Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999

Kazalo

3915. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje hemoragične bolezni kuncev in zajcev (Morbus haemorrhagicus cuniculorum et leporum), stran 12718.

Na podlagi sedme in devete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
N A V O D I L O
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje hemoragične bolezni kuncev in zajcev (Morbus haemorrhagicus cuniculorum et leporum)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje hemoragične bolezni kuncev in zajcev – Morbus haemorrhagicus cuniculorum et leporum (v nadaljnjem besedilu: bolezen).
Klinični znaki in inkubacijska doba za to bolezen so navedeni v Prilogi I, ki je sestavni del tega navodila in se objavi skupaj z njim.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo naslednji pomen:
– Reja je vsak objekt, v katerem so oziroma se vzrejajo živali.
– Skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik živali ali za njih skrbi.
– Inkubacijska doba je časovno obdobje, ki traja od okužbe do pojava kliničnih znakov.
– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizacija, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet) pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.
– Neškodljivo uničenje je postopek v primeru pojava bolezni iz tega navodila, po katerem se poginule in usmrčene živali, če je mogoče odpelje v kafilerijo, drugače pa sežge ali zakoplje na kraju samem. Postopek je enak za odpadke in materiale, ki so lahko okuženi. Zakopavanje mora biti dovolj globoko, da se mesojedim živalim prepreči odkopavanje in raznašanje trupel in odpadkov, prav tako pa je treba upoštevati geografske in geološke faktorje zaradi preprečevanja onesnaževanja okolja.
– DDD je dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija.
3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je v primeru suma, da se je pojavila bolezen, dolžna brez odlašanja klinično potrditi ali pa ovreči sum.
II. UKREPI PRI KUNCIH
4. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po prijavi suma bolezni:
– poslati trupla poginulih živali ali v diagnostične namene usmrčenih živali v preiskavo;
– opraviti epizootiološko poizvedovanje;
– s strokovnim navodilom določiti ukrepe za preprečitev širjenja bolezni;
– zagotoviti neškodljivo uničenje trupel poginulih živali.
S strokovnim navodilom iz prejšnjega odstavka mora pooblaščena veterinarska organizacija v sumljivi reji določiti:
– prepoved premeščanja kuncev znotraj reje in prometa kuncev;
– prepoved odnašanja ali prometa z živili, surovinami in odpadki, krmo ter drugimi predmeti, s katerimi se lahko kužna bolezen prenese;
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih razmer v reji.
Ukrepe iz prejšnjega odstavka lahko odredi tudi za druge reje, za katere se sumi, da so okužene.
Ukrepi iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ostanejo v veljavi, dokler se sum bolezni uradno ne izključi.
5. člen
Šteje se, da je bolezen uradno potrjena, če so podani klinični znaki bolezni in so izvidi preiskav iz prve alinee prvega odstavka 4. člena tega navodila pozitivni, v nasprotnem primeru se šteje, da je bolezen uradno izključena.
6. člen
Ko je bolezen uradno potrjena, mora veterinarski inšpektor z odločbo poleg ukrepov iz 4. člena tega navodila v okuženi reji odrediti:
– usmrtitev obolelih in neškodljivo uničenje usmrčenih in poginulih kuncev;
– vakcinacija oziroma revakcinacija vseh klinično zdravih kuncev v okuženi reji;
– prepoved klanja kuncev 4 tedne po vakcinaciji oziroma revakcinaciji;
– dezinfekcijo hleva, opreme in okolice ter gnoja, ki ga je potrebno neškodljivo odstranjevati oziroma kompostirati najmanj 3 mesece;
– DDD;
– druge ukrepe za sanacijo okužene reje.
Ukrepi v okuženi reji morajo ostati v veljavi vsaj še 1 mesec po tem, ko so bili izvedeni predpisani ukrepi in je bila opravljena končna DDD.
III. UKREPI PRI ZAJCIH
7. člen
Zaradi spremljanja epizootiološke situacije je treba vsa najdena trupla poginulih živali poslati v preiskavo. V preiskavo se pošljejo cela trupla, ki jih lahko za krajši čas zamrznemo na -20°C.
8. člen
Če so rezultati preiskav pozitivni, se šteje za okuženo območje celotno območje Republike Slovenije. Za okuženo se šteje vsaj še 2 leti po zadnjem ugotovljenem primeru bolezni.
IV. KONČNE DOLOČBE
9. člen
Stroški diagnostičnih preiskav iz prve alinee prvega odstavka 4. člena in 7. člena tega navodila se krijejo iz proračuna Republike Slovenije, vsi ostali stroški pa bremenijo skrbnika živali.
10. člen
Z uveljavitvijo tega navodila preneha veljati pravilnik o ukrepih za preprečevanje, zatiranje in izkoreninjanje hemoragične bolezni kuncev in zajcev (Uradni list SRS, št. 7/90).
11. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-170/98
Ljubljana, dne 24. septembra 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
                            Priloga I

-----------------------------------------------------------------
Bolezen     Inkubacijska     Klinični znaki
         doba
-----------------------------------------------------------------

hemoragična   1-3 dni       - težko dihanje

bolezen kuncev            - krvav izcedek iz nosu
in zajcev               - nagel pogin večjega
                   števila kuncev, starejših
                   od dveh mesecev
-----------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost