Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999

Kazalo

4029. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Frankolovo, stran 12992.

Občinski svet občine Vojnik je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 71/93 in 44/97) in 9. člena statuta Občine Vojnik na seji dne 4. 10. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Frankolovo
1. člen
Zazidalni načrt naselja Frankolovo (projekt Urbanistični zavod Ljubljana, št. 942/67, odlok objavljen v Uradnem listu SRS, št. 33/73 in 5/74) se dopolni in spremeni s projektom, ki ga je izdelal RC-IUP, d.o.o., pod št. 11/99 in je v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94 in 25/98) in s srednjeročnim družbenim planom Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 48/90, 25/98), ki velja tudi za območje Občine Vojnik.
2. člen
2. člen odloka se dopolni z novim odstavkom, ki glasi:
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na območje, ki meri 0,75 ha in vključuje zemljišča v k.o. Podgorje: 1390/2, 1414, 738/1, 738/4, 738/3, 1418, 741/1, 741/4, 742, 751/2 in 751/3 ter v k.o. Verpete: 602/6, 1150 in 1144.
3. člen
3. člen odloka se dopolni z novimi odstavki, ki glasijo:
Območje je namenjeno gradnji dveh poslovno-stanovanjskih objektov in objekta za trgovino ter pošto.
Namembnost in zmogljivost objektov
Objekt št. 1    poslovno-stanovanjski objekt tlorisne dimenzije: 20 × 10 m
          etažnost: P+IP (P+1)
Objekt št. 2    poslovno-stanovanjski objekt tlorisne dimenzije: 20 × 15 m
          etažnost: P+IP (P+1)
Objekt št. 3    trgovina, pošta, pokriti prehod tlorisne dimenzije: 37 × 10 
          m (+1 m) etažnost: P+IP
Oblikovanje objektov
Objekti bodo grajeni klasično ali montažno. Strehe morajo biti dvokapnice z v grafični prilogi označenimi smermi slemen, 35°–40° naklonom in opečno kritino. Dovoljena je izvedba zaključkov s čopi ter frčad na poslovno-stanovanjskih objektih in strešnih oken na objektu s trgovino in pošto. Fasade morajo biti oblikovno vsklajene z obstoječimi objekti, obdelane z žlahtnim ometom v kombinaciji s steklom, kamnom in lesom.
Funkcionalna zemljišča
Funkcionalna zemljišča so opredeljena v arhitektonski zazidalni situaciji. Dovoljene so minimalne spremembe v skladu s predhodnim dogovorom z lastniki zemljišč.
Tolerance
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta določajo maksimalne možne gabarite predvidenih objektov in obvezne odmike od prometnic ter parcelnih mej.
Kot tolerance so dovoljene spremembe tlorisne zasnove v okviru gradbenih linij, ki jih določajo maksimalni tlorisni gabariti.
Prometna, komunalna in energetska infrastruktura, vodnogospodarstvo
Promet
Za dovozne ceste (priključke) in ostale utrjene površine veljajo naslednji pogoji:
– ureditev priključka za objekt št. “3” na reg. cesto II. reda št. 430, skladno s pogoji upravljalca in veljavnimi tehničnimi predpisi ter standardi;
– ureditev priključka za objekta “1” in “2” na lokalno cesto LC 464050, skladno z veljavnimi predpisi in standardi;
– ureditev parkirišč ob dovoznih cestah oziroma v sklopu funkcionalnih zemljišč predvidenih objektov.
Vodovod
– oskrba objektov s pitno vodo se zagotovi iz obstoječega lokalnega vodovodnega omrežja;
– posamezni priključki objektov na vodovodno omrežje se izvedejo na obstoječe vode.
Električno omrežje
– predvideni objekti se napajajo iz obstoječega NN el. omrežja;
– za objekt št. “1” se električni priključek izvede direktno iz nadzemne napeljave javne razsvetljave, saj v bližini ni drugih elektro vodov;
– na lokaciji predvidenega objekta št. “3” se nahaja obstoječi električni NN zemeljski vod, ki ga je potrebno prestaviti;
– za prestavitve posameznih električnih vodov je potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo;
– priključitve posameznih objektov morajo biti izvedene v soglasju in pod pogoji upravljalca.
Telefonsko omrežje
– predvideni uporabniki bodo priključeni na obstoječe krajevno telefonsko omrežje, ki ga je potrebno dograditi;
– za dograditev telefonskega omrežja je potrebno izdelati ustrezno projektno dokumetnacijo;
– priključitve posameznih uporabnikov in dograditev telefonskega omrežja je potrebno izvesti skladno z projektno dokumentacijo in pogoji upravljalca.
Vodnogospodarski pogoji
– izdelati je potrebno dokumentacijo (načrt ureditve) potoka Jesenica, ki bo predvidel vse potrebne ukrepe za zaščito obstoječih in predvidenega objekta pred visokimi vodami;
– izvesti je treba ustrezno zaščito obstoječih in predvidenih objektov pred visokimi vodami v skladu z izdelano dokumentacijo.
Kanalizacijsko omrežje
– na obravnavanem območju je potrebno izvesti ločen kanalizacijski sistem;
– odvod predhodno očiščenih meteornih voda iz objekta št. “1” in njegovih funkcionalnih površin se izvede v potok Jesenica;
– odvod predhodno očiščenih meteornih voda iz objektov št. “2” in “3” in njunih funkcionalnih površin se izvede v potok Tesnica;
– sanitarne odpadne vode bodo vodene v triprekatne greznice brez iztoka, in sicer za vsak objekt posebej;
– kolikor bo obremenitev presegla 50 E je potrebno zagotoviti čiščenje sanitarnih voda v čistilni napravi.
Ogrevanje
– ogrevanje poslovnih in poslovno-stanovanjskih objektov je potrebno izvesti individualno za posamezne objekte in sicer z individualnimi ogrevalnimi centralnimi sistemi (kurilno olje, plin);
– v primerih ogrevanja z oljem ali plinom je potrebno zagotoviti prostor za skladiščenje goriv (cisterna ali plinski rezervoar);
– za objekta “2” in “3” je zaradi bližine le-teh možno ogrevanje iz skupnega vira, za izdelavo slednjega pa je potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo.
Odpadki
– komunalne odpadke je potrebno zbirati ob objektih v tipiziranih posodah in kesonih. Upoštevati je potrebno občinski odlok o ravnanju z odpadki;
– komunalni odpadki se odvažajo na deponijo komunalnih odpadkov;
– ob tlakovanih peš poteh ob parkiriščih je potrebno zagotoviti zadostno število visečih posod za odpadke – smetnjakov;
– ob pojavi posebnih odpadkov je le-te potrebno zbirati ločeno in jih odvažati na deponijo posebnih odpadkov.
4. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled pri pristojni službi Občine Vojnik.
5 člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1113-10/99-15
Vojnik, dne 4. oktobra 1999.
Župan
Občine Vojnik
Beno Podergajs l. r.

AAA Zlata odličnost