Številka 84
Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3989. Uredba o izdaji obveznic za plačilo odškodnine zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja
3990. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo fitofarmacevtskih sredstev
3991. Uredba o emisiji živega srebra pri odvajanju odpadnih vod
3992. Uredba o emisiji kadmija pri odvajanju odpadnih vod
3993. Uredba o emisiji nevarnih halogeniranih ogljikovodikov pri odvajanju odpadnih vod

Drugi akti

3994. Odločba o dopolnitvi odločbe o seznamu mamil

MINISTRSTVA

3995. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
3996. Odredba o razdeljevanju dela sredstev javnega zavoda Park Škocjanske jame
3997. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Hrušica
3998. Pravilnik o gorskih vodnikih
3999. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4000. Sklep o določitvi pogojev v zvezi z naložbami investicijskih skladov v vrednostne papirje tujih izdajateljev
4001. Statut Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje
4002. Sprememba pravil o prirejanju nagradne igre "Vzemite račun"
4003. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 1999

OBČINE

Dobrepolje

4004. Odlok o občinskih cestah

Grosuplje

4005. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Grosuplje - naselje
4006. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra
4007. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Grosuplje naselje
4008. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Ponova vas
4009. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Vino

Idrija

4010. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in občinske volilne komisije ter o povračilih stroškov

Ilirska Bistrica

4011. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 1999

Krško

4012. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Krško

Laško

4013. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadne in padavinske vode v Občini Laško

Rogaška Slatina

4014. Odlok o ureditvenem načrtu za razširitev pokopališča v Rogaški Slatini
4015. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Rogaška Slatina
4016. Odlok o lokacijskem načrtu za prečno cesto med Ulico XIV. divizije in Kidričevo ulico v Rogaški Slatini
4017. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb ureditvenega načrta za območje CZ 1 v Rogaški Slatini
4018. Sklep o ukinitvi splošne rabe
4019. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Sv. Florijan

Sevnica

4020. Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
4021. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Sevnica
4022. Sklep o povišanju cen dimnikarskih storitev na območju Občine Sevnica

Šalovci

4023. Odredba o določitvi najvišjih cen pogrebnih storitev, urejanja in vzdrževanja pokopališč v Občini Šalovci

Škofja Loka

4024. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petra Kavčiča

Šmarje pri Jelšah

4025. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
4026. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah

Vojnik

4027. Odlok o ustanovitvi novega naselja Dedni vrh pri Vojniku
4028. Odlok o spremembi območij naselij Trnovlje pri Socki in Lipa pri Frankolovem
4029. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Frankolovo

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

77. Zakon o ratifikaciji Pogodbe Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o avtorski pravici (MSOILAP)
78. Zakon o ratifikaciji Pogodbe Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o izvedbah in fonogramih (MSOILIF)
79. Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah in Dodatnega protokola k Evropski konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah (MEKPPKZ)

Vlada Republike Slovenije

80. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o uporabi poligona NAMFI za Slovensko vojsko za izstrelitev raket MANPAD IGLA 1 (SA 16 - oznaka pri NATO, 9K 310-1 - ruska oznaka), MANPAD STRELA 2M (SA 7 - oznaka pri NATO, 9K 32 M - ruska oznaka), SAM STRELA 1M (SA 9-oznaka pri NATO, 9K 31 M - ruska oznaka, samovozni SAM) in za streljanje s samovoznim topom AAA 20/3 mm (samovozni trojni 20 - milimetrski protiletalski top, BOV 3 - nekdanja jugoslovanska oznaka)
81. Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju o sodelovanju med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za socialne zadeve in zaposlovanje Nizozemske

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost