Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999

Kazalo

4011. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 1999, stran 12973.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 16. člena statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave, št. 18/95) je Občinski svet občine Ilirska Bistrica na seji dne 30. 9. 1999 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 1999
1. člen
V odloku o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 1999 (Uradne objave, št. 11/99) se spremeni 2. člen tako, da glasi:
Rebalans proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 1999 je določen v skupni višini 1.573,302.918 SIT, od tega:
v SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki           1.559,703.162
II. Skupaj odhodki           1.560,302.918
III. Proračunski primanjkljaj         599.756
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil     13,599.756
V. Dana posojila
VI. Prejeta minus dana posojila      13,599.756
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna
VIII. Odplačevanje dolgov         13,000.000
IX. Neto zadolževanje           –13,000.000
Pregled prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja je sestavni del odloka.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v uradnem glasilu, uporablja pa se od 1. januarja 1999.
Št. 012-3/99-10
Ilirska Bistrica, dne 30. septembra 1999.
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Franc Lipolt, univ. dipl. inž. kem. tehnol. l. r.

AAA Zlata odličnost