Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999

Kazalo

3907. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje konjskega arteritisa (Arteritis equi) in konjskega virusnega rinopneumonitisa (Rhinopneumonitis equi), stran 12710.

Na podlagi sedme in devete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
N A V O D I L O
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje konjskega arteritisa (Arteritis equi) in konjskega virusnega rinopneumonitisa (Rhinopneumonitis equi)
1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje konjskega arteritisa (Arteritis equi) in konjskega virusnega rinopneumonitisa Rhinopneumonitis equi (v nadaljnjem besedilu: bolezen).
Klinični znaki za posamezno bolezen so navedeni v Prilogi I, ki je sestavni del tega navodila in se objavi skupaj z njim.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo naslednji pomen:
– Gospodarstvo je vsak objekt, v katerem so oziroma se vzrejajo kopitarji.
– Skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik živali ali za njih skrbi.
– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizacija, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet) pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.
– Neškodljivo uničenje je postopek v primeru pojava bolezni iz tega navodila, po katerem se poginule živali odpelje v kafilerijo, če je mogoče, drugače pa sežge ali zakoplje na kraju samem. Postopek je enak za odpadke in materiale, ki so lahko okuženi. Zakopavanje mora biti dovolj globoko, da se mesojedim živalim prepreči odkopavanje in raznašanje trupel in odpadkov, prav tako pa je treba upoštevati geografske in geološke faktorje zaradi preprečevanja onesnaževanja okolja.
– DDD je dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija.
3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je v primeru suma, da se je pojavila bolezen, dolžna brez odlašanja klinično potrditi ali pa ovreči sum.
4. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po prijavi suma bolezni:
– poslati trupla poginulih in abortiranih živali, brise očesne in nosne sluznice ali krvne vzorce sumljivih živali v preiskavo;
– opraviti epizootiološko poizvedovanje;
– s strokovnim navodilom določiti ukrepe za preprečitev širjenja bolezni;
– zagotoviti neškodljivo uničenje trupel poginulih živali.
S strokovnim navodilom iz prejšnjega odstavka mora pooblaščena veterinarska organizacija na sumljivem gospodarstvu določiti:
– prepoved gibanja in odtujitve kopitarjev;
– prepoved razmnoževanja kopitarjev;
– prepoved izdaje zdravstvenih spričeval za kopitarje;
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih razmer v objektih.
Ukrepe iz prejšnjega odstavka lahko odredi tudi za druga gospodarstva, za katera se sumi, da so okužena.
Ukrepi iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ostanejo v veljavi, dokler se sum bolezni uradno ne izključi.
5. člen
Šteje se, da je bolezen iz tega navodila uradno potrjena, če so podani klinični znaki in so izvidi laboratorijskih preiskav iz prve alinee prvega odstavka 4. člena tega navodila pozitivni, v nasprotnem primeru se šteje, da je bolezen uradno izključena.
6. člen
Ko je bolezen uradno potrjena, mora veterinarski inšpektor z odločbo poleg ukrepov iz 4. člena tega navodila na okuženem gospodarstvu odrediti:
– popis in serološki pregled vseh kopitarjev na okuženem gospodarstvu;
– neškodljivo uničenje abortiranih plodov ter plodovih ovojnic;
– DDD;
– druge ukrepe za sanacijo okužene reje.
Posebni ukrepi in trajanje ukrepov za posamezno bolezen so navedeni v Prilogi II, ki je sestavni del tega navodila in se objavi skupaj z njim.
7. člen
Stroški diagnostičnih preiskav iz prve alinee prvega odstavka 4. člena tega navodila se krijejo iz proračuna Republike Slovenije, vsi ostali stroški pa bremenijo skrbnika živali.
8. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 323-01-28/99
Ljubljana, dne 24. septembra 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
                            Priloga I

     LISTA BOLEZNI, ZA KATERE VELJAJO DOLOČBE TEGA
              NAVODILA

-----------------------------------------------------------------
Bolezen      Klinični znaki
-----------------------------------------------------------------

konjski arteritis - povišana telesna temperatura (do 41,5°C), ki
          jo spremlja splošni infekcijski sindrom

          - serozen izcedek iz nosu

          - konjunktivitis, solzenje, edme vek

          - dispnea, kašelj

          - fotofobija

          - edemi po glavi, trupu, genitalijah in
          okončinah

          - abortusi; abortirani plodovi kažejo znake
          avtolize

-----------------------------------------------------------------

konjski virusni  - povišana telesna temperatura
rinopneumonitis  (40-41°C)

          - vnetje sluznice nosa, žrela, sapnika in
          sapnic

          - nosni izcedek, na začetku serozen, nato
          gnojen

          - apatičnost, neješčnost

          - povečane submandibularne bezgavke

          - pri nekaterih živalih lahko tudi živčne
          motnje - nekoordinirana hoja, paraliza repa in
          okončin

          - abortusi

          - značlno rojevanje mrtvih ali slabo vitalnih
          žrebet, ki poginejo kmalu po rojstvu

-----------------------------------------------------------------
                            Priloga II

I. Posebni ukrepi in trajanje ukrepov za konjski arteritis

Poleg ukrepov iz 4. in 6. člena tega navodila, veterinarski
inšpektor predpiše še naslednje ukrepe:

- obolelim žrebcem je potrebno prepovedati pripust oziroma jih
kastrirati;

- serološko pozitivne plemenske žrebce je potrebno preiskati na
prisotnost antigena v semenu; če je rezultat preiskave pozitiven,
je potrebno tako žival izločiti;

- plemenski žrebci, katerih seme se uporablja za osemenjevanje,
se ne smejo uporabljati za naravni pripust 30 dni pred jemanjem
semena;

- prepoved parjenja kobil, ki kažejo klinične znake bolezni na
dan pripusta ali so kazale klinične znake bolezni tri mesece pred
pripustom ali pa izvirajo iz reje, v kateri se je v zadnjih treh
mesecih pred pripustom pojavila bolezen;

- kopitarje je dovoljeno transportirati iz okuženih gospodarstev
le v primeru, ko gre za zakol, v klavnico, ki jo določi pristojni
organ.

Vsi navedeni ukrepi morajo ostati v veljavi vsaj 30 dni po tem,
ko so bili izvedeni predpisani ukrepi in je bila opravljena
končna DDD.

II. Posebni ukrepi in trajanje ukrepov za konjski virusni
rinopneumonitis

Poleg ukrepov iz 4. in 6. člena tega navodila, veterinarski
inšpektor predpiše še naslednje ukrepe:

- obvezna vakcinacija za konje in plemenske žrebce, ki se vodijo
na sejme, trge, treninge in tekmovanja.

Vsi navedeni ukrepi morajo ostati v veljavi vsaj 90 dni po tem,
ko so bili izvedeni predpisani ukrepi in je bila opravljena
končna DDD.

AAA Zlata odličnost