Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999

Kazalo

3923. Pravilnik o dodeljevanju kadrovskih in službenih stanovanj ter o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana, stran 12727.

Na podlagi 98. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 8/91, 19/91, 9/94 – odl. US RS, 21/94 – odl. US RS, 22/94 – odl. US RS, 23/96 – odl. US RS, 24/96 – odl. US RS, 17. in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 8. seji dne 27. 9. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju kadrovskih in službenih stanovanj ter o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa kategorije upravičencev, pogoje in merila za dodelitev kadrovskih in službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) v najem, postopek njihove oddaje v najem in zamenjave stanovanj MOL.
KADROVSKA STANOVANJA
2. člen
Kadrovska stanovanja MOL se dodeljujejo v najem upravičencem z izkazanimi dosežki s svojega področja delovanja, ki so velikega pomena za MOL, na osnovi javnega razpisa.
Po vsakokratnem javnem razpisu se glede na število vlog upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa po posameznih področjih delovanja, določi deleže kadrovskih stanovanj, ki se jih dodeli upravičencem s posameznih področij njihovega delovanja.
Svoje dosežke mora upravičenec izkazati z utemeljenimi priporočili ter priznanji pristojnih posameznikov oziroma organizacij in z navedbo del v zadnjem obdobju pred javnim razpisom. Upravičenci morajo imeti slovensko državljanstvo in morajo izpolnjevati pogoje iz 3. člena tega pravilnika.
Do dodelitve kadrovskega stanovanja MOL so upravičeni pomembni kadri, ki delajo ali ustvarjajo na področju MOL.
Razpisnik po tem pravilniku je organ, pooblaščen za izvajanje stanovanjskega programa s strani MOL.
3. člen
Do dodelitve kadrovskega stanovanja MOL so upravičeni pomembni kadri in sicer priznani strokovnjaki s področja negospodarstva pomembni za MOL, predvsem s področja znanosti, zdravstva, kulture in umetnosti, šolstva in športa.
Strokovna služba razpisnika ugotovi, kateri upravičenci izpolnjujejo pogoje iz 2. člena in prvega odstavka tega člena tega pravilnika.
4. člen
Upravičenci iz prejšnjega člena predstavljajo strokovno usposobljene kadre na navedenih področjih in imajo visoko izobrazbo ter posebna specialna znanja ali vrhunske dosežke. Posebna specialna znanja ali vrhunski rezultati na področju delovanja upravičenca lahko nadomestijo zahtevano izobrazbo praviloma na področju kulture in umetnosti ter športa.
Če se na javni razpis prijavi več upravičencev iz iste institucije, predlaga vrstni red reševanja svojih upravičencev sama institucija, vendar pri tem upošteva enake kriterije, kot so določeni s tem pravilnikom. Tako predlagani vrstni red institucije mora biti pisno utemeljen in je pomagalo razpisniku pri izboru uspešnih prosilcev.
5. člen
Splošna pogoja, ki ju mora izpolnjevati upravičenec za pridobitev kadrovskega stanovanja MOL, sta:
– da upravičenec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebivajo, ni najemnik socialnega ali primernega neprofitnega stanovanja oziroma ni lastnik stanovanja ali stanovanjske hiše ali druge nepremičnine ali premičnine, katere vrednost presega 1/3 primernega stanovanja, ki pripada prosilcu glede na število družinskih članov po tem pravilniku. Za ožje družinske člane upravičenca ne štejejo upravičenčevi starši, posvojitelji;
– da je upravičen do dodelitve stanovanja na podlagi 2. člena in 3. člena tega pravilnika.
6. člen
Javni razpis vsebuje naslednje podatke:
– dokumentacijo, ki jo morajo upravičenci priložiti vlogi;
– upravičence, ki bodo imeli prednost pri dodelitvi;
– rok in kraj sprejemanja vlog;
– rok, v katerem bodo upravičenci obveščeni o izidu javnega razpisa.
7. člen
Vloga za dodelitev kadrovskega stanovanja MOL mora biti razumljiva in mora vsebovati vse, kar zahteva javni razpis.
V primeru, da je vloga nepopolna, razpisnik o tem obvesti upravičenca in ga pozove k dopolnitvi nepopolne vloge. Upravičenci so dolžni nepopolne vloge dopolniti v roku 8 dni po vročitvi obvestila, sicer se vloge obravnavajo kot nepopolne in se kot take zavržejo.
8. člen
Strokovna služba razpisnika preveri pravočasnost prispelosti in popolnost vlog ter sedanje stanovanjske razmere upravičencev.
Posebna komisija na podlagi obdelanih vlog ugotovi upravičenost prosilcev iz 2. in 3. člena tega pravilnika in sestavi predlog liste uspelih upravičencev, ki jim bodo zagotovljena stanovanja.
Komisijo iz drugega odstavka tega člena sestavlja šest članov Mestnega sveta MOL in pet predstavnikov oddelkov Mestne uprave MOL, pristojnih za znanost, zdravstvo, kulturo in umetnost, šolstvo in šport, stanovanjsko gospodarstvo ter lokalno samoupravo. Komisijo imenuje Mestni svet MOL. Predstavnike oddelkov Mestne uprave MOL predlaga župan.
Predlog liste iz drugega odstavka tega člena sprejme upravni odbor razpisnika.
Razpisnik v roku in na način, ki je določen z javnim razpisom, obvesti vse upravičence – udeležence razpisa o izidu javnega razpisa.
Če se posamezen upravičenec ne strinja z izidom javnega razpisa, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve pritoži. Najkasneje v 30 dneh po prejemu pritožbe, o pritožbi odloči župan MOL.
9. člen
Pri odločanju o dodelitvi kadrovskih stanovanj MOL v najem se upoštevajo v okviru možnosti glede na razpoložljiva stanovanja naslednje površine glede na število družinskih članov:
– za 1 člana največ                    44 m2
– za 2 člana največ                    63 m2
– za 3 člane največ                    72 m2
– za 4 člane največ                    85 m2
– za 5 članov največ                   102 m2
– za 6 članov največ                   110 m2.
za vsakega nadaljnjega družinskega člana se prizna povečanje za nadaljnjih 8 m2 stanovanjske površine.
10. člen
Odločitev o oddaji posameznega stanovanja v najem izda uspelim upravičencem upravni odbor razpisnika.
V primeru, da upravičenec neupravičeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje, opredeljeno v 9. členu tega pravilnika, mu razpisnik ni dolžan ponuditi drugega stanovanja in šteje njegovo zavrnitev kot odstop od udeležbe na javnem razpisu.
SLUŽBENA STANOVANJA
11. člen
Službena stanovanja so namenjena priznanim strokovnjakom za čas, ko so zaposleni v organih MOL in Mestni upravi MOL.
12. člen
Službena stanovanja se oddajajo v najem z najemno pogodbo za določen čas, to je za čas zaposlitve v organih MOL in Mestni upravi MOL.
Za izpraznitev stanovanja se upošteva rok, določen v najemni pogodbi, ki pa ne sme biti daljši od treh mesecev.
13. člen
Predloge za pridobitev službenih stanovanj v najem posreduje za svoje upravičence direktor MU MOL. Vloge obravnava strokovna služba razpisnika, o dodelitvi službenega stanovanja posameznemu upravičencu pa odloča župan MOL.
Okvirno število razpoložljivih službenih stanovanj za tekoče leto določa stanovanjski program MOL.
ZAMENJAVE STANOVANJ
14. člen
Najemniki stanovanj MOL, Stanovanjskega sklada ljubljanskih občin in Stanovanjskega sklada ljubljanskih občin – neprofitne stanovanjske organizacije lahko zamenjajo stanovanje, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da za nobeno od obeh stanovanj ni sprožen postopek vrnitve prejšnjim lastnikom, na podlagi zakona o denacionalizaciji ali zakona o izvrševanju kazenskih sankcij;
– da je za obe stanovanji poravnana najemnina in ostale obveznosti iz naslova uporabe stanovanja;
– da za nobeno od stanovanj ni sprožen postopek pred sodiščem.
15. člen
Vloge za zamenjavo stanovanj zbira strokovna služba razpisnika. Vloge morajo biti obrazložene. O rešitvi vlog odloča upravni odbor razpisnika.
V primeru, da prosilec neupravičeno zavrne primerno zamenjavo stanovanja, mu razpisnik ni več dolžan nuditi nove zamenjave.
16. člen
Prednost pri zamenjavi stanovanj imajo:
– družine, ki jim je stanovanje postalo premajhno ali je neprimerne strukture zaradi povečanja družinskih članov;
– najemniki, ki si želijo v manjša stanovanja zaradi zmanjšanja števila uporabnikov ali nižje najemnine;
– najemniki, ki zaradi bolezni ali starosti prosijo za po legi primernejše stanovanje;
– najemniki, ki zaradi narave svojega dela prosijo za stanovanje s primernejšo lokacijo,
– najemniki, ki z zamenjavo sprostijo primerno stanovanje, ki ga razpisnik potrebuje za realizacijo stanovanjskega programa.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Službeno ali kadrovsko stanovanje se odda v najem s sklenitvijo najemne pogodbe v skladu z določili stanovanjskega zakona in za profitno najemnino.
Pri zamenjavah stanovanja se pri sklenitvi nove najemne pogodbe ohranja kategorija najemnega stanovanja.
Če najemnik v času trajanja najemnega razmerja primerno reši svoj stanovanjski problem tako, da pridobi drugo primerno stanovanje, stanovanjsko hišo ali drugo nepremičnino oziroma premičnino v vrednosti primernega stanovanja, mora o tem takoj obvestiti najemodajalca in vrniti najemno stanovanje v roku največ treh mesecev.
Če najemnik v času trajanja najemnega razmerja primerno reši svoj stanovanjski problem tako, da dobi drugo primerno stanovanje, stanovanjsko hišo ali drugo nepremičnino oziroma premičnino v vrednosti primernega stanovanja in o tem takoj ne obvesti najemodajalca, mora vrniti najemno stanovanje razpisniku v roku največ treh mesecev potem, ko najemodajalec za to izve. Za čas, ko je neupravičeno bival v najemnem stanovanju, mora najemnik za vsak mesec neupravičenega bivanja plačati dodatno mesečno najemnino, skupaj z veljavnimi zamudnimi obrestmi.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o dodeljevanju kadrovskih in službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana ter o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 49/96 in 40/97).
19. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 363-7/99-3
Ljubljana, dne 27. septembra 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost