Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999

Kazalo

3942. Program priprave za lokacijski načrt dvojnega križišča v Škofljici G2-106/215 (od km 4,450 do km 4,555) z G2-106/216 in G2-106 z R3-646/1194, stran 12755.

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 16. člena statuta Občine Škofljica je Občinski svet občine Škofljica na 8. seji dne 13. 7. 1999 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za lokacijski načrt dvojnega križišča v Škofljici G2-106/215 (od km 4,450 do km 4,555) z G2-106/216 in G2-106 z R3-646/1194
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je treba opraviti v postopku priprave in sprejemanja s tem programom določenega akta, subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način njihovega sodelovanja, roki za posamezne faze naloge ter sredstva potrebna za njihovo pripravo. Ta program določa tudi način izbora nosilca strokovno-tehničnih nalog in nosilce aktivnosti v postopku sprejemanja.
Lokacijski načrt mora biti pripravljen tako, da bo njegov tekstualni in grafični del skladen z določili zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter z navodili o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov.
II. PRIPRAVA LOKACIJSKEGA NAČRTA
2. člen
Prometni tokovi na cesti, G2-106/216, Škofljica – Šmarje Sap, v smeri proti Novemu mestu, so se po izgradnji avtocestnega odseka Malence – Višnja gora občutno zmanjšali, večji prometni tok poteka danes le na cesti G2-106/215, Ljubljana (priključek Dolenjska) – Škofljica – Ribnica – Kočevje. Glede na spremenjene prometne razmere je potrebno urediti obstoječe dvojno križišče na Škofljici.
Križišče bo zgrajeno kot dvojno semaforizirano križišče z usmerjevalnima pasovoma na neprednostnih priključkih, z navezavo obstoječega prehoda za pešce v enotno delovanje križišča.
3. člen
Osnova za pripravo lokacijskega načrta je idejni projekt, križišče Škofljica, magistralne ceste M1/215 in M1/216 in magistralne ceste M6/261 in regionalne cesta R331/1194, ki ga je izdelalo Projektivno podjetje Kranj, številka projekta 5580/K, v avgustu 1997.
4. člen
Za območje lokacijskega načrta je veljavna naslednja občinska planska dokumentacija, ki bo v postopku priprave lokacijskega načrta preverjena in po potrebi spremenjena in dopolnjena:
– dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in sprememba Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 77/98).
5. člen
Priprava prostorske dokumentacije obsega:
1. izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Škofljica, katera naj poteka vzporedno s pripravo lokacijskega načrta in mora biti pripravljen v skladu z zakonom o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89) zakonom o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), navodilom o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85) in dopolnitvami zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor,
2. izdelavo lokacijskega načrta
a) Tekstualni del
I. Odlok o lokacijskem načrtu
II. Obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta
III. Pogoji organov in organizacij določenih v členu tega programa
IV. Soglasja in mnenja organov in organizacij določenih v členu tega programa
b) Grafični del
– prikazi iz prostorskih sestavin občinskega dolgoročnega in družbenega plana za obravnavano območje M 1:5000,
– ureditvena situacija v merilu 1:1000,
– idejne rešitve prestavitev, rušitev in prilagoditev obstoječih objketov in naprav,
– karakteristični prečni in vzdolžni profil ceste,
– načrt gradbenih parcel,
– tehnične elemente za zakoličenje.
III. STROKOVNE PODLAGE
6. člen
Pri pripravi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati že izdelane strokovne podlage oziroma pridobiti še druge potrebne strokovne podlage in študije predvsem pa:
– ustrezne geodetske podlage,
– idejni projekt prometne ureditve,
– idejne rešitve vseh infrastrukturnih objektov, naprav in omrežja, ki je potrebno za delovanje predvidenega objekta z rešitvami odvodnjavanja meteornih voda s cestnih površin,
– idejne rešitve, ki se nanašajo na prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih objektov, naprav in ureditev in so potrebne za realizacijo predvidenega objekta,
– rešitve v zvezi z varovanjem okolja in izvore prekomernega hrupa z ukrepi za njegovo preprečitev in sana- cijo,
– rešitve v zvezi z ureditvijo reliefa in zelenih površin,
– rešitve v zvezi z urbanističnim, arhitekturnim in krajinskim oblikovanjem ceste in obcestnega prostora,
– drugo, po potrebi oziroma na zahtevo soglasodajalcev.
IV. SOGLASODAJALCI
7. člen
V postopku izdelave lokacijskega načrta se od soglasodajalcev pridobijo pogoji, ki izhajajo iz sektorskih zakonov in se nanašajo na obravnavano območje. Posredovani pogoji se upoštevajo v celoti, v primeru različnih interesov in neuspešnega usklajevanja se v tem delu osnutek izvedbenega načrta pripravi variantno.
Soglasodajalci morajo v tridesetih dneh po prejemu vloge posredovati svoje pogoje, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in soglasje ni potrebno.
8. člen
Organi in organizacije iz prejšnjega člena so:
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, izpostava Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo,
– Ministrstvo za notranje zadeve,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, področje varstva okolja,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, področje voda,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, področje varstva naravne dediščine,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste,
– JP Elektro Ljubljana, PE Elektro Ljubljana okolica,
– JP Vodovod – Kanalizacija, Vodovod,
– JP Vodovod – Kanalizacija, Kanalizacija,
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana,
– Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine,
– Občina Škofljica.
9. člen
Na izdelan osnutek izvedbenega načrta morajo soglasjedajalci, v tridesetih dneh po prejemu vloge, izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje, sicer se šteje, da je soglasje dano.
Pri izdaji soglasja se preverja upoštevanje postavljenih pogojev in ga zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti.
V. NOSILCI V POSTOPKU PRIPRAVE
10. člen
Občina Škofljica, Oddelek za okolje in prostor vodi postopek priprave in sprejemanja lokacijskega načrta.
Naročnik lokacijskega načrta je:
Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana
Investitor posega v prostor je:
Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana
Izdelovalec lokacijskega načrta se izbere na osnovi predhodno zbranih ponudb.
Naloga izdelovalca lokacijskega načrta je:
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela lokacijskega načrta v skladu z veljavno zakonodajo in sprejetim programom priprave,
– sodelovanje pri pridobivanju strokovnih podlag,
– sodelovanje na organiziranih javnih razpravah in pri vseh postopkih sprejemanja
– priprava strokovnega mnenja o zbranih pripombah, ki bo osnova za odločanje in sprejemanje na občinskem svetu.
VI. TERMINSKI PLAN
11. člen
Postopek se prične s sprejemom tega programa nakar si sledijo faze izdelave, katerih trajanje zavisi od pogodbeno dogovorjenih rokov in zakonsko določenih postopkov:
– izdelava osnutka lokacijskega načrta, ki je vezana na pridobitev pogojev,
– sočasno se po potrebi pripravi tudi presoja vplivov na okolje,
– Občinski svet občine Škofljica sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta,
– javna razgrnitev, ki traja najmanj 30 dni od dneva objave,
– javna obravnava, ki se izvede ob zaključku javne razgrnitve,
– priprava strokovnega mnenja o zbranih pripombah in predlogih iz javne razgrnitve in obravnave,
– občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve,
– po prejemu stališč se pripravi usklajen osnutek oziroma dopolnitev in popravke tistih sestavin na katere se nanašajo utemeljene pripombe in predloge,
– župan Občine Škofljica usklajen predlog lokacijskega načrta posreduje na občinski svet s predlogom, da ga sprejme.
VII. KONČNI DOLOČBI
12. člen
Za pripravo naloge zagotovi sredstva investitor Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.
13. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS, veljati pa začne z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Škofljica.
Št. 1320
Škofljica, dne 14. julija 1999.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič l. r.

AAA Zlata odličnost