Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999

Kazalo

3930. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Gornja Radgona za obdobje od leta 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Gornja Radgona za obdobje 1986-1990 za območje Občine Gornja Radgona, stran 12744.

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89 in Uradni list RS, št. 71/93), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v predhodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter na podlagi 20. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99), je Občinski svet občine Gornja Radgona na 8. redni seji dne 23. 9. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Gornja Radgona za obdobje od leta 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Gornja Radgona za obdobje 1986–1990 za območje Občine Gornja Radgona
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Gornja Radgona za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradne objave, št. 5/86, 1/90, 16/91 in Uradni list RS, št. 7/95) – v nadaljevanju besedila: dolgoročni plan in prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Gornja Radgona za obdobje od leta 1986–1990 (Uradne objave, št. 10/88, 3/90, 16/91 in Uradni list RS, št. 7/95) – v nadaljevanju besedila: srednjeročni plan, na območju Občine Gornja Radgona.
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo namenske rabe zemljišč na območju Občine Gornja Radgona zaradi predvidenih gradenj stanovanjskih, poslovnih, obrtnih in drugih objektov ter zaradi uskladitve z republiškim planom na področju varstva naravne dediščine.
3. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
Spremeni in dopolni se poglavje 6.3.4. Naravni viri, in sicer:
1. V podpoglavju 6.3.4.2. Glina in gramoz se briše zadnji stavek, ki se nadomesti z naslednjim besedilom:
Zaloge gramoza se bodo ugotovile z dodatnimi raziskavami v mejah raziskovalnega prostora, dokončna ureditev in sanacija območja pa bo določena z varstvenim režimom za Krajinski park Mura.
2. V podpoglavju 6.3.4.3. izviri vode se za drugim odstavkom doda:
Za dodatno zavarovanje vodnega vira v Segovcih je območje širšega varstvenega pasu predvideno za pogozditev.
4. člen
Predvideni posegi na kmetijska zemljišča so podani v tabeli izjemnih in drugih posegov, ki je priložena k obrazložitvi odloka.
5. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del dolgoročnega plana Občine Gornja Radgona v merilu 1:25.000 na območju Občine Gornja Radgona, in sicer:
1. zasnova primarne rabe,
2. kmetijstva in gozdarstva,
3. zasnova vodnega gospodarstva,
4. promet,
5. zasnova energetskega omrežja,
6. zasnova sanacij,
7. zasnova varstva naravne in kulturne dediščine,
8. zasnova rudnin,
9. zasnova območij za potrebe obrambe in zaščite.
Dopolnijo se tudi karte v merilu 1:5000, ki so sestavni del dolgoročnga in srednjeročnega plana z naslednjimi oznakami: Konjišče 48, 49 in 50. Mačkovci 41, Šentilj 7, 8, 9, 10, 19 in 20, Radgona 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 42, 43, 44 in 45 (skupaj 33 kart).
6. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
V točki 11. Načini urbanističnega urejanja se doda podpoglavje 11. 5. Tabela posegov v letu 1999. Tabela je sestavni del odloka in je podana v obrazložitvi odloka.
7. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del srednjeročnega plana Občine Gornja Radgona, in sicer pregledni katastrski načrti v merilu 1:5000 kot so navedeni v 5. členu tega odloka.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
9. člen
Te spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin pričnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-6/99
Gornja Radgona, dne 23. septembra 1999.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

AAA Zlata odličnost