Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999

Kazalo

3918. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje goveje trihomoniaze (Trichomoniasis bovum), stran 12722.

Na podlagi sedme in devete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
N A V O D I L O
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje goveje trihomoniaze (Trichomoniasis bovum)
1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje goveje trihomoniaze – Trichomoniasis bovum (v nadaljnjem besedilu: bolezen).
Klinični znaki za to bolezen so navedeni v Prilogi I, ki je sestavni del tega navodila in se objavi skupaj z njim.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo naslednji pomen:
– Gospodarstvo je vsak objekt, v katerem so oziroma se vzrejajo živali.
– Skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik živali ali za njih skrbi.
– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizacija, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet) pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.
– DDD je dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija.
3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je v primeru suma, da se je pojavila bolezen, dolžna brez odlašanja klinično potrditi ali pa ovreči sum.
4. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po prijavi suma bolezni:
– poslati prepucionalni izpirek ali vaginalni bris sumljivih živali v preiskavo;
– opraviti epizootiološko poizvedovanje;
– s strokovnim navodilom določiti ukrepe za preprečitev širjenja bolezni.
S strokovnim navodilom iz prejšnjega odstavka mora pooblaščena veterinarska organizacija na sumljivem gospodarstvu določiti:
– prepoved gibanja in odtujitve živali, dovzetnih za bolezen iz in na gospodarstvo, razen za zakol;
– ločitev živali, za katero se sumi, da je zbolela, od zdravih živali;
– prepoved izdaje zdravstvenih spričeval za živali, dovzetne za bolezen, razen za zakol;
– prepoved naravnega pripusta;
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih razmer v objektih.
Ukrepe iz prejšnjega odstavka lahko določi tudi za druga gospodarstva, za katera se sumi, da so okužena.
Ukrepi iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ostanejo v veljavi, dokler se sum bolezni uradno ne izključi.
5. člen
Šteje se, da je bolezen uradno potrjena, če so podani klinični znaki in so izvidi preiskav iz prve alinee prvega odstavka 4. člena tega navodila pozitivni, v nasprotnem primeru se šteje, da je bolezen uradno izključena.
6. člen
Ko je bolezen uradno potrjena, mora veterinarski inšpektor z odločbo poleg ukrepov iz 4. člena tega navodila na okuženem gospodarstvu odrediti:
– preiskavo vseh plemenic in plemenjakov na bolezen;
– izločitev pozitivnih plemenjakov;
– osamitev in zdravljenje vseh okuženih živali;
– DDD;
– druge ukrepe za sanacijo okužene reje.
Ukrepi na okuženem gospodarstvu morajo ostati v veljavi vsaj 3 mesece, po tem, ko so bili izvedeni predpisani ukrepi in je bila opravljena končna DDD.
7. člen
Stroški diagnostičnih preiskav iz prve alinee prvega odstavka 4. člena tega navodila se krijejo iz proračuna Republike Slovenije, vsi ostali stroški pa bremenijo skrbnika živali.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati 27. člen pravilnika o ukrepih za preprečevanje in zatiranje živalskih kužnih bolezni (Uradni list SRS, št. 40/85).
9. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-18/99
Ljubljana, dne 24. septembra 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
                          Priloga I

-----------------------------------------------------------------
Bolezen     Klinični znaki
-----------------------------------------------------------------

trihomoniaza   - tri do štiri dni po pripustu se pojavi vnetje
         sluznice rodil in sluzavo-gnojni izcedek

         - pogoste so pregonitve z nenormalno dolgimi,
         nerednimi presledki

         - zgodnja zvrgavanja ali pa kopičenje redkega
         svetlo-rumenega gnoja v maternici (piometra)
-----------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost