Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999

Kazalo

4010. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in občinske volilne komisije ter o povračilih stroškov, stran 12971.

Na podlagi 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95, 63/98 in 68/98) in v skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Idrija na 7. redni seji dne 5. 10. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in občinske volilne komisije ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96), kolikor zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do nagrade, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in volilne komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka tega člena.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
3. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev, v okviru katerega se lahko oblikuje nagrada za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz katerega se izplačujejo nagrade članom občinskega sveta, članom delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter članov občinske volilne komisije.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE OZIROMA NAGRADE
4. člen
Osnova za obračun plače oziroma nagrade na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Plača oziroma nagrada župana se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek ter dodatek za delovno dobo.
Plača oziroma nagrada občinskega funkcionarja razen župana se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom, določenim v skladu s 5. ali 6. členom tega pravilnika.
V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače oziroma nagrade posameznega občinskega funkcionarja ter zagotovi, da ta mesečno ali letno ne preseže najvišjega možnega zneska, ki ga določa zakon.
1. Župan
5. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine Idrija, ki sodi v 4. skupino občin, določen količnik osnovne plače v višini 7,5. Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije nagrada v višini 50% plače oblikovane na podlagi zakona.
2. Podžupan
6. člen
Plača podžupana se lahko oblikuje v višini največ 80% plače župana izražene v količnikih, v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
A)
– za nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali zadržanosti          1,50
– za pomoč pri izvrševanju nalog                        1,50
Podžupanu, ki je v skladu s sklepom občinskega sveta določen, da bo v primeru
predčasnega prenehanja funkcije župana opravljal funkcijo župana, pripada mesečni
dodatek v višini 1.00 količnika za ves čas opravljanja funkcije podžupana. V času,
ko opravlja funkcijo župana, mu pripada plača oziroma nagrada, ki bi jo dobil župan.
B)
– za vodenje občinskega sveta                          0,21
– udeležba na seji občinskega sveta                       0,42
– predsedovanje komisiji ali odboru občinskega sveta              0,46
– udeležba na seji komisije ali odbora občinskega sveta             0,31
– predsedovanje delovni skupini občinskega sveta                0,38
– udeležba na seji delovne skupine                       0,26
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada nagrada v znesku 50% plače po kriterijih in merilih pod točko A), ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višina izplačil po kriterijih in merilih pod točko B) je enaka za poklicno oziroma nepoklicno opravljanje funkcije podžupana.
Z odločbo oziroma s sklepom, ki ga izda župan občine v skladu z zakonom in tem pravilnikom se na podlagi nalog, ki jih podžupan opravlja, oziroma pooblastil, ki jih ima, določi količnik osnovne plače oziroma nagrade za nepoklicno opravljanje funkcije in drugi elementi za izračun plače oziroma nagrade podžupana.
3. Člani občinskega sveta
7. člen
Nagrada za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša največ 15% plače župana. V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi nagrada za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer izraženo v količnikih za:
– vodenje seje občinskega sveta 
(po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu)            0,21
– udeležbo na redni ali izredni seji občinskega sveta              0,42
– udeležbo na seji komisije ali odbora občinskega sveta – predsednik      0,46
– udeležbo na seji komisije ali odbora – član                  0,31
– udeležbo na seji delovne skupine občinskega sveta – predsednik        0,38
– udeležbo na seji delovne skupine – član                    0,26
Udeležba na dvodelni seji se šteje kot udeležba na eni seji.
Za udeležbo na slavnostni seji se nagrada ne izplača.
Mesečno izplačilo se opravi na podlagi sklepa o potrditvi mandata in evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
4. Člani delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta
8. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi sklepa o imenovanju in evidence o opravljenem delu, ki jo vodi občinska uprava.
Nagrada, izražena v količnikih, znaša
– za udeležbo na seji komisije ali odbora občinskega sveta        0,31
– za udeležbo na seji delovne skupine občinskega sveta          0,26
9. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade v višini največ 15% plače župana. Nagrade ne smejo niti mesečno niti letno preseči najvišjega možnega zneska.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– za predsedovanje nadzornemu odboru – udeležba na seji          0,55
– za udeležbo na seji                           0,44
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju in v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
5. Občinska volilna komisija
10. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nagrade.
Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet najkasneje v 15 dneh po razpisu referenduma ali volitev.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo kot:
– nagrada, ki se izplača za udeležbo na seji ter
– plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo v skladu z merili, ki jih pripravi volilna komisija in jih sprejme občinski svet; izplačujejo pa se na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezne volitve oziroma referendum.
III. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
11. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Idrija. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
12. člen
Pravice iz 11. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
13. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
14. člen
Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v 11. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
15. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
16. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o osnovah in merilih za oblikovanje in delitev sredstev za plače, nagrade in povračila funkcionarjev in članov nadzornega odbora v Občini Idrija, sprejet na seji občinskega sveta dne 16. 3. 1995.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se z dnem sprejetja na občinskem svetu, določbe, ki se nanašajo na podžupana, pa od njegovega imenovanja dalje.
Št. 1106-1/99
Idrija, dne 5. oktobra 1999.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.