Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999

Kazalo

3906. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje spolne kuge konj (Exanthema coitale paralyticum - Dourina), stran 12702.

Na podlagi sedme in devete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
N A V O D I L O
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje spolne kuge konj (Exanthema coitale paralyticum – Dourina)
1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje spolne kuge konj – Exanthema coitale paralyticum – Dourina (v nadaljnjem besedilu: bolezen).
Klinični znaki ter najdaljša inkubacijska doba za to bolezen so navedeni v Prilogi I, ki je sestavni del tega navodila in se objavi skupaj z njim.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo naslednji pomen:
– Gospodarstvo je vsak objekt, v katerem so oziroma se vzrejajo kopitarji ter vsak naravni rezervat, v katerem živijo kopitarji svobodno.
– Skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik kopitarjev ali za njih skrbi.
– Inkubacijska doba je časovno obdobje, ki traja od okužbe do pojava kliničnih znakov.
– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizacija, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet) pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.
– Državno središče za nadzor bolezni (v nadaljnjem besedilu: DSNB) je skupina strokovnjakov za vodenje ter nadziranje ukrepov za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni iz tega navodila, ki jo imenuje minister, pristojen za veterinarstvo.
– Neškodljivo uničenje je postopek v primeru pojava bolezni iz tega navodila, po katerem se poginule in usmrčene živali, če je mogoče odpelje v kafilerijo, drugače pa sežge ali zakoplje na kraju samem. Postopek je enak za odpadke in materiale, ki so lahko okuženi. Zakopavanje mora biti dovolj globoko, da se mesojedim živalim prepreči odkopavanje in raznašanje trupel in odpadkov, prav tako pa je treba upoštevati geografske in geološke faktorje zaradi preprečevanja onesnaževanja okolja.
– DDD je dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija.
3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je v primeru suma, da se je pojavila bolezen, dolžna brez odlašanja potrditi ali pa ovreči sum, in o vsakem sumu nemudoma obvestiti Veterinarsko upravo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS), Veterinarski zavod Slovenije in Veterinarski inštitut Slovenije.
VURS mora nemudoma sklicati člane DSNB, ki vodi in nadzira ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni.
4. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po prijavi suma bolezni v skladu z navodili DSNB:
– poslati trupla poginulih živali in krvne vzorce sumljivih živali v preiskavo;
– opraviti epizootiološko poizvedovanje na področju, kjer je prijavljen sumljiv primer, in s strokovnim navodilom določiti ukrepe za preprečitev širjenja bolezni;
– zagotoviti neškodljivo odstranjevanje trupel poginulih živali.
Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po prijavi suma bolezni na sumljivem gospodarstvu v skladu z navodili DSNB:
– odrediti zaporo žarišča okužbe;
– izvesti popis vseh živali na gospodarstvu; živali, dovzetnih za bolezen; bolnih ali sumljivih na okužbo ter poginulih živali. Popis živali mora redno ažurirati in vanj vključevati novorojene živali ter živali, ki poginejo v obdobju suma bolezni;
– odrediti osamitev živali, dovzetnih za bolezen, oziroma prepoved gibanja za bolezen dovzetnih živali znotraj gospodarstva;
– odrediti prepoved prometa in gibanja živali, dovzetnih za bolezen iz in na sumljivo gospodarstvo;
– izvesti redne obiske sumljivega gospodarstva in podrobno klinično pregledati vsakega kopitarja na gospodarstvu;
– odrediti postavitev dezinfekcijskih barier na vhodu na gospodarstvo in v posamezne objekte na sumljivem gospodarstvu;
– izvesti epizootiološko poizvedovanje v skladu s Prilogo II, ki je sestavni del tega navodila in se objavi skupaj z njim;
– izvesti oziroma odrediti ostale ukrepe za preprečitev širjenja bolezni.
Ukrepi iz prejšnjega odstavka se lahko v skladu z navodili DSNB uvedejo tudi na drugih gospodarstvih, za katera se sumi, da so okužena.
Ukrepi iz prvega in drugega odstavka tega člena ostanejo v veljavi, dokler se sum bolezni uradno ne izključi.
5. člen
Prisotnost bolezni iz tega navodila uradno proglasi VURS na podlagi kliničnih znakov in rezultatov preiskav.
6. člen
Ko je bolezen uradno potrjena, mora veterinarski inšpektor poleg ukrepov iz 4. člena tega navodila z odločbo na okuženem gospodarstvu odrediti naslednje ukrepe:
– prepoved dogona, trgov, sejmov, razstav, tekmovanj ali drugega zbiranja kopitarjev;
– prepoved razmnoževanja kopitarjev;
– usmrtitev vseh obolelih kopitarjev na okuženem gospodarstvu in kopitarjev, za katere se sumi, da so okuženi;
– prepoved prometa na ali iz gospodarstva z živalmi, dovzetnih za bolezen, živili, surovinami, odpadki, krmo ter z drugimi predmeti, s katerimi se lahko bolezen prenese;
– neškodljivo uničenje trupel in odpadkov – krme, gnoja, gnojnice in stelje, s katerimi se lahko prenese kužna bolezen;
– DDD in
– druge ukrepe za sanacijo okužene reje.
Ukrepe iz prvega odstavka lahko veterinarski inšpektor odredi tudi za gospodarstva, za katera se sumi, da so okužena.
Ukrepi na okuženem gospodarstvu morajo ostati v veljavi vsaj najdaljšo inkubacijsko dobo za bolezen po tem, ko so bili izvedeni predpisani ukrepi in je bila izvedena končna DDD.
7. člen
Vsi stroški v zvezi z izvajanjem tega navodila se krijejo iz proračuna Republike Slovenije.
8. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-30/98
Ljubljana, dne 24. septembra 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
                          Priloga I.

-----------------------------------------------------------------
Bolezen   Najdaljša               Klinični znaki
       inkubacijska
       doba
-----------------------------------------------------------------
spolna    6 mesecev     - značilni so edematozne kožne
kuga konj            pege, debeline 1 cm in premera 5-
                8 cm

                - sluzasto gnojen izcedek iz
                uretre pri žrebcih in iz vagine
                pri kobilah

                - neboleč edem spolovil

                - drobni vozlički po spolovilih,
                ki puščajo na pigmentiranih delih
                kože bele lise, na poraščenih
                delih pa so vidne urtike v
                velikosti 2-10 cm

                - živčne motnje v obliki
                nekoordinirane hoje,
                preobčutljivosti živali, paralizi
                nervusa facialisa in včasih v
                paralizi penisa
-----------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost