Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999

Kazalo

3920. Pravilnik o dodeljevanju štipendij in drugih oblik denarne pomoči Ustanove - Fundacije Akademskega slikarja Karla Pečka, stran 12723.

Na podlagi 4. točke akta o ustanovitvi ustavnove – Fundacije Akademskega slikarja Karla Pečka z dne 13. 11. 1996, izdaja uprava ustanove – Fundacije Akademskega slikarja Karla Pečka
P R A V I L N I K
o dodeljevanju štipendij in drugih oblik denarne pomoči Ustanove – Fundacije Akademskega slikarja Karla Pečka
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopek in kriterije za podeljevanje štipendij in drugih oblik denarne pomoči ustanove – Fundacije Akademskega slikarja Karla Pečka (v nadaljnjem besedilu: fundacija) višino štipendije in druge podatke, pravico in obveznosti štipendistov in štipenditorja, način izplačevanja ter druge zadeve, povezane z štipendiranjem.
2. člen
Iz sredstev fundacije se dodeljujejo:
– štipendije in denarne pomoči za dodiplomski in podiplomski študij,
– štipendije in druge oblike denarne pomoči za znanstveno izpopolnjevanje v tujini.
3. člen
Fundacija dodeljuje štipendije in druge oblike denarne pomoči z namenom podpirati študij na visokošolskih zavodih humanistične smeri in spodbujati teoretično in praktično delo in usposabljanje znanstvenih kadrov s področja humanističnih znanosti. Štipendije in druge oblike denarne pomoči se dodeljujejo iz sredstev fundacije, ki ji le ta nameni vsako leto na podlagi javnega razpisa.
4. člen
Na javni razpis se lahko prijavijo državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem na območju koroške regije s statusom študenta oziroma podiplomskega študenta (v nadaljnjem besedilu: kandidat), če izpolnjujejo s tem pravilnikom določene pogoje.
5. člen
Fundacija sklene s prejemnikom štipendije ali druge oblike denarne pomoči pogodbo, v kateri pogodbeni stranki določita medsebojne pravice in obveznosti.
II. JAVNI RAZPIS
6. člen
Fundacija enkrat letno objavi javni razpis o dodeljevanju štipendij in drugih oblik denarne pomoči (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. člen
Javni razpis vsebuje:
1. naziv in naslov fundacije,
2. predmet razpisa,
3. pogoje za prijavo za dodelitev štipendij oziroma drugih oblik denarnih pomoči,
4. merila za izbiro prijav,
5. roki in način oddaje prijave,
6. rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izbiri in financiranju,
7. drugi podatki.
8. člen
Prijava na razpis mora vsebovati:
– prijavo z zahtevanimi podatki in dokazili,
– priloge in dokumente, ki so zahtevani iz tega pravilnika,
– pisno izjavo kandidata, da se lahko osebni podatki navedeni v prijavi uporabijo za sezname oziroma evidence določene s tem pravilnikom.
9. člen
Prijava se pošlje priporočeno po pošti na naslov fundacije.
10. člen
V postopku za dodelitev štipendij in drugih oblik denarnih pomoči se obravnavajo prijave, ki vsebujejo vse z razpisom zahtevane podatke in dokazila in prispejo na fundacijo v predpisanem roku.
11. člen
Če uradna oseba ugotovi, da je potrebno prijavo na javni razpis dopolniti, ker ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov, obvesti prijavitelja o pomanjkljivostih in ga pozove, da jih odpravi v roku 14 dni in opozori na posledice, če le-te ne bo pravočasno odpravil. Če pomanjkljivosti niso odpravljene in prijave ni mogoče oceniti, se šteje, da prijava ni vložena.
Predložena dokumentacija se vrne prijavitelju.
12. člen
O prijavah za dodelitev štipendij oziroma o drugih oblikah denarne pomoči se vodi seznam.
III. POGOJI ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ IN DRUGIH OBLIK DENARNE POMOČI
1. Štipendije za dodiplomski študij
13. člen
Štipendije za dodiplomski študij lahko pridobijo kandidati, če poleg najmanj prav dobrega šolskega uspeha za dijake v zadnjih dveh letih srednje šole oziroma najmanjše povprečne ocene osem pri študentih, izpolnjujejo tudi merila izrazite nadarjenosti za intelektualna in umetniška dela.
Pri ugotavljanju izrazite nadarjenosti kandidatov s statusom dijaka ali študenta se upošteva javno priznan uspeh ali izjemen dosežek na ustreznem področju. O dvomu ali gre za izjemen dosežek poda o tem mnenje ustrezna strokovna institucija.
14. člen
Merila za ugotavljanje izjemne nadarjenosti se navedejo v razpisu.
15. člen
Predlogu za štipendijo morajo biti predložena:
– dokazila o doseženem šolskem uspehu,
– o izpolnjevanju meril izrazite nadarjenosti, oziroma dokazila o javno priznanih uspehih oziroma izjemnih dosežkih.
16. člen
Izjemoma lahko kandidati uveljavljajo pravico do štipendije za izobraževanje v tujini:
– če mu v Republiki Sloveniji ni mogoče zagotoviti enako kvalitetnega študija,
– če je zaradi ugleda tuje šole oziroma strokovnjaka, pri katerem poteka izobraževanje, pričakovati vrhunsko izobrazbo oziroma usposobljenost.
17. člen
K predlogu za dodelitev štipendije fundacije za tujino, morajo biti poleg dokazil iz 15. člena, priloženi tudi podatki o stroških izobraževanja in vseh drugih stroških ter podatki o vseh potrebnih sredstvih za izobraževanje v tujini.
Štipendija fundacije za izobraževanje v tujini se lahko izplača tudi v enkratnem znesku glede na trajanje izobraževanja v tujini, ki ni krajše od enega šolskega semestra, vendar največ do višine enoletnega zneska štipendije.
Višina štipendije za dodiplomski študij znaša 80% zajamčene plače in se lahko poveča še za dodatke po tem pravilniku.
Višina štipendije za dodiplomski študij v tujini lahko znaša največ 130% zajamčene plače. V ta znesek niso všteti stroški šolnine, o katerih se odloča v vsakem primeru posebej.
2. Štipendije za podiplomski študij
18. člen
Štipendije za podiplomski študij se lahko dodelijo kandidatom, ki imajo visokošolsko izobrazbo. Kandidati lahko kandidirajo na javnem razpisu:
– če imajo status študenta,
– imajo povprečno oceno dodiplomskega študija najmanj osem,
– ob začetku podiplomskega študija praviloma niso starejši od 28 let,
– predložijo program usposabljanja in predvideni potek podiplomskega študija,
– raziskovalni projekt vežejo na območje koroške regije.
19. člen
Kandidatu je lahko štipendija dodeljena:
– za specializacijo največ do dveh let,
– za magisterij največ do dveh let in pol in
– za doktorat največ do dveh let in pol.
20. člen
Prijava za štipendijo za podiplomski študij mora vsebovati:
– potrdilo o vpisu v podiplomski študij,
– program usposabljanja na raziskovalnem projektu in
– program podiplomskega študija.
21. člen
Fundacija lahko določi, da na podlagi vloge kandidatov štipendije ne dodeli, temveč kandidatom dodeli denarno pomoč v obliki sofinanciranja šolnine.
22. člen
Prijava za sofinanciranje šolnine mora vsebovati:
– potrdilo o vpisu na podiplomski študij,
– potrdilo o višini šolnine in
– potrdilo programa podiplomskega študija.
23. člen
Fundacija lahko dodeli denarno pomoč za dokončanje magistrskega ali doktorskega študija v obliki sofinanciranja stroškov za prijavo in zagovor magisterija ali doktorata.
24. člen
Višino štipendije oziroma višino sofinanciranja denarne pomoči določi fundacija vsako leto posebej glede na razpoložljiva sredstva.
V primeru, da kandidat opravlja podiplomski študij v tujini se kandidatu dodeli denarna pomoč v obliki sofinanciranja šolnine.
IV. DODATKI IN IZPLAČEVANJE ŠTIPENDIJ IN DRUGIH DENARNIH OBLIK POMOČI
25. člen
Poleg osnovne štipendije so štipendisti (na dodiplomskem in podiplomskem študiju) opravičeni do posebnega dodatka za uspeh, kot sledi:
od 7,7 do 8,1                        7%,
od 8,2 do 8,3                        9%,
od 8,4 do 8,6                        12%,
od 8,7 do 8,9                        15%,
od 9 in več                         20%.
Pri študentih se uspeh ugotavlja tako, da se izračuna povprečje vseh številčno izraženih ocen, doseženih od 1. oktobra do 30. septembra v preteklem študijskem letu (pri čemer mora kandidat opraviti vse izpite, ki so zahtevani za napredovanje v višji letnik). Dodatek za uspeh ne pripada štipendistom prvega letnika dodiplomskega in podiplomskega študija.
26. člen
Štipendije se praviloma izplačujejo mesečno za celotno študijsko leto in se začnejo izplačevati s prvim mesecem študijskega leta. Štipendije se izplačujejo tudi v času absolventskega staža do diplome, vendar najdlje 6 mesecev. Štipendistom se ob prvi sklenitvi pogodbe začne štipendija izplačevati naslednji mesec po podpisu pogodbe o štipendiranju.
27. člen
Štipendije se dvakrat letno revalorizirajo v skladu z gibanjem ravni zajamčene plače.
V. ODLOČANJE O DODELITVI ŠTIPENDIJ IN DRUGIH OBLIK DENARNE POMOČI
28. člen
Uradna oseba posreduje seznam komisiji fundacije, ki jo imenuje uprava fundacije.
Komisija pripravi predloge sklepov o dodelitvi štipendij oziroma drugih oblik denarne pomoči, pri čemer upošteva zahtevana merila in dokazila. Pri izbiri med enako ocenjenimi kandidati za štipendijo imajo kandidati, ki so v višjih letnikih.
29. člen
Sklep o dodelitvi štipendije oziroma druge oblike denarne pomoči sprejme uprava fundacije na predlog komisije. O odločitvi se obvesti prijavitelja, ki ima pravico v osmih dneh od sprejema obvestila vložiti zahtevo za ponovno oceno prijave. Prijavitelj mora v svoji zahtevi opredeliti razloge, zaradi katerih zahteva ponovno ocenitev. O zahtevi odloča predsednik uprave. Odločitev je dokončna.
VI. IZVAJANJE DODELJEVANJA ŠTIPENDIJ IN DRUGIH OBLIK DENARNE POMOČI
30. člen
Fundacija z izbranim prijaviteljem sklene pogodbo o dodelitvi štipendije oziroma druge oblike denarne pomoči.
31. člen
S pogodbo se podrobneje določijo medsebojne pravice in obveznosti, zlasti pa:
– vrsta štipendije oziroma druga oblika denarne pomoči,
– višina in trajanje štipendije oziroma druge oblike denarne pomoči,
– način izplačevanja,
– podatki o kraju, vrsti in času študija,
– obveznosti kandidata v času pogodbenega razmerja pri izbiri diplomske, magistrske oziroma doktorske naloge ter pri vključevanju v posamezne projekte fundacije v času in po izteku pogodbenega razmerja,
– posledice neizpolnitve pogodbe.
Sestavni del pogodbe so lahko tudi dokumenti kot so: programi študija, predračuni, garancijske izjave itd.
Pogodbo podpiše predsednik uprave fundacije in prejemnik štipendije ali druge oblike denarne pomoči.
32. člen
Pogodba se lahko razveže pred potekom pogodbenega roka ali pa se stranki dogovorita o začasnem mirovanju.
33. člen
Kandidat je dolžan sporočiti najpozneje 10. v mesecu vsako spremembo, ki vpliva na izvajanje pogodbenih določil (npr.: odhod na vojaško usposabljanje, porodniški dopust, daljša bolniška odsotnost, sklenitev delovnega razmerja itd.). Zaradi spremenjenih okoliščin se lahko izplačevanje sredstev, dogovorjenih s pogodbo začasno, v celoti ali delno prekine.
34. člen
Kandidat mora porabiti dodeljena sredstva z namenom, ki je določen s pogodbo, dolžan pa je tudi obveščati fundacijo:
– o izpolnjevanju pogodbe v rokih, ki so določeni s pogodbo,
– predložiti dokazila o izpolnjevanju pogodbe,
– se odzivati vabilom fundacije ter
– obveščati fundacijo o vseh okoliščinah, ki bi utegnile ogroziti izpolnjevanje pogodbe, zlasti pa takoj obvestiti fundacijo, če iz kakršnegakoli razloga kandidat ne odide na izpopolnjevanje,
– predložiti zaključno poročilo z dokazili o izpolnitvi pogodbe po navodilih fundacije.
35. člen
Če kandidat ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti lahko fundacija prekine izplačevanje sredstev, oziroma odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev že izplačanih sredstev. Kandidat mora izplačane zneske vrniti vsaj v enakih obrokih in zneskih, kot jih je prejemal. Fundacija ima pravico odstopiti od pogodbe v primeru, če kandidat ob prijavi ali sklenitvi pogodbe navede napačne podatke ali če ne sporoči okoliščin, ki bi po sprejetju pogodbe ogrozile njeno izpolnitev. V teh primerih ima fundacija pravico zahtevati od kandidata takojšnjo vrnitev že izplačanih sredstev. Te določbe ne omejujejo pravico s pogodbenikom da zahtevajo odškodnino po splošnih pravnih načelih.
VII. KONČNA DOLOČBA
36. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik Ustanove -
Fundacije Akademskega slikarja
Karla Pečka
Janez Komljanec l. r.

AAA Zlata odličnost