Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999

Kazalo

76. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o spremembi Sporazuma o planinskem turističnem prometu na mejnem območju (BATPTP-C), stran 1074.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN AVSTRIJSKO ZVEZNO VLADO O SPREMEMBI SPORAZUMA O PLANINSKEM TURISTIČNEM PROMETU NA MEJNEM OBMOČJU (BATPTP-C)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o spremembi Sporazuma o planinskem turističnem prometu na mejnem območju (BATPTP-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. septembra 1999.
Št. 001-22-144/99
Ljubljana, dne 30. septembra 1999
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN AVSTRIJSKO ZVEZNO VLADO O SPREMEMBI SPORAZUMA O PLANINSKEM TURISTIČNEM PROMETU NA MEJNEM OBMOČJU (BATPTP–C)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o spremembi Sporazuma o planinskem turističnem prometu na mejnem območju, podpisan v Ljubljani 15. aprila 1999.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi:
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
S P O R A Z U M
med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o spremembi Sporazuma o planinskem turističnem prometu na mejnem območju
Vlada Republike Slovenije in Avstrijska zvezna vlada sta se z namenom, da Sporazum o planinskem turističnem prometu na obmejnem območju z dne 18. julija 1984 v besedilu izmenjanih not z dne 16. oktobra 1992 in sporazumov z dne 9. junija 1995 in z dne 9. junija 1997 in prilagodita spremenjenim potrebam, sporazumeli o naslednjem:
I. člen
1. V prvem odstavku 1. člena se doda naslednje besedilo: “in pri tem obiskujejo gostišča ob teh poteh.”
2. V 2. členu se sedanja točka 1 označi kot 1.a, pred to točko 1.a pa se vstavi nova točka 1, ki se glasi:
“1. Tromeja – Dreiländereck
Na slovenskem ozemlju od mejnega prehoda Tromeja-Dreiländereck, kota 1508, med mejnima kamnoma XXVII/292 in XXVII/293 po gozdni poti do križišča za Lomiče in od tam bodisi ob meji med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo v Rateče ali čez Lomiče do mejnega prehoda Korensko sedlo – Wurzenpaß.
Na avstrijskem ozemlju od mejnega prehoda Tromeja-Dreiländereck, kota 1508, med mejnima kamnoma XXVII/292 in XXVII/293 v Selče (Seltschach) in od tam naprej v Podklošter (Arnoldstein).”
3. V 7. točki 2. člena se besedilo “in od tod do Globasnice (Globasnitz)” nadomesti z besedilom “in od tod bodisi do Globasnice (Globasnitz) ali čez Koprivno (Koprein Petzen) do Železne Kaple (Eisenkappel) in od tam do mejnega prehoda Pavličevo sedlo-Paulitschsattel”.
4. V črki a) 3. člena se pred besedi “Kepe-Mittagskogel” dodata besedi “Tromeje-Dreiländereck”.
5. V prvem odstavku 4. člena se za besedo “poti” vstavi besedilo “peš in – v skladu z veljavnimi notranjepravnimi predpisi – s kolesi”.
II. člen
Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca, ki sledi mesecu, v katerem sta se pogodbenici medsebojno obvestili, da so izpolnjeni njuni notranjepravni pogoji za uveljavitev tega sporazuma.
Sestavljeno v Ljubljani dne 15. aprila 1999 v dveh izvirnikih v slovenskem in nemškem jeziku; besedili sta enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije:
Andrej Grasselli l. r.
Za Avstrijsko
zvezno vlado:
dr. Christian Berlakovits l. r.
A B K O M M E N
zwischen der Regierung der Republik Slowenien und der Österreichischen Bundesregierung zur Änderung des Abkommens über den alpinen Touristenverkehr im Grenzgebiet
Die Regierung der Republik Slowenien und die Österreichische Bundesregierung sind in der Absicht, das Abkommen über den alpinen Touristenverkehr im Grenzgebiet vom 18. Juli 1984 in der Fassung des Notenwechsels vom 16. Oktober 1992, sowie der Abkommen vom 9. Juni 1995 und vom 9. Juni 1997 den geänderten Bedürfnissen anzupassen, wie folgt übereingekommen:
Artikel I
1. Dem Artikel 1 Abs. 1 wird folgende Wortfolge angefügt: “und dabei die an den Wegen gelegenen Gaststätten besuchen”
2. In Artikel 2 erhält Z 1. die Bezeichnung Z 1a. und wird dieser Z 1a. folgende Z 1. vorangestellt:
“1. Tromeja – Dreiländereck
Auf slowenischem Gebiet vom Grenzübergang Tromeja – Dreiländereck, Kote 1508, zwischen den Grenzsteinen XXVII/292 und XXVII/293 auf dem Waldweg zur Kreuzung nach Lomiče und von dort entweder entlang der Staatsgrenze zwischen der Republik Slowenien und der Republik Italien nach Rateče oder über Lomiče bis zum Grenzübergang Korensko sedlo – Wurzenpaß.
Auf österreichischem Gebiet vom Grenzübergang Dreiländereck – Tromeja, Kote 1508, zwischen den Grenzsteinen XXVII/292 und XXVII/293 nach Seltschach und von dort weiter nach Arnoldstein.”
3. In Artikel 2 Z 7. wird die Wortfolge “und von dort nach Globasnica (Globasnitz)” durch die Wortfolge “, von dort entweder nach Globasnica (Globasnitz) oder über Koprivna (Koprein Petzen) nach Železna Kapla (Eisenkappel), von dort zum Grenzübergang Pavlicevo sedlo – Paulitschsattel” ersetzt.
4. In Artikel 3 Abs. 1 lit. a wird vor der Wortfolge “Kepa – Mittagskogel” die Worfolge “Tromeja – Dreiländereck” engefügt.
5. In Artikel 4 Abs. 1 wird nach dem Wort “Wege” die Wortfolge “zu Fuß und – im Einklang mit den jeweiligen innerstaatlichen Rechtsvorschriften – mit Fahrrädern” eingefügt.
Artikel II
Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des zweiten Monats in Kraft, der auf den Monat folgt, in dem die Vertragsstaaten einander mitteilen, daß die jeweiligen hiefür erforderlichen innerstaatlichen Voraussetzungen erfüllt sind.
GESCHEHEN zu Ljubljana, am 15. 4. 1999, in zwei Urschriften, jede in slowenischer und deutscher Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen authentisch sind.
Für die Regierung der
Republik Slowenien:
Andrej Grasselli e. h.
Für die Österreichische
Bundesregierung:
dr. Christian Berlakovits e. h.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 327-04/97-1/3
Ljubljana, dne 22. septembra 1999
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost