Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999

Kazalo

3910. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje hude gnilobe čebelje zalege (Pestis apium), stran 12713.

Na podlagi sedme in devete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
N A V O D I L O
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje hude gnilobe čebelje zalege (Pestis apium)
1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje hude gnilobe čebelje zalege – Pestis apium (v nadaljnjem besedilu: bolezen).
Klinični znaki za to bolezen so navedeni v Prilogi I, ki je sestavni del tega navodila in se objavi skupaj z njim.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo naslednji pomen:
– Čebelnjak je vsak objekt, v katerem se gojijo čebele.
– Skrbnik čebel je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik čebel ali za njih skrbi.
– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizacija, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet) pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.
– Neškodljivo uničenje je postopek v primeru pojava bolezni iz tega navodila, po katerem se obolele čebelje družine oziroma satje oziroma dotrajani panji sežgejo.
3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je v primeru suma, da se je pojavila bolezen, dolžna brez odlašanja klinično potrditi ali pa ovreči sum.
4. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po prijavi suma bolezni:
– poslati dele sumljivega sata v preiskavo;
– opraviti epizootiološko poizvedovanje na območju, kjer je prijavljen sumljiv primer;
– s strokovnim navodilom določiti ukrepe za preprečitev širjenja bolezni.
S strokovnim navodilom iz prejšnjega odstavka mora pooblaščena veterinarska organizacija takoj po prijavi suma bolezni določiti:
– zaporo sumljivega čebelnjaka in ostalih čebelnjakov v polmeru treh kilometrov oziroma preletne razdalje, glede na konfiguracijo zemljišča;
– zagotavljenje in vzdrževanje primernih higienskih razmer v čebelnjakih.
Ukrepe iz prejšnjega odstavka lahko odredi tudi za druge čebelnjake, za katere se sumi, da so okuženi.
Ukrepi iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ostanejo v veljavi, dokler se sum bolezni uradno ne izključi.
5. člen
Šteje se, da je bolezen uradno potrjena, če so podani klinični znaki in so izvidi preiskav iz prve alinee prvega odstavka 4. člena tega navodila pozitivni, v nasprotnem primeru se šteje, da je bolezen uradno izključena.
6. člen
Ko je bolezen uradno potrjena, mora veterinarski inšpektor z odločbo poleg ukrepov iz 4. člena tega navodila odrediti:
– klinični pregled vseh čebelnjakov v polmeru treh kilometrov oziroma v preletni razdalji, glede na konfiguracijo zemljišča;
– neškodljivo uničenje vseh obolelih čebeljih družin ter dezinfekcijo pribora in panjev;
– neškodljivo uničenje obolelih čebeljih družin v panjih z nepremičnim satjem s čebelami in satjem vred;
– neškodljivo uničenje vseh okuženih dotrajanih panjev, ne glede na tip panja, skupaj s čebelami in satjem;
– prepoved reje brezmatičnih čebeljih družin;
– preprečevanje rojenja čebel v okuženem čebelnjaku;
– dezinfekcijo čebelnjaka in pribora z ustreznimi dezinfekcijskimi sredstvi ali z obžiganjem;
– prepoved pokladanja medu iz okuženega čebelnjaka čebelam;
– obvezen kontrolni klinični pregled čebelnjaka po 45 dneh;
– druge ukrepe za sanacijo okuženega čebelnjaka.
Ukrepi v okuženem čebelnjaku morajo ostati v veljavi, dokler niso bili izvedeni predpisani ukrepi in je bila opravljena končna dezinfekcija.
7. člen
Stroški diagnostičnih preiskav iz prve alinee prvega odstavka 4. člena tega navodila se krijejo iz proračuna Republike Slovenije, vsi ostali stroški pa bremenijo skrbnika čebel.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati pravilnik o ukrepih za zatiranje in izkoreninjanje kužnih bolezni čebel (Uradni list RS, št. 20/92).
9. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 323-01-22/99
Ljubljana, dne 24. septembra 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
                            Priloga I

-----------------------------------------------------------------
Bolezen     Klinični znaki
-----------------------------------------------------------------

huda gniloba   - spremembe na pokriti čebelji zalegi, ki je
čebelje zalege  presledkasta

         - celični pokrovci so vlažnega izgleda,
         vleknjeni in imajo odprtine z neravnimi robovi

         - odmrta čebelja zalega je spremenjene barve in
         konsistence, masa je vlečljiva 1-2 cm ali je
         izsušena na steni satne celice
-----------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost