Številka 83
Uradni list RS, št. 83/1999 z dne 14. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/1999 z dne 14. 10. 1999, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

3953. Nacionalni program varstva okolja (NPVO)

USTAVNO SODIŠČE

3954. Odločba o razveljavitvi drugega odstavka 4. člena, drugega stavka drugega odstavka 5. člena in drugega odstavka 6. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Ljubljana in o ugotovitvi, da 10. člen odloka o gospodarskih javnih službah ni v neskladju z zakonom
3955. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med sodiščem in upravno enoto
3956. Odločba o razveljavitvi odloka o povračilih pri izkoriščanju in rabi rudnin v Občini Žalec
3957. Odločba o ugotovitvi, da družbeni plan Občine Koper za obdobje 1986-1990 in v neskladju z zakonom in o razveljavitvi odloka o sprejetju zazidalnega načrta industrijska cona Srmin

SODNI SVET

3985. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto
3986. Sklep o imenovanju članov volilne komisije Sodnega sveta RS
3987. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
3988. Sklep o razpisu volitev članov personalnih svetov sodišč in nadomestnih volitev za enega člana personalnega sveta

OBČINE

Gornja Radgona

3958. Poslovnik Občinskega sveta občine Gornja Radgona

Hodoš

3959. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Hodoš
3960. Poslovnik Nadzornega odbora občine Hodoš

Kamnik

3961. Sklep o določitvi novih cen storitev tržnice v Kamniku, cen sejemskih storitev, cen parkiranja in cen pogrebnih storitev na pokopališčih Žale v Kamniku, Mekinje in Nevlje
3962. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Občinske volilne komisije občine Kamnik

Kidričevo

3963. Odlok o območjih in delu krajevnih odborov
3964. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Kobarid

3965. Sklep o ekonomskih cenah oddelka jasli v vrtcu Kobarid
3966. Program priprave za prostorske ureditvene pogoje za območje naselja Idrsko

Komen

3967. Ugotovitveni sklep da je mandat občinskega svetnika prešel na naslednjega kandidata

Komenda

3968. Odlok o komunalnih taksah
3969. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta območja MO2 Moste
3970. Sprememba in dopolnitev statuta Občine Komenda

Kuzma

3971. Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 1999
3972. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Kuzma
3973. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Kuzma v letu 1999

Loški Potok

3974. Odlok o občinskih cestah Občine Loški Potok

Puconci

3975. Odlok o komunalnih taksah v Občini Puconci
3976. Odlok o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Vita, d.o.o.

Rogašovci

3977. Odlok o organizaciji in izvajanju službe socialne oskrbe na domu in merilih za določanje plačil storitev

Semič

3978. Odlok o načinu in pogojih podelitve koncesije za distribucijo omrežnega plina
3979. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe distribucije omrežnega plina
3980. Odlok o kategorizaciji cest v Občini Semič

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

3981. Odlok o občinskih upravnih taksah
3982. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Sv. Andraž v Slov. goricah
3983. Odlok o uradnem glasilu Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
3984. Odlok o občinskih cestah v Občini Sv. Andraž v Slovenskih goricah
AAA Zlata odličnost