskovalnih oziroma razvojnih skupin, ki so evidentirane v evidencah ministrstva,
– predloži podatke o svoji formalni organizacijski obliki (zavod, d.o.o.),
– pisno mora biti izkazan jasen interes več gospodarskih organizacij za razvojno povezovanje ter delež sredstev, opreme, vnaprejšen zakup kapacitet itd., ki so jih le-ti pripravljeni vložiti v center,
– predložen mora biti program dela in poslovni načrt za obdobje naslednjih petih let, v katerem:
– je jasno vidna opredeljena vloga in cilji delovanja centra,
– opravljena tržna analiza, ki dokazuje rast trgov na področjih načrtovanih dejavnosti oziroma potrjuje smiselnost vlaganj države v določeno področje,
– finančni načrt poslovanja za tekoče leto, s posebnim poudarkom na virih prihodkov,
– cenik storitev centra za ustanovitelje, člane in druge uporabnike,
– opis programa oziroma storitev, ki jih tehnološki center ponuja uporabnikom, kot npr. sodelovanje pri razvojno-raziskovalnih projektih z uporabniki; prenos znanja uporabnikom, pridobivanje novih znanj, vpeljevanje tehnologij itd.,
– svojo morebitno povezanost z drugimi raziskovalno razvojnimi organizacijami doma in v tujini,
– predloži seznam redno oziroma dopolnilno zaposlenih,
– predložen popis obstoječe oziroma dosegljive raziskovalno razvojne opreme,
– predložene morebitne reference ključnih ljudi v tehnološkem centru iz področja prenosa znanja, rezultatov raziskav in tehnologij v prakso.
15. člen
Subvencioniranje dela stroškov delovanja tehnološkega centra je praviloma večletno. Višina subvencije ministrstva je odvisna od obsega dejavnosti tehnološkega centra, vključenosti razvojno-raziskovalnega kadra ter razpoložljivih proračunskih sredstev.
III. JAVNI RAZPIS
16. člen
Ministrstvo subvencionira del stroškov delovanja infrastrukturnih razvojnih centrov na podlagi enega ali več javnih razpisov.
Poleg kriterijev navedenih v tem pravilniku se v javnem razpisu lahko opredelijo tudi morebitni dodatni izborni kriteriji v skladu z znanstveno in tehnološko politiko.
17. člen
Za vodenje postopka javnega razpisa in spremljanje izvajanja programov delovanja infrastrukturnih razvojnih centrov, ki pridobe subvencijo, je zadolžena uradna oseba ministrstva.
18. člen
Na javni razpis za subvencioniranje dela stroškov delovanja infrastrukturnih razvojnih centrov se lahko prijavijo pravne osebe registrirane v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj), ki so registrirane za opravljanje raziskovalne oziroma razvojne dejavnosti in izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, s tem pravilnikom in z drugimi predpisi ministra.
19. člen
V postopku za izbiranje predlogov za subvencioniranje dela stroškov delovanja infrastrukturnih centrov se obravnavajo prijave, ki vsebujejo vse, z javnim razpisom zahtevane podatke, dokazila ter prispejo na ministrstvo v roku, določenem v javnem razpisu.
20. člen
Če uradna oseba ugotovi, da je vloga nepopolna in ni v skladu s tem pravilnikom ter javnim razpisom, pozove prijavitelja, da v roku 15 dni vlogo dopolni. Če prijavitelj tega ne stori v predpisanem roku, se šteje, da vloga ni vložena in dokumentacija se vrne prijavitelju.
21. člen
Za strokovno oceno vlog za subvencioniranje dela stroškov delovanja infrastrukturnih centrov, minister imenuje komisijo, ki v roku 30 dni od zaključka razpisnega roka oceni ali so izpolnjeni potrebni pogoji za dodelitev oziroma ohranitev statusa infrastrukturnega razvojnega centra v skladu s pogoji javnega razpisa.
Minister, pristojen za znanost in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: minister) določi seznam infrastrukturnih razvojnih centrov, ki prejmejo subvencijo. Uradna oseba obvesti prijavitelja o rezultatu njegove vloge na javni razpis, najkasneje v 8 dneh po sprejemu sklepa ministra.
22. člen
Prijavitelj ima v osmih dneh od prejema obvestila pravico vložiti zahtevo za ponovno ocenitev svoje vloge za subvencioniranje infrastrukturnega razvojnega centra. V svoji zahtevi mora opredeliti tehtne razloge, zaradi katerih zahteva ponovno ocenitev.
O zahtevi za ponovno ocenitev odloči minister. Njegova odločitev je dokončna. Postopek in način ponovne ocenitve predloga določi minister za vsak primer posebej.
IV. SOUPRAVLJANJE IN KAPITALSKA VLAGANJA
23. člen
Infrastrukturni razvojni centri, ki pridobijo subvencijo ministrstva, morajo omogočiti ministrstvu soupravljanje infrastrukturnega razvojnega centra v skladu z deležem, ki ga za njegovo delovanje prispeva ministrstvo. Soupravljanje se izvaja skozi skupščino, nadzorni svet, upravni odbor oziroma strokovni svet infrastrukturnega razvojnega centra.
24. člen
Na predlog ministra, Vlada Republike Slovenije odloči o morebitnem kapitalskem vložku v infrastrukturni razvojni center.
V. OBVEŠČANJE JAVNOSTI
25. člen
Prejemnik subvencije je dolžan pri objavljanju svojih rezultatov oziroma pri drugih oblikah javnega predstavljanja navesti, da je delovanje infrastrukturnega razvojnega centra subvencionirano s strani ministrstva ter na zahtevo ministrstva tudi sodelovati pri obveščanju javnosti.
VI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
26. člen
Infrastrukturni razvojni centri, katerim je bil status dodeljen v skladu s pravilnikom o infrastrukturnih raziskovalnih centrih (Uradni list RS, št. 68/94 in 53/95) se morajo uskladiti z določbami tega pravilnika najkasneje do 31. 12. 1999.
27. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljavnost pravilnika o infrastrukturnih raziskovalnih centrih (Uradni list RS, št. 68/94 in 53/95).
28. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 5/99
Ljubljana, dne 23. septembra 1999.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost