Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999

Kazalo

3914. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje infekcioznega metritisa kopitarjev (Metritis contagiosa equorum), stran 12718.

Na podlagi sedme in devete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
N A V O D I L O
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje infekcioznega metritisa kopitarjev (Metritis contagiosa equorum)
1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje infekcioznega metritisa kopitarjev – Metritis contagiosa equorum (v nadaljnjem besedilu: bolezen).
Klinični znaki za to bolezen so navedeni v Prilogi I, ki je sestavni del tega navodila in se objavi skupaj z njim.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo naslednji pomen:
– Gospodarstvo je vsak objekt, v katerem so oziroma se vzrejajo kopitarji.
– Skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik živali ali za njih skrbi.
– Inkubacijska doba je časovno obdobje, ki traja od okužbe do pojava kliničnih znakov.
– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizacija, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet) pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.
– Neškodljivo uničenje je postopek v primeru pojava bolezni iz tega navodila, po katerem se poginule živali, če je mogoče odpelje v kafilerijo, drugače pa sežge ali zakoplje na kraju samem. Postopek je enak za odpadke in materiale, ki so lahko okuženi. Zakopavanje mora biti dovolj globoko, da se mesojedim živalim prepreči odkopavanje in raznašanje trupel in odpadkov, prav tako pa je treba upoštevati geografske in geološke faktorje zaradi preprečevanja onesnaževanja okolja.
– DDD je dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija.
3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je v primeru suma, da se je pojavila bolezen, dolžna brez odlašanja klinično potrditi ali pa ovreči sum.
4. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po prijavi suma bolezni:
– poslati trupla poginulih živali ali krvne vzorce sumljivih živali v preiskavo;
– opraviti epizootiološko poizvedovanje;
– s strokovnim navodilom določiti ukrepe za preprečitev širjenja bolezni;
– zagotoviti neškodljivo uničenje trupel poginulih živali.
S strokovnim navodilom iz prejšnjega odstavka mora pooblaščena veterinarska organizacija takoj po prijavi suma bolezni na sumljivem gospodarstvu določiti:
– prepoved gibanja in odtujitve kopitarjev;
– prepoved izdaje zdravstvenih spričeval za kopitarje in
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih razmer v objektih.
Ukrepe iz prejšnjega odstavka lahko odredi tudi za druga gospodarstva, za katera se sumi, da so okužena.
Ukrepi iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ostanejo v veljavi, dokler se sum bolezni uradno ne izključi.
5. člen
Šteje se, da je bolezen uradno potrjena, če so podani klinični znaki in so izvidi preiskav iz prve alinee prvega odstavka 4. člena tega navodila pozitivni, v nasprotnem primeru se šteje, da je bolezen uradno izključena.
6. člen
Ko je bolezen uradno potrjena, mora veterinarski inšpektor z odločbo poleg ukrepov iz 4. člena tega navodila na okuženem gospodarstvu odrediti:
– prepoved razmnoževanja živali, dovzetnih za bolezen;
– uničenje semena, pridobljenega od žrebcev v času okužbe;
– zdravljenje živali;
– DDD;
– druge ukrepe za sanacijo okužene reje.
Ukrepi na okuženem gospodarstvu morajo ostati v veljavi vsaj 2 meseca po tem, ko so bili izvedeni predpisani ukrepi in je bila opravljena končna DDD.
7. člen
Stroški diagnostičnih preiskav iz prve alinee prvega odstavka 4. člena tega navodila se krijejo iz proračuna Republike Slovenije, vsi ostali stroški pa bremenijo skrbnika živali.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila, preneha veljati 15. člen pravilnika o ukrepih za preprečevanje in zatiranje živalskih kužnih bolezni (Uradni list SRS, št. 40/85).
9. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-171/98
Ljubljana, dne 24. septembra 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
                           Priloga I

----------------------------------------------------------------
Bolezen     Klinični znaki
----------------------------------------------------------------

infekciozni   - pri kobilah akutni endometritis s sluzasto
metritis konj  gnojnim sivo-belim izcedkom iz nožnice

        - predčasni estrus

        - žrebci klinično ne zbolijo

----------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost