Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999

Kazalo

3905. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni Aujeszkega - (Morbus Aujeszky), stran 12694.

Na podlagi sedme in devete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
N A V O D I L O
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni Aujeszkega – (Morbus Aujeszky)
1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni Aujeszkega – Morbus Aujeszky (v nadaljnjem besedilu: bolezen).
Klinični znaki ter najdaljša inkubacijska doba za to bolezen so navedeni v Prilogi I, ki je sestavni del tega navodila in se objavi skupaj z njim.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo naslednji pomen:
– Gospodarstvo je vsak objekt, v katerem so oziroma se vzrejajo živali.
– Skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik živali ali za njih skrbi.
– Inkubacijska doba je časovno obdobje, ki traja od okužbe do pojava kliničnih znakov.
– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizacija, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet) pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.
– Državno središče za nadzor bolezni (v nadaljnjem besedilu: DSNB) je skupina strokovnjakov za vodenje ter nadziranje ukrepov za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni iz tega navodila, ki jo imenuje minister, pristojen za veterinarstvo.
– Neškodljivo uničenje je postopek v primeru pojava bolezni iz tega navodila, po katerem se poginule in usmrčene živali odpelje v kafilerijo, če je mogoče, drugače pa sežge ali zakoplje na kraju samem. Postopek je enak za odpadke in materiale, ki so lahko okuženi. Zakopavanje mora biti dovolj globoko, da se mesojedim živalim prepreči odkopavanje in raznašanje trupel in odpadkov, prav tako pa je treba upoštevati geografske in geološke faktorje zaradi preprečevanja onesnaževanja okolja.
– DDD je dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija.
3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je v primeru suma, da se je pojavila bolezen, dolžna brez odlašanja potrditi ali pa ovreči sum in o vsakem sumu nemudoma obvestiti Veterinarsko upravo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS), Veterinarski zavod Slovenije in Veterinarski inštitut Slovenije.
VURS mora nemudoma sklicati člane DSNB, ki vodi in nadzira ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni.
4. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po prijavi suma bolezni v skladu z navodili DSNB:
– poslati trupla poginulih živali in krvne vzorce sumljivih prašičev v preiskavo;
– opraviti epizootiološko poizvedovanje na območju, kjer je prijavljen sumljiv primer;
– s strokovnim navodilom določiti ukrepe za preprečitev širjenja bolezni;
– zagotoviti neškodljivo uničenje trupel poginulih živali.
S strokovnim navodilom iz prejšnjega odstavka mora pooblaščena veterinarska organizacija na sumljivem gospodarstvu v skladu z navodili DSNB:
– določiti zaporo žarišča okužbe;
– določiti prepoved prometa in gibanja živali iz in na sumljivo gospodarstvo;
– izvesti redne obiske sumljivega gospodarstva in podrobno klinično pregledati vsako za bolezen dovzetno žival;
– določiti postavitev dezinfekcijskih barier na vhodu na gospodarstvo in v posamezne objekte na sumljivem gospodarstvu;
– izvesti epizootiološko poizvedovanje v skladu s Prilogo II ki je sestavni del tega navodila in se objavi skupaj z njim;
– izvesti oziroma odrediti ostale ukrepe za preprečitev širjenja bolezni.
Ukrepi iz prejšnjega odstavka se lahko v skladu z navodili DSNB uvedejo tudi na drugih gospodarstvih, za katera se sumi, da so okužena.
Ukrepi iz prvega in drugega odstavka ostanejo v veljavi, dokler se sum bolezni uradno ne izključi.
5. člen
Prisotnost bolezni iz tega navodila uradno proglasi VURS na podlagi kliničnih znakov in rezultatov preiskav.
6. člen
Ko je bolezen uradno potrjena, mora veterinarski inšpektor poleg ukrepov iz 4. člena tega navodila na okuženem gospodarstvu z odločbo odrediti naslednje ukrepe:
– prepoved prometa s prašiči, živili, surovinami, odpadki, krmo ter z drugimi predmeti, s katerimi se lahko bolezen prenese;
– zakol vseh serološko pozitivnih prašičev na okuženem gospodarstvu;
– serološko testiranje vseh prašičev na okuženem gospodarstvu;
– takojšnjo neškodljivo uničenje poginulih živali na gospodarstvu;
– neškodljivo uničenje odpadkov – krme, gnoja, gnojnice, gnojevke, stelje, s katerimi se lahko prenese kužna bolezen;
– DDD;
– druge ukrepe za sanacijo okuženega gospodarstva.
Ukrepe iz prejšnjega odstavka se lahko uvede tudi za gospodarstva, za katera se sumi, da so okužena.
7. člen
Ukrepi na okuženem gospodarstvu morajo ostati v veljavi vsaj najdaljšo inkubacijsko dobo po tem, ko so bili izvedeni predpisani ukrepi in je bila opravljena končna DDD.
8. člen
Vsi stroški v zvezi z izvajanjem tega navodila se krijejo iz proračuna Republike Slovenije.
9. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-31/98
Ljubljana, dne 24. septembra 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
                            Priloga I
-----------------------------------------------------------------
Bolezen     Najdaljša    Klinični znaki
        inkubacijska
        doba
-----------------------------------------------------------------

bolezen     30 dni      pri govedu, ovcah, kozah, psih
Aujeszkega            in mačkah

                 - pojavi se ekscitacija

                 - tresenje

                 - praskanje

                 - koma in smrt;

                 pri prašičih

                 - pojavi se kihanje, kašljanje

                 - nevrološki znaki

                 - koma in smrt;

                 - smrtnost pri sesnih pujskih je
                 zelo velika in se s starostjo
                 prašičev zmanjšuje

                 - pri svinjah se pojavijo motnje
                 v reprodukciji
-----------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost