Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999

Kazalo

3916. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje miksomatoze (Myxomatosis), stran 12720.

Na podlagi sedme in devete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
N A V O D I L O
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje miksomatoze (Myxomatosis)
1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje miksomatoze – Myxomatosis (v nadaljnjem besedilu: bolezen).
Klinični znaki za to bolezen so navedeni v Prilogi I, ki je sestavni del tega navodila in se objavi skupaj z njim.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo naslednji pomen:
– Reja je vsak objekt, v katerem so oziroma se vzrejajo živali.
– Skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik živali ali za njih skrbi.
– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizacija, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet) pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.
– Neškodljivo uničenje je postopek v primeru pojava bolezni iz tega navodila, po katerem se poginule in usmrčene živali, če je mogoče odpelje v kafilerijo, drugače pa sežge ali zakoplje na kraju samem. Postopek je enak za odpadke in materiale, ki so lahko okuženi. Zakopavanje mora biti dovolj globoko, da se mesojedim živalim prepreči odkopavanje in raznašanje trupel in odpadkov, prav tako pa je treba upoštevati geografske in geološke faktorje zaradi preprečevanja onesnaževanja okolja.
– DDD je dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija.
3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je v primeru suma, da se je pojavila bolezen, dolžna brez odlašanja klinično potrditi ali pa ovreči sum.
4. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po prijavi suma bolezni:
– poslati trupla poginulih živali v preiskavo;
– opraviti epizootiološko poizvedovanje;
– s strokovnim navodilom določiti ukrepe za preprečitev širjenja bolezni;
– zagotoviti neškodljivo uničenje trupel poginulih živali.
S strokovnim navodilom iz prejšnjega odstavka mora pooblaščena veterinarska organizacija v sumljivi reji določiti:
– prepoved premeščanja kuncev znotraj reje in prometa kuncev;
– prepoved odnašanja ali prometa z živili, surovinami in odpadki, krmo ter drugimi predmeti, s katerimi se lahko prenese bolezen;
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih razmer v reji.
Ukrepe iz prejšnjega odstavka lahko odredi tudi za druge reje, za katere se sumi, da so okužene.
Ukrepi iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ostanejo v veljavi, dokler se sum bolezni uradno ne izključi.
5. člen
Šteje se, da je bolezen uradno potrjena, če so podani klinični znaki bolezni in so izvidi preiskav iz prve alinee prvega odstavka 4. člena tega navodila pozitivni, v nasprotnem primeru se šteje, da je bolezen uradno izključena.
6. člen
Ko je bolezen uradno potrjena, mora veterinarski inšpektor z odločbo poleg ukrepov iz 4. člena tega navodila v okuženi reji odrediti:
– prepoved prometa kuncev iz in na gospodarstvo, razen za zakol;
– usmrtitev obolelih in neškodljivo uničenje usmrčenih in poginulih kuncev;
– uničenje predmetov in surovin, ki so prišli v stik z obolelimi živalmi;
– vakcinacija kuncev;
– izvajanje ukrepov za popolno uničenje povzročitelja kužne bolezni;
– DDD;
– druge ukrepe za sanacijo okužene reje.
Ukrepi v okuženi reji morajo ostati v veljavi vsaj 6 mesecev po tem, ko so bili izvedeni predpisani ukrepi in je bila opravljena končna DDD.
7. člen
Stroški diagnostičnih preiskav iz prve alinee prvega odstavka 4. člena tega navodila se krijejo iz proračuna Republike Slovenije, vsi ostali stroški pa bremenijo skrbnika živali.
8. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-20/99
Ljubljana, dne 24. septembra 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
                            Priloga I

-----------------------------------------------------------------
Bolezen    Klinični znaki
-----------------------------------------------------------------

miksomatoza  - neješčnost in otopelost

        - vnetje očesnih veznic, otekline očesnih vek,
        sluzavo gnojni izcedek iz oči in kasneje zlepljene
        veke

        - motnje pri dihanju

        - otekline po glavi, zlasti v podkožju smrčka, lic
        in uhljev (levja glava)

        - otekline v velikosti oreha okrog genitalij in
        podkožju trupa in nog in

        - visok odstotek poginulih živali po prvem tednu
        obolevnosti
-----------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost