Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999

Kazalo

73. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije o mednarodnem cestnem prevozu oseb in stvari (BDECP), stran 1052.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU OSEB IN STVARI (BDECP)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije o mednarodnem cestnem prevozu oseb in stvari (BDECP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. septembra 1999.
Št. 001-22-143/99
Ljubljana, dne 30. septembra 1999
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU OSEB IN STVARI (BDECP)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije o mednarodnem cestnem prevozu oseb in stvari, podpisan 21. oktobra 1997 v Berlinu.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU OSEB IN STVARI
Vlada Republike Slovenije in Vlada Zvezne republike Nemčije
sta v želji, da bi uredili in spodbudili mednarodni cestni prevoz oseb in stvari,
sklenili tole:
1. člen
Ta sporazum ureja na podlagi pravnih predpisov znotraj države ene in druge pogodbenice prevoz oseb in stvari v mednarodnem cestnem prometu med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo ter tranzitni promet čez ti dve državi, ki ga opravljajo prevozniki, ki so na ozemlju svoje države za opravljanje takšnih prevozov upravičeni.
Prevoz oseb
2. člen
(1) Prevoz oseb v smislu tega sporazuma je prevoz potnikov in njihove prtljage z avtobusi za svoj račun ali za račun tretje osebe. To velja tudi za prazne vožnje v zvezi s temi prometnimi službami.
(2) Za avtobuse se štejejo motorna vozila, ki so glede na tip vozila in opreme primerni in namenjeni za prevoz več kot devet oseb (vključno z voznikom).
3. člen
(1) Linijski promet je redni prevoz oseb na določeni prometni liniji po vnaprej določenih in objavljenih voznih redih v skladu s plačili za prevoz (vozninami) in prevoznimi pogoji, pri katerih potniki vstopajo in izstopajo na predhodno določenih postajališčih. To velja tudi za prevoze, ki se v glavnem opravljajo kot linijski promet.
(2) Kot linijski promet v smislu tega sporazuma velja ne glede na to, kdo določa potek voženj, tudi redni prevoz določenih kategorij oseb brez drugih potnikov, če obstajajo značilnosti linijskega prometa po prvem odstavku. Ti prevozi, zlasti prevoz delojemalcev do delovnega mesta in od tam do njihovega bivališča - se označujejo kot “posebne oblike linijskega prometa”.
(3) Za linijske prevoze v dvostranskem in tranzitnem prometu je potrebno dovoljenje pristojnih organov obeh pogodbenic. Dovoljenje se izda z obojestranskim soglasjem v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi ene ali druge pogodbenice. Dovoljenje se lahko izda za obdobje do petih let.
(4) Za spremembe poteka avtobusne linije, postajališč, voznih redov, voznin in pogojev je potrebno predhodno soglasje pristojnih organov obeh pogodbenic. Enako velja, če prevozniško podjetje preneha z opravljanjem svoje dejavnosti.
(5) Prošnje za vzpostavitev linijskega prevoza ter prošnje v skladu s četrtim odstavkom je treba vložiti pri pristojnem organu pogodbenice, na ozemlju katere ima podjetje svoj sedež. Prošnje je treba skupaj s stališčem ministrstva za promet ene pogodbenice predložiti neposredno ministrstvu za promet druge pogodbenice.
(6) Prošnje v skladu s četrtim in petim odstavkom morajo imeti predvsem tele podatke:
1. ime in priimek ali firmo ter popoln naslov podjetja, ki vlaga prošnjo;
2. vrsto prometa;
3. zaprošeno veljavnost dovoljenja;
4. obdobje, v katerem bo obratovala linija, in število voženj (npr. dnevno, tedensko);
5. vozni red;
6. točen potek linije (postajališča, kjer potniki vstopajo in izstopajo / druga postajališča/ mejni prehodi);
7. dolžino linije v kilometrih: vožnja tja in nazaj;
8. dolžino dnevne linijske proge;
9. trajanje časa vožnje in počitka voznikov;
10. število sedežev v avtobusih, ki bodo na liniji obratovali;
11. voznine in prevozne pogoje (tarife).
4. člen
(1) Izmenični promet je prometna služba, kjer se vnaprej organizirane skupine potnikov z več vožnjami tja in nazaj prepeljejo z istega odhodnega ozemlja do istega namembnega ozemlja. Te skupine, ki jih sestavljajo potniki, ki so pripotovali, se pri kasnejši vožnji vračajo na kraj odhoda. Pod pojmoma odhodno ozemlje in namembno ozemlje se razumejo kraj začetka vožnje in kraj cilja vožnje ter kraji, ki so v oddaljenosti 50 kilometrov. Poleg same storitve prevoza je treba vključiti namestitev skupine s hrano ali brez nje v namebnem kraju in po potrebi med potovanjem. Prva vožnja nazaj in zadnja vožnja tja v vrsti izmeničnih voženj morata biti vožnji s praznimi avtobusi.
(2) Na uvrstitev prometa v izmenični promet ne vpliva dejstvo, da lahko potniki s soglasjem pristojnih organov ene ali druge pogodbenice ali obeh pogodbenic ne glede na prvi odstavek potujejo pri prevozu nazaj z drugo skupino.
(3) Za izmenične prevoze je pri posameznem primeru potrebno dovoljenje pristojnega organa druge pogodbenice. Prošnjo za izdajo dovoljenja je treba neposredno nasloviti na pristojni organ druge pogodbenice. Treba jo je vložiti najmanj 60 dni pred začetkom opravljanja prevozov.
(4) V prošnjah za dovoljenje pri opravljanju izmeničnega prometa po tretjem odstavku morajo biti poleg podatkov v skladu s šestim odstavkom 3. člena navedeni tudi podatki o potovanju, številu voženj in podatki o kraju in hotelu ali drugih ustanovah, v katerih se potniki med svojim bivanjem namestijo, ter o trajanju bivanja.
(5) Načela o postopku za izdajo dovoljenja pri izmeničnih prevozih, obrazce za dovoljenje in pristojne organe bo po potrebi izdelala mešana komisija, ustanovljena v skladu s 16. členom.
5. člen
(1) Občasni promet je promet, ki ni linijski promet v smislu prvega odstavka 3. člena in tudi ne izmenični promet v smislu 4. člena.
(2) Za občasne prevoze v dvostranskem ali tranzitnem prometu ni potrebno dovoljenje, če gre za:
a) vožnje, ki se opravijo z motornim vozilom, ki na celotni poti prevoza vozi isto skupino potnikov in jo prepelje nazaj na kraj odhoda (krožne vožnje zaprtih vrat),
ali
b) prevoze, pri katerih se za vožnjo do namembnega kraja sprejmejo potniki in pri čemer je vožnja nazaj vožnja s praznimi vozili (prazne povratne vožnje),
ali
c) vstop praznega avtobusa, da bi se skupina potnikov, ki jo je predhodno isto podjetje prepeljalo s prevozom po črki b, spet sprejela v avtobus in se prepeljala na kraj odhoda.
(3) Pri občasnih prevozih med vožnjo ni dovoljeno ne sprejeti ne odložiti potnikov, razen če pristojni organ zadevne pogodbenice to dovoli.
(4) Za občasne prevoze, ki ne ustrezajo določbam drugega odstavka, je v vsakem primeru potrebno dovoljenje pristojnega organa druge pogodbenice. Prošnjo za izdajo dovoljenja je treba neposredno nasloviti na pristojni organ druge pogodbenice. Treba jo je nasloviti najmanj štiri tedne pred začetkom opravljanja prevozov.
(5) V prošnjah po četrtem odstavku je treba navesti zlasti tole:
1. ime in priimek ali firmo ter popoln naslov podjetja ter po potrebi organizatorja potovanja, ki je dal nalog za prevoz;
2. namen potovanja (opis);
3. državo, v kateri je organizirana skupina potnikov;
4. izhodiščni in namembni kraj vožnje in država, iz katere prihajajo potniki;
5. proga z mejnimi prehodi;
6. podatke o vožnji tja in nazaj s podatkom, če bosta vožnji tja in nazaj s polno zasedbo potnikov ali brez potnikov;
7. trajanje časa vožnje in počitka voznikov;
8. uradna registrska številka in število sedežev v avtobusih, ki bodo vozili na progi.
(6) O kontrolnih dokumentih za občasne prevoze, za katere ni potrebno dovoljenje, se bodo dogovorili v komisiji, ustanovljeni v skladu s 16. členom.
6. člen
(1) Dovoljenja, izdana v skladu s tretjim odstavkom 3. člena, tretjim odstavkom 4. člena, tretjim in četrtim odstavkom 5. člena, lahko uporabi le podjetje, ki so mu bila izdana. Ne smejo se prenesti niti na drugo podjetje niti v primeru občasnega prevoza uporabljati za vozila, ki niso navedena v dovoljenju. V sklopu linijskega prometa pa lahko prevoznik, ki mu je izdano dovoljenje, vključi pogodbene izvaljalce z ozemelj obeh pogodbenic. Teh v dovolilnici ni treba navesti, vendar pa morajo imeti pri sebi uradni izvod te listine in pogodbo ali overjeni izvod pogodbe .
(2) Dovoljenja, ki so potrebna po tem sporazumu, kontrolne dokumente ali druge dokumente za prevoz je treba pri vseh vožnjah po tem sporazumu imeti s seboj v vozilu in jih na zahtevo pokazati predstavnikom pristojnih kontrolnih organov. Kontrolne dokumente je treba izpolniti pred začetkom vožnje.
Prevoz stvari
7. člen
Prevozniki komercialnega prevoza stvari in prevoza za lastne potrebe potrebujejo za vsak prevoz med ozemljem države, v kateri je uporabljeno vozilo registrirano, in državnim ozemljem druge pogodbenice ter v tranzitnem prometu čez ozemlje ene pogodbenice dovoljenje pristojnega organa te pogodbenice. Drugi odstavek 12. člena Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Slovenijo na področju prometa z dne 5. aprila 1993 ostaja nespremenjen.
8. člen
(1) Dovoljenje se izda prevozniku. Velja le zanj in ni prenosljivo.
(2) Dovoljenje je potrebno za vsako tovorno vozilo in za vsako vlečno vozilo. Velja hkrati za pripeto prikolico ali polpriklopnik ne glede na kraj njihove registracije.
(3) Dovoljenje velja v dvostranskem in tranzitnem prometu za poljubno število voženj v obdobju, ki je določeno v dovoljenju (terminsko dovoljenje), ali pa za eno ali več voženj tja in nazaj v obdobju, navedenem v dovoljenju (dovoljenje za vožnjo).
(4) Prevozi med državnim ozemljem druge pogodbenice in neko tretjo državo so dovoljeni le, če pri tem poteka tranzit čez ozemlje države, v kateri je bilo vozilo registrirano, po običajni prometni poti. V mešani komisiji, ustanovljeni v skladu s 16. členom, se lahko po preveritvi potrebe dogovorijo za izjeme.
(5) Ni dovoljeno, da se opravljajo prevozi stvari med krajema, ki ležita na državnem ozemlju druge pogodbenice. Izjeme lahko v določenih posameznih primerih dovoli ministrstvo za promet ene ali druge države pogodbenice ali drugi pristojni organi, če na njihovem državnem ozemlju ni zadosti vozil za posebne namene.
9. člen
(1) Dovoljenje ni potrebno za:
1. vožnje s praznimi motornimi vozili, če ne gre za vozila, ki so trgovsko blago;
2. prevoze blaga z motornimi vozili, katerih skupna dovoljena teža, vključno s skupno težo priklopnikov ne presega 6 ton ali katerih dovoljena nosilnost vključno z nosilnostjo priklopnikov ne presega 3,5 tone;
3. prevoze stvari ob selitvi;
4. prevoze predmetov in opreme, ki so namenjeni za gledališke, glasbene in filmske predstave, sejme in razstave ali za radijsko, televizijsko ali filmsko snemanje, če se ti predmeti ali oprema le začasno uvozijo ali izvozijo;
5. prevoz mrličev;
6. občasne prevoze letalskega tovora na letališča in z letališč pri preusmeritvi letalske službe;
7. prevoze poštnih pošiljk;
8. prevoze poškodovanih vozil ali vozil, potrebnih popravila (vračanje);
9. prevoze zdravil, medicinskih aparatov in opreme ter drugega blaga, ki je namenjeno kot humanitarna pomoč v nujnih primerih (zlasti pri naravnih nesrečah);
10. prevoze živih živali;
11. prevoze prtljage v avtobusnih prikolicah;
12. prevoze bivalnih zabojnikov, če ne gre za trgovsko blago.
(2) Mešana komisija, ustanovljena v skladu s 16. členom, lahko izvzame iz obveznosti pridobitve dovoljenja še druge prevoze.
10. člen
(1) Dovolilnice, ki so potrebne za prevoznike Republike Slovenije, izda Zvezno ministrstvo za promet Zvezne republike Nemčije in jih razdeljujejo pristojni organi Republike Slovenije.
(2) Dovolilnice, ki so potrebne za prevoznike Zvezne republike Nemčije, izda Ministrstvo za promet in zveze Republike Slovenije in jih razdeljuje Zvezno ministrstvo za promet Zvezne republike Nemčije ali organi, ki jih to ministrstvo pooblasti.
11. člen
(1) Ministrstvi za promet obeh pogodbenic ali mešana komisija, ustanovljena po 16. členu se dogovorita o številu dovolilnic, ki jih vsako leto dobi vsaka pogodbenica.
(2) Dogovorjeno število dovolilnic se lahko po potrebi spremeni v skladu z določbami 16. člena.
(3) Vzorce dovolilnic določi mešana komisija, ustanovljena po 16. členu.
Splošne določbe
12. člen
Dovolilnice, kontrolne dokumente ali druge potrebne dokumente je treba imeti na vseh vožnjah pri sebi v vozilu, jih na zahtevo pokazati predstavnikom pristojnih kontrolnih organov in izročiti v pregled.
13. člen
(1) Prevozniki morajo upoštevati določbe o prometnem pravu in pravu motornih vozil, ki veljajo na državnem ozemlju druge pogodbenice, ter veljavna carinska in tarifna določila obeh držav.
(2) Če prevoznik ali njegovo vozno osebje težje ali večkrat krši veljavne pravne predpise na državnem ozemlju druge pogodbenice ali določbe tega sporazuma, lahko pristojni organi pogodbenice, na državnem ozemlju katere je bilo vozilo registrirano, na prošnjo pristojnega organa pogodbenice, na državnem ozemlju katere je bil storjen prekršek, sprejmejo tele ukrepe v okviru veljavnih predpisov ene ali druge države:
a) opozorilo odgovornemu podjetju, da upošteva veljavne predpise (opomin);
b) začasna izključitev iz prometa;
c) prenehanje izdaje dovolilnic odgovornemu podjetju ali odvzem že izdanega dovoljenja za obdobje, ko je pristojni organ druge pogodbenice izključil podjetje iz prometa.
(3) Ukrep v skladu s črko b drugega odstavka lahko neposredno sprejme pristojni organ pogodbenice, na državnem ozemlju katere je bil storjen prekršek.
(4) Ministrstvi za promet obeh pogodbenic se bosta v skladu z določbami 14. člena medsebojno obveščali o sprejetih ukrepih.
14. člen
Če se na podlagi tega sporazuma v skladu z določbami državnih notranjepravnih predpisov posredujejo osebni podatki, veljajo te določbe ob upoštevanju pravnih predpisov, ki veljajo za vsako pogodbenico:
1. Podatke, ki jih dobi prejemnik, je dovoljeno uporabljati le za navedeni namen in pod pogoji, ki jih predpiše organ, ki je posredoval podatke.
2. Prejemnik na prošnjo obvesti organ, ki je posredoval podatke, o uporabi posredovanih podatkov in o rezultatih, ki so bili na ta način doseženi.
3. Osebne podatke je dovoljeno posredovati le pristojnim organom. Nadaljnje posredovanje drugim organom je dovoljeno le s predhodnim soglasjem organa, ki posreduje podatke.
4. Organ, ki posreduje podatke, je dolžan paziti na pravilnost posredovanih podatkov ter na potrebo in sorazmernost glede na namen, ki ga ima to posredovanje. Pri tem je treba upoštevati prepovedi posredovanja informacij, ki veljajo v pravnih predpisih vsake države. Če se izkaže, da so bili posredovani nepravilni podatki ali podatki, ki se ne bi smeli posredovati, je treba to prejemniku nemudoma sporočiti. Slednji je dolžan, da podatke popravi ali jih uniči.
5. Dotičnemu je na njegovo zahtevo treba posredovati informacije, ki obstajajo o njem, ter predvideni namen uporabe teh podatkov. Informacije ni obvezno dajati, če je na podlagi presoje jasno, da javni interes, da se podatki ne dajo, prevlada nad interesom tistega, ki jih zahteva. Sicer se pravica prizadetega do informacij ravna po notranjih predpisih pogodbenice na ozemlju države, v kateri se zahteva informacija.
6. Organ, ki posreduje informacije, opozarja pri posredovanju informacij na termine izbrisa, ki jih je treba upoštevati v skladu z njegovimi pravnimi predpisi. Ne glede na te roke pa je treba posredovane osebne podatke izbrisati takoj, ko niso več potrebni za namen, za katerega so bili posredovani.
7. Organ, ki podatke posreduje, in organ, ki podatke sprejema, sta zavezana, da posredovane osebne podatke učinkovito varujeta pred nepooblaščenim dostopom, nepooblaščeno spremembo in nepooblaščeno objavo.
15. člen
Pogodbenici se sporazumeta, da bosta za prevoz v smislu 1. člena podpirali uporabo vozil, ki povzročajo malo hrupa in škodljivih snovi kot tudi uporabo vozil s sodobno opremo, ki zagotavlja tehnično varnost vozil.
Podrobnosti se določijo v mešani komisiji po 16. členu.
16. člen
Predstavniki ministrstev za promet obeh pogodbenic ustanovijo mešano komisijo. Ta sestoji iz predstavnikov obeh pogodbenic in se sestane, če je potrebno, da bi ugotovila, ali se sporazum izvaja, da obravnava druga vprašanja v zvezi z mednarodnim cestnim prometom, da bi usklajevala določbe sporazuma z razvojem prometa in sporazumno rešila vse nastale spore.
Končne določbe
17. člen
Ta sporazum ne vpliva na pravice in dolžnosti pogodbenic iz drugih mednarodnih sporazumov, med katerimi so tudi obveznosti Zvezne republike Nemčije iz članstva v Evropski uniji.
18. člen
(1) Ta sporazum začne veljati na dan, ko vlada Republike Slovenije sporoči vladi Zvezne republike Nemčije, da so izpolnjeni potrebni notranjepravni pogoji za začetek veljavnosti sporazuma. Merodajen je dan prejema sporočila.
(2) Ta sporazum se sklene za nedoločen čas. Sporazum se lahko odpove pisno kadarkoli z odpovednim rokom 6 mesecev. Odpovedni rok začne teči z dnem, ko je druga pogodbenica odpoved prejela.
19. člen
Z začetkom veljavnosti tega sporazuma preneha veljati sporazum med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Zvezno republiko Nemčijo o čezmejnem cestnem prometu potnikov in blaga, sklenjen 16. julija 1964 v besedilu sporazuma o spremembah z dne 26. julija 1973 in sporazuma o spremembah z dne 23. julija 1976.
Sklenjeno v Berlinu dne 21. oktobra 1997 v dveh izvirnikih, vsak v slovenskem in nemškem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Anton Bergauer l. r.
Za Vlado
Zvezne republike Nemčije
Klaus Neubert l. r.
Matthias Wissmann l. r.
A B K O M M E N
ZWISCHEN DER REGIERUNG DER REPUBLIK SLOWENIEN UND DER REGIERUNG DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND ÜBER DEN GRENZÜBERSCHREITENDEN PERSONEN- UND GÜTERVERKEHR AUF DER STRASSE
Die Regierung der Republik Slowenien und die Regierung der Bundesrepublik Deutschland -
in dem Wunsch, den internationalen Personen- und Güterverkehr auf der Straße zu regeln und zu fördern -
haben folgendes vereinbart:
Artikel 1
Dieses Abkommen regelt auf der Grundlage des innerstaatlichen Rechts der Vertragsparteien die Beförderung von Personen und Gütern im internationalen Straßenverkehr zwischen der Republik Slowenien und der Bundesrepublik Deutschland und im Transit durch diese Staaten durch Unternehmer, die im Hoheitsgebiet ihres Staates zur Ausführung dieser Beförderungen berechtigt sind.
Personenverkehr
Artikel 2
(1) Personenverkehr im Sinne dieses Abkommens ist die Beförderung von Personen und deren Gepäck mit Kraftomnibussen auf eigene Rechnung oder auf Rechnung Dritter. Das gilt auch für Leerfahrten im Zusammenhang mit diesen Verkehrsdiensten.
(2) Als Kraftomnibusse gelten Kraftfahrzeuge, die nach ihrer Bauart und Ausstattung zur Beförderung von mehr als neun Personen (einschließlich Fahrer) geeignet und bestimmt sind.
Artikel 3
(1) Linienverkehr ist die regelmäßige Beförderung von Personen in einer bestimmten Verkehrsverbindung nach im voraus festgelegten und veröffentlichten Fahrplänen, Beförderungsentgelten und -bedingungen, bei denen Fahrgäste an vorher festgelegten Haltestellen ein- und aussteigen können. Dies gilt auch für Verkehre, die im wesentlichen wie Linienverkehre durchgeführt werden.
(2) Als Linienverkehr im Sinne dieses Abkommens gilt unabhängig davon, wer den Ablauf der Fahrten bestimmt, auch die regelmäßige Beförderung bestimmter Kategorien von Personen unter Ausschluß anderer Fahrgäste, soweit die Merkmale des Linienverkehrs nach Absatz 1 gegeben sind. Diese Beförderungen, insbesondere die Beförderung von Arbeitnehmern zur Arbeitsstelle und von dort zu ihrem Wohnort, werden als „Sonderformen des Linienverkehrs“ bezeichnet.
(3) Linienverkehre im Wechsel- oder Transitverkehr bedürfen der Genehmigung der zuständigen Behörden beider Vertragsparteien. Die Genehmigung wird im gegenseitigen Einvernehmen nach Maßgabe des geltenden Rechts der jeweiligen Vertragspartei erteilt. Die Genehmigung kann für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren erteilt werden.
(4) Änderungen des Linienverlaufs, der Haltestellen, der Fahrpläne, der Beförderungsentgelte und -bedingungen bedürfen der vorherigen Zustimmung der zuständigen Behörden beider Vertragsparteien. Das gleiche gilt für die Einstellung des Betriebs.
(5) Anträge auf Einrichtung eines Linienverkehrs sowie Anträge gemäß Absatz 4 sind bei der zuständigen Behörde der Vertragspartei einzureichen, in deren Hoheitsgebiet das Unternehmen seinen Betriebssitz hat. Die Anträge sind mit einer Stellungnahme des Verkehrsministeriums dieser Vertragspartei dem Verkehrsministerium der anderen Vertragspartei unmittelbar zu übersenden.
(6) Die Anträge nach den Absätzen 4 und 5 müssen insbesondere folgende Angaben enthalten:
1. Name und Vorname oder Firma sowie vollständige Anschrift des antragstellenden Unternehmens;
2. Art des Verkehrs;
3. Beantragte Genehmigungsdauer;
4. Betriebszeitraum und Zahl der Fahrten (z. B. täglich, wöchentlich);
5. Fahrplan;
6. Genaue Linienführung (Haltestellen zum Aufnehmen und Absetzen der Fahrgäste/andere Haltestellen/Grenzübergangsstellen);
7. Länge der Linie in Kilometern: Hinfahrt/Rückfahrt;
8. Länge der Tagesfahrtstrecke;
9. Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer;
10. Zahl der Sitzplätze der einzusetzenden Kraftomnibusse;
11. Beförderungsentgelte und -bedingungen (Tarife).
Artikel 4
(1) Pendelverkehr ist der Verkehrsdienst, bei dem vorab gebildete Gruppen von Fahrgästen bei mehreren Hin- und Rückfahrten von demselben Ausgangsgebiet zu demselben Zielgebiet befördert werden. Diese Gruppen, die aus Fahrgästen bestehen, die die Hinfahrt zurückgelegt haben, werden bei einer späteren Fahrt zum Ausgangsort zurückgebracht. Unter Ausgangsgebiet und Zielgebiet sind der Ort des Reiseantritts und der Ort des Reiseziels sowie die in einem Umkreis von 50 km gelegenen Orte zu verstehen. Neben der Beförderungsleistung muß die Unterkunft der Reisegruppe mit oder ohne Verpflegung am Zielort und gegebenenfalls während der Reise eingeschlossen sein. Die erste Rückfahrt und die letzte Hinfahrt in der Reihe der Pendelfahrten müssen Leerfahrten sein.
(2) Die Zuordnung eines Verkehrsdienstes zum Pendelverkehr wird nicht dadurch berührt, daß mit Zustimmung der zuständigen Behörden der betreffenden Vertragspartei oder der betreffenden Vertragsparteien Reisende abweichend von Absatz 1 die Rückfahrt mit einer anderen Gruppe vornehmen.
(3) Pendelverkehre bedürfen im Einzelfall der Genehmigung der zuständigen Behörde der anderen Vertragspartei. Der Antrag auf Erteilung einer Genehmigung ist unmittelbar an die zuständige Behörde der anderen Vertragspartei zu richten. Er soll mindestens 60 Tage vor Aufnahme des Verkehrs gestellt werden.
(4) Anträge auf Genehmigung eines Pendelverkehrs nach Absatz 3 müssen außer den Angaben nach Artikel 3 Absatz 6 noch die Reisedaten, Zahl der Fahrten und die Angaben über Ort und Hotels oder sonstige Einrichtungen, in denen die Fahrgäste während ihres Aufenthalts untergebracht werden sollen, sowie über die Dauer des Aufenthalts enthalten.
(5) Grundsätze über das Genehmigungsverfahren bei Pendelverkehren, Genehmigungsvordrucke und zuständige Behörden werden erforderlichenfalls in der nach Artikel 16 gebildeten Gemischten Kommission erarbeitet.
Artikel 5
(1) Gelegenheitsverkehr ist der Verkehr, der nicht Linienverkehr im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 und auch nicht Pendelverkehr im Sinne von Artikel 4 ist.
(2) Gelegenheitsverkehre im Wechsel- oder Transitverkehr bedürfen keiner Genehmigung, wenn es sich handelt
a) um Fahrten, die mit einem Kraftfahrzeug durchgeführt werden, das auf der gesamten Fahrstrecke die gleiche Reisegruppe befördert und sie an den Ausgangsort zurückbringt (Rundfahrten mit geschlossenen Türen),
oder
b) um Verkehre, bei denen zur Hinfahrt Fahrgäste aufgenommen werden und bei denen die Rückfahrt eine Leerfahrt ist (Leerrückfahrten),
oder
c) um Leereinfahrten, um eine Reisegruppe, die zuvor von demselben Unternehmen mit einem Verkehr nach Buchstabe b befördert worden ist, wieder aufzunehmen und an den Ausgangsort zurückzubringen.
(3) Bei Gelegenheitsverkehren dürfen unterwegs Fahrgäste weder aufgenommen noch abgesetzt werden, es sei denn, daß die zuständige Behörde der betreffenden Vertragspartei dieses gestattet.
(4) Gelegenheitsverkehre, die nicht den Bestimmungen des Absatzes 2 entsprechen, bedürfen in jedem Fall der Genehmigung der zuständigen Behörde der jeweils anderen Vertragspartei. Der Antrag auf Erteilung einer Genehmigung ist unmittelbar an die zuständige Behörde der anderen Vertragspartei zu richten. Er soll mindestens vier Wochen vor Aufnahme des Verkehrs gestellt werden.
(5) Die Anträge nach Absatz 4 müssen insbesondere folgende Angaben enthalten:
1. Name und Vorname oder Firma sowie vollständige Anschrift des Unternehmens sowie gegebenenfalls des Reiseveranstalters, der den Beförderungsauftrag erteilt hat;
2. Zweck der Reise (Beschreibung);
3. Staat, in dem die Reisegruppe gebildet wird;
4. Ausgangs- und Zielort der Fahrt und Herkunftsland der Reisegruppe;
5. Fahrtstrecke mit Grenzübergangsstellen;
6. Daten der Hin- und Rückfahrt mit Angabe, ob Hin-/Rückfahrt besetzt oder leer erfolgen sollen;
7. Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer;
8. Amtliche Kennzeichen und Zahl der Sitzplätze der einzusetzenden Kraftomnibusse.
(6) Kontrolldokumente für genehmigungsfreie Gelegenheitsverkehre werden in der nach Artikel 16 gebildeten Gemischten Kommission vereinbart.
Artikel 6
(1) Nach Artikel 3 Absatz 3, Artikel 4 Absatz 3, Artikel 5 Absätze 3 und 4 erteilte Genehmigungen dürfen nur von dem Unternehmen genutzt werden, dem sie erteilt werden. Sie dürfen weder auf ein anderes Unternehmen übertragen werden noch, im Falle des Gelegenheitsverkehrs, für andere Kraftfahrzeuge als in der Genehmigung angegeben genutzt werden. Im Rahmen des Linienverkehrs kann jedoch der Verkehrsunternehmer, dem die Genehmigung erteilt ist, Vertragsunternehmer aus den Hoheitsgebieten der Vertragsparteien einsetzen. Diese brauchen in der Genehmigungsurkunde nicht genannt zu sein, müssen jedoch eine amtliche Ausfertigung dieser Urkunde und den Vertrag oder eine beglaubigte Ausfertigung des Vertrags mit sich führen.
(2) Die nach diesem Abkommen erforderlichen Genehmigungen, Kontrolldokumente oder sonstige Beförderungspapiere sind bei allen in diesem Abkommen geregelten Fahrten im Fahrzeug mitzuführen und auf Verlangen den Vertretern der zuständigen Kontrollbehörden vorzuweisen. Die Kontrolldokumente sind vor Beginn der Fahrt vollständig auszufüllen.
Güterverkehr
Artikel 7
Unternehmer des gewerblichen Güterkraftverkehrs und des Werkverkehrs bedürfen für Beförderungen zwischen dem Hoheitsgebiet, in dem das verwendete Kraftfahrzeug zugelassen ist, und dem Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei sowie im Transitverkehr durch das Hoheitsgebiet einer Vertragspartei für jede Beförderung der Genehmigung der zuständigen Behörde dieser Vertragspartei. Artikel 12 Absatz 2 des Verkehrsabkommens zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Republik Slowenien vom 5. April 1993 bleibt unberührt.
Artikel 8
(1) Die Genehmigung wird dem Unternehmer erteilt. Sie gilt nur für ihn selbst und ist nicht übertragbar.
(2) Eine Genehmigung ist erforderlich für jedes Lastkraftfahrzeug und für jede Zugmaschine. Sie gilt zugleich für mitgeführte Anhänger oder Sattelanhänger unabhängig vom Ort ihrer Zulassung.
(3) Eine Genehmigung gilt im Wechsel- und Transitverkehr für eine beliebige Anzahl von Fahrten während der in ihr bestimmten Zeit (Zeitgenehmigung) oder für jeweils eine oder mehrere Hin- und Rückfahrten in dem in der Genehmigung angegebenen Zeitraum (Fahrtgenehmigung).
(4) Beförderungen zwischen dem Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei und einem dritten Staat sind nur zulässig, wenn dabei das Hoheitgebiet, in dem das Fahrzeug zugelassen ist, auf verkehrsüblichem Weg durchfahren wird. In der nach Artikel 16 gebildeten Gemischten Kommission können nach Überprüfung des Bedarfs Ausnahmen vereinbart werden.
(5) Es ist nicht gestattet, Beförderungen von Gütern zwischen zwei im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei liegenden Orten durchzuführen. Ausnahmen können in bestimmten Einzelfällen von dem jeweiligen Verkehrsministerium oder anderen zuständigen Stellen gestattet werden, wenn in deren Hoheitsgebiet Fahrzeuge für besondere Zwecke nicht ausreichend zur Verfügung stehen.
Artikel 9
(1) Einer Genehmigung bedürfen nicht
1. Fahrten mit leeren Kraftfahrzeugen, soweit es sich nicht um Fahrzeuge handelt, die Handelsgut sind;
2. Beförderungen von Gütern mit Kraftfahrzeugen, deren zulässiges Gesamtgewicht, einschließlich des Gesamtgewichts der Anhänger, 6 t nicht übersteigt oder deren zulässige Nutzlast, einschließlich der Nutzlast der Anhänger, 3,5 t nicht übersteigt;
3. Beförderungen von Umzugsgut;
4. Beförderungen von Gegenständen und Einrichtungen, die für Theater-, Musik-, oder Filmvorstellungen, Messen und Ausstellungen oder für Rundfunk-, Fernseh- oder Filmaufnahmen bestimmt sind, sofern diese Gegenstände oder Einrichtungen nur vorübergehend ein- oder ausgeführt werden;
5. Überführungen von Leichen;
6. gelegentliche Beförderungen von Luftfrachtgütern nach und von Flughäfen bei Umleitung der Flugdienste;
7. Beförderungen von Postsendungen;
8. Beförderungen von beschädigten oder reparaturbedürftigen Fahrzeugen (Rückführung);
9. Beförderungen von Medikamenten, medizinischen Geräten und Ausrüstungen sowie anderen zur humanitären Hilfeleistung in dringenden Notfällen (insbesondere bei Naturkatastrophen) bestimmten Gütern;
10. Beförderungen von lebenden Tieren;
11. Beförderungen von Gepäck in Anhängern an Kraftomnibussen;
12. Beförderungen von Wohncontainern, sofern es sich nicht um Handelsgut handelt.
(2) Die nach Artikel 16 gebildete Gemischte Kommission kann weitere Beförderungen von der Genehmigungspflicht ausnehmen.
Artikel 10
(1) Die für Unternehmer der Republik Slowenien erforderlichen Genehmigungen werden durch das Bundesministerium für Verkehr der Bundesrepublik Deutschland erteilt und von den zuständigen Behörden der Republik Slowenien ausgegeben.
(2) Die für Unternehmer der Bundesrepublik Deutschland erforderlichen Genehmigungen werden durch das Ministerium für Verkehr und Kommunikation der Republik Slowenien erteilt und von dem Bundesministerium für Verkehr der Bundesrepublik Deutschland oder von den von ihm beauftragten Behörden ausgegeben.
Artikel 11
(1) Die Verkehrsministerien beider Vertragsparteien oder die nach Artikel 16 gebildete Gemischte Kommission vereinbaren die Anzahl der Genehmigungen, die jährlich jeder Vertragspartei zur Verfügung gestellt werden.
(2) Die vereinbarte Anzahl der Genehmigungen kann im Bedarfsfall nach Maßgabe des Artikels 16 geändert werden.
(3) Die Muster der Genehmigungen werden von der nach Artikel 16 gebildeten Gemischten Kommission festgelegt.
Allgemeine Bestimmungen
Artikel 12
Genehmigungen, Kontrolldokumente oder die sonst erforderlichen Dokumente sind bei allen Fahrten im Fahrzeug mitzuführen, auf Verlangen Vertretern der zuständigen Kontrollbehörden vorzuzeigen und zur Prüfung auszuhändigen.
Artikel 13
(1) Die Unternehmer sind verpflichtet, die im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei geltenden Bestimmungen des Verkehrs- und Kraftfahrzeugrechts sowie die jeweils geltenden Zoll- und Tarifbestimmungen einzuhalten.
(2) Bei schweren oder wiederholten Zuwiderhandlungen eines Unternehmens oder seines Fahrpersonals gegen das im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei geltende Recht oder gegen die Bestimmungen dieses Abkommens können die zuständigen Behörden der Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet das Kraftfahrzeug zugelassen ist, auf Ersuchen der zuständigen Behörde der Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet die Zuwiderhandlung begangen wurde, im Rahmen des jeweils geltenden Rechts folgende Maßnahmen treffen:
a) Aufforderung an das verantwortliche Unternehmen, die geltenden Vorschriften einzuhalten (Verwarnung);
b) vorübergehender Ausschluß vom Verkehr;
c) Einstellung der Ausgabe von Genehmigungen an das verantwortliche Unternehmen oder Entzug einer bereits erteilten Genehmigung für den Zeitraum, für den die zuständige Behörde der anderen Vertragspartei das Unternehmen vom Verkehr ausgeschlossen hat.
(3) Die Maßnahme nach Absatz 2 Buchstabe b kann auch unmittelbar von der zuständigen Behörde der Vertragspartei ergriffen werden, in deren Hoheitsgebiet die Zuwiderhandlung begangen worden ist.
(4) Die Verkehrsministerien beider Vertragsparteien unterrichten einander nach Maßgabe von Artikel 14 über die getroffenen Maßnahmen.
Artikel 14
Soweit auf Grund dieses Abkommens nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts personenbezogene Daten übermittelt werden, gelten die nachfolgenden Bestimmungen unter Beachtung der für jede Vertragspartei geltenden Rechtsvorschriften:
1. Die Nutzung der Daten durch den Empfänger ist nur zu dem angegebenen Zweck und zu den durch die übermittelnde Behörde vorgeschriebenen Bedingungen zulässig.
2. Der Empfänger unterrichtet die übermittelnde Behörde auf Ersuchen über die Verwendung der übermittelten Daten und über die dadurch erzielten Ergebnisse.
3. Personenbezogene Daten dürfen nur an die zuständigen Behörden übermittelt werden. Die weitere Übermittlung an andere Stellen darf nur mit vorheriger Zustimmung der übermittelnden Behörde erfolgen.
4. Die übermittelnde Behörde ist verpflichtet, auf die Richtigkeit der zu übermittelnden Daten sowie auf die Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit in bezug auf den mit der Übermittlung verfolgten Zweck zu achten. Dabei sind die nach dem jeweiligen innerstaatlichen Recht geltenden Übermittlungsverbote zu beachten. Erweist sich, daß unrichtige Daten oder Daten, die nicht übermittelt werden durften, übermittelt worden sind, so ist dies dem Empfänger unverzüglich mitzuteilen. Er ist verpflichtet, die Berichtigung oder Vernichtung der Daten vorzunehmen.
5. Dem Betroffenen ist auf Antrag über die zu seiner Person vorhandenen Informationen sowie über den vorgesehenen Verwendungszweck Auskunft zu erteilen. Eine Verpflichtung zur Auskunftserteilung besteht nicht, soweit eine Abwägung ergibt, daß das öffentliche Interesse, die Auskunft nicht zu erteilen, das Interesse des Betroffenen an der Auskunftserteilung überwiegt. Im übrigen richtet sich das Recht des Betroffenen auf Auskunftserteilung nach dem innerstaatlichen Recht der Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet die Auskunft beantragt wird.
6. Die übermittelnde Behörde weist bei der Übermittlung auf die nach ihrem Recht geltenden Löschungsfristen hin. Unabhängig von diesen Fristen sind die übermittelten personenbezogenen Daten zu löschen, sobald sie für den Zweck, für den sie übermittelt worden sind, nicht mehr erforderlich sind.
7. Die übermittelnde und empfangende Behörde sind verpflichtet, die übermittelten personenbezogenen Daten wirksam gegen unbefugten Zugang, unbefugte Veränderung und unbefugte Bekanntgabe zu schützen.
Artikel 15
Die Vertragsparteien stimmen darin überein, für Beförderungen im Sinne von Artikel 1 den Einsatz von lärm- und schadstoffarmen sowie von Fahrzeugen mit moderner Ausrüstung der fahrzeugtechnischen Sicherheit zu fördern.
Die Einzelheiten werden in der Gemischten Kommission nach Artikel 16 festgelegt.
Artikel 16
Die Vertreter der Verkehrsministerien beider Vertragsparteien bilden eine Gemischte Kommission. Sie besteht aus Beauftragten der beiden Vertragsparteien und tritt im Bedarfsfalle zusammen, um die Durchführung dieses Abkommens sicherzustellen, andere Fragen zu behandeln, die mit dem internationalen Straßenverkehr zusammenhängen, die Bestimmungen des Abkommens der Entwicklung des Verkehrs anzupassen und alle auftretenden Streitfragen einvernehmlich zu regeln.
Schlußbestimmungen
Artikel 17
Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien aus anderen von ihnen geschlossenen völkerrechtlichen Übereinkünften, darunter die Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland aus der Mitgliedschaft in der Europäischen Union, werden durch dieses Abkommen nicht berührt.
Artikel 18
(1) Dieses Abkommen tritt an dem Tag in Kraft, an dem die Regierung der Republik Slowenien der Regierung der Bundesrepublik Deutschland mitgeteilt hat, daß die erforderlichen innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind. Maßgebend ist der Tag des Eingangs der Mitteilung.
(2) Dieses Abkommen wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Es kann jederzeit mit einer Frist von 6 Monaten schriftlich gekündigt werden. Maßgebend für die Berechnung der Frist ist der Tag des Eingangs der Kündigung bei der anderen Vertragspartei.
Artikel 19
Mit Inkrafttreten dieses Abkommens tritt die Vereinbarung vom 16. Juli 1964 zwischen der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien und der Bundesrepublik Deutschland über den grenzüberschreitenden Straßenpersonen- und Güterverkehr in der Fassung der Änderungsvereinbarung vom 26. Juli 1973 und der Änderungsvereinbarung vom 23. Juli 1976 im Verhältnis zwischen der Republik Slowenien und der Bundesrepublik Deutschland außer Kraft.
Geschehen zu Berlin am 21 Oktober 1997 in zwei Urschriften, jede in slowenischer und deutscher Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.
Für die Regierung
der Republik Slowenien
Anton Bergauer e. h.
Für die Regierung
der Bundesrepublik Deutschland
Klaus Neubert e. h.
Matthias Wissmann e. h.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 386-07/99-19/1
Ljubljana, dne 22. septembra 1999
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost