Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999

Kazalo

3911. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje smrkavosti (Malleus), stran 12714.

Na podlagi sedme in devete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
N A V O D I L O
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje smrkavosti (Malleus)
1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje smrkavosti – Malleus (v nadaljnjem besedilu: bolezen).
Klinični znaki za bolezen in najdaljša inkubacijska doba za bolezen so navedeni v Prilogi I, ki je sestavni del tega navodila in se objavi skupaj z njim.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo naslednji pomen:
– Gospodarstvo je vsak objekt, v katerem so oziroma se vzrejajo kopitarji.
– Skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik živali ali za njih skrbi.
– Inkubacijska doba je časovno obdobje, ki traja od okužbe do pojava kliničnih znakov.
– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizacija, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet) pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.
– Neškodljivo uničenje je postopek v primeru pojava bolezni iz tega navodila, po katerem se poginule in usmrčene živali, če je mogoče, odpelje v kafilerijo, drugače pa sežge ali zakoplje na kraju samem. Postopek je enak za odpadke in materiale, ki so lahko okuženi. Zakopavanje mora biti dovolj globoko, da se mesojedim živalim prepreči odkopavanje in raznašanje trupel in odpadkov, prav tako pa je treba upoštevati geografske in geološke faktorje zaradi preprečevanja onesnaževanja okolja.
– DDD je dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija.
3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je v primeru suma, da se je pojavila bolezen, dolžna brez odlašanja klinično potrditi ali pa ovreči sum.
4. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po prijavi suma bolezni:
– poslati nosne brise živali ali krvne vzorce sumljivih živali v preiskavo;
– opraviti epizootiološko poizvedovanje;
– s strokovnim navodilom določiti ukrepe za preprečitev širjenja bolezni;
– zagotoviti neškodljivo uničenje trupel poginulih živali.
S strokovnim navodilom iz prejšnjega odstavka mora pooblaščena veterinarska organizacija takoj po prijavi suma bolezni na sumljivem gospodarstvu določiti:
– sumljive živali ločiti od zdravih;
– omejitev gibanja oseb, ki prihajajo v stik z okuženo živaljo ali z živaljo, za katero se sumi, da je okužena;
– prepoved gibanja in odtujitve kopitarjev iz ali na okuženo gospodarstvo;
– prepoved izdaje zdravstvenih spričeval za kopitarje;
– prepoved odnašanja odpadkov, izločkov, krme in drugih predmetov iz okuženega gospodarstva;
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih razmer v objektih.
Ukrepe iz prejšnjega odstavka lahko odredi tudi za druga gospodarstva, za katera se sumi, da so okužena.
Ukrepi iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ostanejo v veljavi, dokler se sum bolezni uradno ne izključi.
5. člen
Šteje se, da je bolezen uradno potrjena, če so podani klinični znaki in so izvidi preiskav iz prve alinee prvega odstavka 4. člena tega navodila pozitivni, v nasprotnem primeru se šteje, da je bolezen uradno izključena.
6. člen
Ko je bolezen uradno potrjena, mora veterinarski inšpektor z odločbo poleg ukrepov iz 4. člena tega navodila na okuženem gospodarstvu odrediti:
– usmrtitev obolelih kopitarjev;
– neškodljivo odstranjevanje usmrčenih živali, odpadkov, izločkov, krme in drugih predmetov iz okuženega gospodarstva;
– omejitev gibanja oseb, ki so bile v stiku z okuženimi živalmi;
– pregled živali, sumljivih na bolezen. Živali je treba pregledati mesečno, pet mesecev zaporedoma, prva preiskava se opravi takoj po stiku, zadnja pa po šestih mesecih po stiku z okuženo, če so bile prejšnje preiskave negativne;
– DDD;
– druge ukrepe za sanacijo okužene reje.
Ukrepi na okuženem gospodarstvu morajo ostati v veljavi vsaj najdaljšo inkubacijsko dobo za bolezen, po tem, ko so bili izvedeni predpisani ukrepi in je bila opravljena končna DDD.
7. člen
Stroški diagnostičnih preiskav iz prve alinee prvega odstavka 4. člena tega navodila se krijejo iz proračuna Republike Slovenije, vsi ostali stroški pa bremenijo skrbnika živali.
8. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-19/99
Ljubljana, dne 24. septembra 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
                          Priloga I

-----------------------------------------------------------------
Bolezen    Najdaljša    Klinični znaki
       inkubacijska
       doba
-----------------------------------------------------------------

smrkavost   6 mesecev    - visoka telesna temperatura
               (značilna za osle in mule, pri
               katerih se pojavijo še oteklina
               nosnic, dispneja, pneumonija in
               smrt v nekaj dneh; drugače občasno
               povišana)

               - kašelj, rumeno siv, gost nosni
               izcedek

               - ulkusi na nosnem pretinu,

               - povečane mandibularne bezgavke

               - značilni vozlički na sluznici
               nosnega pretina, ki povzročajo
               tipične ulkuse, ki puščajo
               zvezdaste brazgotine na nosnem
               pretinu

               - pri kožni obliki se pojavijo
               vzdolž limfnih ali perifernih
               krvnih žil vozliči, ki fistulirajo
               in ulcerirajo, iz fistul se
               izceja rumeno siv gost gnoj
-----------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost