Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999

Kazalo

3909. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje kužne malokrvnosti konj (Anemia infectiosa equorum), stran 12712.

Na podlagi sedme in devete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
N A V O D I L O
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje kužne malokrvnosti konj (Anemia infectiosa equorum)
1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje kužne malokrvnosti konj – Anemia infectiosa equorum (v nadaljnjem besedilu: bolezen).
Klinični znaki ter najdaljša inkubacijska doba za to bolezen so navedeni v Prilogi I, ki je sestavni del tega navodila in se objavi skupaj z njim.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo naslednji pomen:
– Gospodarstvo je vsak objekt, v katerem so oziroma se vzrejajo kopitarji.
– Skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik živali ali za njih skrbi.
– Inkubacijska doba je časovno obdobje, ki traja od okužbe do pojava kliničnih znakov.
– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizacija, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet) pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.
– Neškodljivo uničenje je postopek v primeru pojava bolezni iz tega navodila, po katerem se poginule in usmrčene živali odpelje v kafilerijo, če je mogoče, drugače pa sežge ali zakoplje na kraju samem. Postopek je enak za odpadke in materiale, ki so lahko okuženi. Zakopavanje mora biti dovolj globoko, da se mesojedim živalim prepreči odkopavanje in raznašanje trupel in odpadkov, prav tako pa je treba upoštevati geografske in geološke faktorje zaradi preprečevanja onesnaževanja okolja.
– DDD je dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija.
3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je v primeru suma, da se je pojavila bolezen, dolžna brez odlašanja klinično potrditi ali pa ovreči sum.
4. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po prijavi suma bolezni:
– poslati krvne vzorce sumljivih živali ali trupla poginulih živali v preiskavo;
– opraviti epizootiološko poizvedovanje;
– s strokovnim navodilom določiti ukrepe za preprečitev širjenja bolezni.
S strokovnim navodilom iz prejšnjega odstavka mora pooblaščena veterinarska organizacija na sumljivem gospodarstvu določiti:
– osamitev obolelih kopitarjev ali kopitarjev, za katere se sumi, da so zboleli;
– prepoved gibanja in odtujitve kopitarjev iz in na gospodarstvo;
– prepoved izdaje zdravstvenih spričeval za kopitarje;
– sistematično zatiranje vektorjev bolezni;
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih razmer v objektih.
Ukrepe iz prejšnjega odstavka lahko odredi tudi za druga gospodarstva, za katera se sumi, da so okužena.
Ukrepi iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ostanejo v veljavi, dokler se sum bolezni uradno ne izključi.
5. člen
Šteje se, da je bolezen uradno potrjena, če so podani klinični znaki in so izvidi preiskav iz prve alinee prvega odstavka 4. člena tega navodila pozitivni, v nasprotnem primeru se šteje, da je bolezen uradno izključena.
6. člen
Ko je bolezen potrjena, mora veterinarski inšpektor z odločbo poleg ukrepov iz 4. člena tega navodila na okuženem gospodarstvu odrediti:
– klinični pregled vseh kopitarjev;
– usmrtitev in neškodljivo uničenje klinično bolnih živali;
– zakol kopitarjev, ki ne kažejo kliničnih znakov bolezni. Take živali se lahko kolje le v klavnici, ki jo v ta namen določi inšpektor;
– DDD;
– druge ukrepe za sanacijo okužene reje.
Ukrepi na okuženem gospodarstvu morajo ostati v veljavi vsaj najdaljšo inkubacijsko dobo za bolezen po tem, ko so bili izvedeni predpisani ukrepi in je bila opravljena končna DDD.
7. člen
Vsi kopitarji, ki se odpremljajo na trge, sejme, razstave, tekmovanja ali druga zbiranja živali, morajo biti serološko pregledani na bolezen največ 90 dni pred opremo.
Če skrbnik živali proda ali kako drugače odtuji kopitarje, potrdilo o opravljenem pregledu na bolezen ne sme biti starejše od 30 dni.
8. člen
Stroški diagnostičnih preiskav iz prve alinee prvega odstavka 4. člena se krijejo iz proračuna Republike Slovenije, vsi ostali stroški pa bremenijo skrbnika živali.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila se preneha uporabljati:
– pravilnik o ukrepih za zatiranje in izkoreninjanje kužne malokrvnosti kopitarjev (Uradni list SFRJ, št. 39/88) in preneha veljati,
– odredba o ukrepih za preprečevanje nalezljive malokrvnosti kopitarjev (Uradni list SRS, št. 7/81).
10. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-29/99
Ljubljana, dne 24. septembra 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
                            Priloga I
-----------------------------------------------------------------
Bolezen     Najdaljša    Klinični znaki
         inkubacijska
         doba
-----------------------------------------------------------------

kužna      3 mesece    - hitro utrujanje in potenje,
malokrvnost           tudi pri lažjem delu

kopitarjev            - oslabelost zadnjega dela
                 telesa, zlasti po napornejšem
                 delu

                 - hladne, testaste otekline na
                 spodnjih delih nog, na prsih,
                 med prednjimi nogami, v predelu
                 vimena in na moških spolnih
                 organih
-----------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost