Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999

Kazalo

4014. Odlok o ureditvenem načrtu za razširitev pokopališča v Rogaški Slatini , stran 12977.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99) ter v skladu z 39. in 40. členom zakona o urejanju in drugih posegih v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 9. redni seji dne 29. 9. 1999 sprejel
O D L O K
o ureditvenem načrtu za razširitev pokopališča v Rogaški Slatini
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se v skladu s statutarnim sklepom občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 37/95) ter v skladu in z usmeritvami dolgoročnega plana občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–2000, dopolnjenega l. 1989 (Uradni list RS, št. 39/90), spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin srednjeročnega plana občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 63/93) in odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 69/93), sprejme ureditveni načrt za razširitev pokopališča v Rogaški Slatini, ki ga je izdelal Razvojni center Inštitut za urejanje prostora Celje d.o.o, pod številko projekta 10/99 v februarju 1999.
2. člen
Ureditveni načrt iz prejšnjega člena vsebuje tekstualne opise, grafične priloge in soglasja organov, organizacij in skupnosti, ki se nanašajo na mejo ureditvenega območja in določajo pogoje za ureditev razširitve pokopališča, prostorske ureditve v zvezi z varovanjem in urejanjem dobrin splošnega pomena, rešitve v zvezi z varovanjem in izboljšanjem delovnega in bivalnega okolja in ureditev zelenih površin.
II. MEJA OBMOČJA UREJANJA
3. člen
Opis meje po obodni parcelaciji:
Izhodišče opisa meje je na zahodu obravnavanega območja, v stičišču parcele št. 468/1 k.o. Velike Rodne s parcelo št. 38 k.o. Brestovec (cesta Rogaška Slatina–Brestovec).
Od izhodiščne točke poteka meja po k.o. Brestovec proti jugu in jugovzhodu, vzporedno z obstoječo potjo tako, da v opisani smeri seka parcele št. 38, 36, 28 in 26/1, do meje s k.o. Rjavica.
V nadaljevanju poteka po k.o. Rjavica, seka parcelo št. 507/1 (obstoječa cesta) ter zavije proti severovzhodu. V tej smeri poteka po vzhodnem robu parcele št. 507/1 ter delno seka tudi parcele št. 1, 50/1 in 49/1, zavije proti severu in zahodu tako da ponovno seka parcelo št. 507/1, do meje s k.o. Velike Rodne.
V nadaljevanju poteka po k.o. Velike Rodne. V smeri proti zahodu najprej seka parcelo št. 465 (cesta Rogaška Slatina-Velike Rodne) ter nadaljuje po severnem robu parcele št. 468/1 (cesta Rogaške Slatina–Brestovec). Na zahodnem delu parcele št. 319/1 (obstoječe pokopališče) zavije proti severu, seka parcelo št. 319/1 in 320/1, zavije proti zahodu in jugu tako, da seka parcelo št. 467/2 (cesta) oziroma poteka po njenem zahodnem robu, ponovno seka parcelo št. 468/1 in poteka do izhodiščne točke.
Vse opisane parcele so v k.o. Brestovec, k.o. Rjavica in v k.o. Velike Rodne. Površine območja znotraj opisane meje ureditvenega območja znaša 1,67ha.
III. FUNKCIJE OBMOČJA UREJANJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE IN DRUGIH POSEGOV V PROSTOR
4. člen
Ureditveno območje ureditvenega načrta je glede na namembnost namenjeno za pokopališče ter za spremljajoče dejavnosti, ki osnovno dejavnost dopolnjujejo oziroma omogočajo. Zaradi tega je ureditveno območje razdeljeno v tri funkcionalne enote:
– območje dovozne ceste in parkirnih površin, namenjeno parkiranju obiskovalcev pokopališča in območje obvozne ceste Rogaška Slatina–Brestovec,
– območje promenade (pešpoti) z urejenim vstopnim delom in območjem za postavitev objektov, namenjenih stalni ali občasni prodaji cvetja, sveč in drugih artiklov, namenjenih za urejanje grobov in
– območje grobnih polj s potmi in ploščadmi, namenjeno pokopavanju v klasične in žarne grobove ter prostor za raztros pepela.
Objekti in območja so predvideni v prostorsko in funkcionalno zaključenih tlorisnih gabaritih, ki jih ločujejo oziroma povezujejo ceste in poti, objekti komunalnih, energetskih in vodnogospodarskih ureditev in zelene površine.
Dovoz in dostop na obravnavano območje je po dovozni cesti Rogaška Slatina–Brestovec, do obstoječih in predvidenih parkirnih površin, dalje pa po internem prometnem omrežju. Vstopni del bo urejen na vzhodnem in zahodnem delu, na delu obstoječe ceste, ki bo spremenjena v pešpot – promenado. Interventni in servisni dovoz bo zagotovljen po internem omrežju poti.
Za nemoten promet do Brestovca bo pred ureditvijo obstoječe lokalne ceste v pešpot – promenado, zgrajena obvozna cesta.
Na osrednjem delu bo del obstoječe ceste Rogaška Slatina–Brestovec spremenjen v pešpot – promenado, ob kateri bo urejena ploščad s pergolo, nadstrešnicami in paviljoni za prodajo cvetja, sveč in drugih artiklov. Na promenado bo navezano omrežje obstoječih in predvidenih pešpoti.
Južni del ureditvenega območja je v celoti opredeljen kot območje grobnih polj in sistema peš poti. To je zasnovano v zvezdasti obliki, na stičišču vseh poti pa je večja ploščad, namenjena postavitvi spominskega obeležja in komemoracijam. Ob glavnih poteh so predvidene še tri manjše ploščadi za postavitev fontan in mest za zbiranje odpadkov. Na omrežje glavnih poti se navezuje omrežje ostalih poti, ob katerih so v terasah, zaradi prilagajanja terenu, nanizana grobna polja.
Grobovi so zasnovana kot družinski grobovi (2,50 × 2,50 m), kot enojni grobovi (2,50 × 1,25 m) ter kot žarni grobovi, enakih dimenzij kot enojni grobovi. Grobovi so razvrščeni obojestransko ob poti, zaradi prilagajanja terenu pa je med grobnimi polji brežina. Poleg opisanih grobov je predvidena tudi izgradnja zidu za žarne niše (grobove) ter ureditev prostora za raztros pepela.
Na novem delu pokopališča je predvidenih 1300 pokopnih mest po klasičnem načinu pokopov v enem nivoju oziroma ustrezno večje število pokopnih mest v dveh nivojih ali v žarnih grobovih ter 220 pokopnih mest v žarnih nišah.
Celotno območje bo ozelenjeno, v največji možni meri bo ohranjena obstoječa vegetacija, z dosaditvami dreves, grmovnic in pokrovnic pa bodo zelene površine dopolnjene. Ostale površine bodo zatravljene.
Na celotnem območju urejanja bodo izvedene vodnogospodarske ureditve (ločeno odvodnjavanje površinskih, izcednih voda in drugih voda) ter ureditve v zvezi s komunalnimi, energetskimi in telekomunikacijskimi ureditvami.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN KRAJINSKO UREJANJE OBMOČJA
5. člen
Pred začetkom gradnje je obvezno izdelati geološke preiskave terena in določiti pogoje gradnje in urejanja grobov.
Za objekte, naprave, poti in grobna polja so določeni maksimalni tlorisni gabariti s tolerancami oziroma zunanje gradbene linije, ki jih narekujejo potrebni odmiki, možnost organiziranja dovozov in dostopov ter varstveni pasovi. Tehnološko-tehnične rešitve objektov in naprav morajo upoštevati smeri dovozov in druge pogoje, predvsem vodnogospodarske ureditve.
Pogoji za oblikovanje objektov:
Objekt št. 1 – pergola, nadstrešnica ali paviljon tvorijo štirje samostojni objekti polkrožne oblike, postavljeni na zunanji rob krožne ploščadi. Objekti bodo oblikovani kot pergola, zasajena s popenjalko, po potrebi kot nadstrešnica z ravno streho ali kot zaprt objekt – paviljon. Maksimalni tlorisni gabarit objekta bo 8 x 3 m, (+ / - 2 m, vendar za vse objekte enako) ter radij notranje stene r=5,50 m. Etažnost objekta bo P, maksimalni višinski gabarit bo 3,50 m (+ / - 0,50 m, vendar za vse objekte enako), streha bo ravna, kritina bo bitumenska ali pločevina (baker). Paviljon bo klasično grajen ali montažen, z večjimi steklenimi površinami na fasadi na notranji strani ploščadi. Ostala fasada bo omet ali kamnita obloga svetle barve.
Objekt št. 2 – ograja ob vstopu na pokopališče bo klasično grajena, ometana z ometom svetle barve, višine med 2,50 do 3 m, s poudarjenimi stebri ob vhodu ter ustrezno zaščitena pred padavinami (streha, odkap...) Odprtina za vrata bo široka 3,50 do 4 m. Vrata bodo dvokrilna, kovinska (kovana) temne barve.
Objekt št. 3 – trije žarni zidovi bodo tlorisnih gabaritov 7 x 1 m (+ / - 0,50 m) ter višine 2,50 m (+ / - 0,50 m). Zidovi bodo betonski, svetlo ometani s kamnitimi spominskimi ploščami enakih gabaritov in barve.
Grobovi bodo tlorisnih dimenzij 2,50 × 2,50 m (družinski grobovi) in 2,50 × 1,25 m (enojni grobovi ali žarni grobovi). Razvrščeni bodo obojestransko ob poti, zaradi prilagajanja terenu pa je med grobnimi polji brežina. Grobovi bodo imeli grajeno (kamnito) obrobo, na zadnji strani bo prostor za postavitev spomenika. Ta bo grajen (kamnit), praviloma pravokotne oblike, površine ca. 1 m. Grobovi bodo praviloma zatravljeni.
V. POGOJI ZA PROMETNO, ENERGETSKO IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
6. člen
Cestno omrežje:
Dovoz in dostop na obravnavano območje je po lokalni cesti Rogaška Slatina–Brestovec, dalje pa po internem prometnem omrežju. Vstopni del bo rekonstruiran tako, da bo zagotovljen servisni in interventni dovoz in dostop obiskovalcev.
Zaradi preureditve dela lokalne ceste Rogaška Slatina–Brestovec v pešpot, je predvidena izgradnja nove obvozne ceste, ob kateri bo zgrajeno tudi parkirišče za osebna vozila. (39PM). Nova cesta bo široka 6 m ter v asfaltni izvedbi.
V primeru povečanega obiska (praznik, večji pogrebi...) bo parkiranje zagotovljeno tudi na predvideni obvozni lokalni cesti, na kateri bo v takem primeru potekal enosmerni promet.
Vodnogospodarske ureditve:
Na obravnavanem in kontaktnem območju niso tangirani obstoječi površinski odvodniki. Način odvodnjavanja površinskih in izcednih voda iz območja novega pokopališča je opisan v poglavju “kanalizacija”.
Kanalizacija:
Meteorne vode iz predvidenih utrjenih površin novega pokopališča je potrebno odvajati preko ustrezno dimenzioniranih požiralnikov s peskolovi v predviden meteorni kanal, ki se naveže na obstoječo meteorno kanalizacijo.
Izcedne vode iz območja novega pokopališča je potrebno zajeti z ustrezno dimenzioniranim drenažnim sistemom ter jih preko klorinatorja oziroma kontrolnega objekta ustrezno očiščene izpuščati v kanalizacijsko omrežje.
Eventualna priključitev predvidenih objektov (paviljonov) ob centralni pešpoti na kanalizacijsko omrežje bo definirana z lokacijsko dokumentacijo.
Preskrba z vodo:
Obstoječi vodovod d=32 mm, ki poteka preko obravnavanega območja, je potrebno prestaviti izven območja, predvidenega za pokopavanje. Trasa prestavljenega vodovoda bo potekala po trasah predvidenih pešpoti novega pokopališča. Zaradi priključitve treh novih fontan na javni vodovod je potrebno sočasno s prestavitvijo tudi povečati obstoječi profil cevi (d=65 mm) do glavnega voda.
Eventualna priključitev predvidenih objektov (paviljonov) ob centralni pešpoti na vodovodno omrežje bo definirana z lokacijsko dokumentacijo.
Električno omrežje:
Obstoječe 20 kV daljnovode, ki potekajo preko obravnavanega območja je potrebno prestaviti izven območja pokopavanja ter jih kablirati. Trasa predvidenih VN KB 20kV bo ob novi obvozni cesti.
Eventualna priključitev predvidenih objektov (paviljonov) ob centralni pešpoti na elektro omrežje bo definirana z lokacijsko dokumentacijo.
Telefonsko omrežje:
Obstoječe telefonsko omrežje, ki poteka na skrajnem južnem delu obravnavanega pokopališča ni tangirano z območjem, predvidenim za pokopavanja. Pri vseh ostalih ureditvah (zasaditve...) je potrebno upoštevati pogoje upravljalca.
Eventualna priključitev predvidenih objektov (paviljonov) ob centralni pešpoti na telefonsko omrežje bo definirana z lokacijsko dokumentacijo.
Odpadki:
Zagotovljeno bo zbiranje komunalnih odpadkov v kontejnerjih oziroma v drugih ustreznih posodah in odvoz na deponijo komunalnih odpadkov. Morebitne posebne odpadke je obvezno odvažati na za to določeno deponijo ali v predelavo. Na javnih površinah je potrebno zagotoviti zadostno število košev za odpadke.
VI. POGOJI ZA UREJANJE PROSTIH IN ZELENIH POVRŠIN UREDITVENEGA OBMOČJA
7. člen
Urejanje prostih površin:
V največji možni meri bo pri vseh posegih ohranjena obstoječa vegetacija, z dosaditvami pa bodo zelene površine dopolnjene. Uporabljene bodo avtohtone drevesne in grmovne vrste, prevladovali bodo listavci. Za popestritev ter zaradi oblikovanja bodo uporabljene tudi neavtohtone vrste.
Ob predvideni promenadi bo zasajen drevored manjših dreves s formalno oblikovano krošnjo (tip “globosum”). Robni del novega dela pokopališča bo obsajen s striženo živico (čuga, pacipresa, tisa...). Na večjih prostih površinah novega dela pokopališča bodo zasajene skupine dreves, ostali deli pa bodo zatravljeni ali zasajeni z grmovnicami. Brežine med posameznimi terasami bodo zasajene s pokrovnicami (panešplica, brin...)
VII. DRUGI POGOJI POMEMBNI ZA UREJANJE IN IZVEDBO UREDITVENEGA NAČRTA
8. člen
Za vse posege, ki niso opredeljeni ali natančneje določeni s tem ureditvenim načrtom, je za pridobitev lokacijskega dovoljenja pred vsako gradnjo ali urejanjem obvezno predložiti ustrezne strokovne podlage (lokacijsko dokumentacijo).
9. člen
Pri gradnji objektov in naprav ter pri urejanju zunanjih površin na ureditvenem območju je obvezno upoštevati naslednje pogoje:
– površine se smejo uporabljati le za namene, ki jih določa ureditveni načrt,
– vsi objekti morajo biti priključeni na vse komunalne naprave, ki bodo zgrajene za potrebe obravnavanega območja,
– pred začetkom obratovanja objektov ali naprav je potrebno zgraditi predvidene komunalne objekte.
10. člen
Tolerance:
Tlorisni gabariti so opredeljeni kot maksimalni, ki jih je v okviru toleranc dovoljeno večati ali manjšati. Višinski gabariti objektov so opredeljeni z etažnostjo ali z maksimalno dovoljeno višino venca oziroma objekta.
Vse stacionaže in dimenzije prometnih površin in objektov, navedene v tem ureditvenem načrtu in tem odloku, se morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pridobitev dovoljenja za gradnjo.
Pri realizaciji ureditvenega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev določenih s tem ureditvenim načrtom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer ali zaradi spremembe programskih rešitev poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno – tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
Odstopanja od oblikovalski in tehničnih rešitev, določenih s tem lokacijskim načrtom ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in z njimi morajo soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE
11. člen
Izvedba ureditvenega načrta bo potekala v več etapah:
1. faza
– izgradnja prvega dela novega pokopališča s ca. 112 grobnimi polji ter ustreznim omrežjem pešpoti in prometno, energetsko ter komunalno infrastrukturo in ozelenitvijo,
– pričetek gradnje obvozne ceste Rogaška Slatina–Brestovec ter parkirišča za osebna vozila.
2. faza
– izgradnja drugega dela novega pokopališča s ca. 176 grobnimi polji ter ustreznim omrežjem pešpoti in prometno, energetsko ter komunalno infrastrukturo in ozelenitvijo,
– nadaljevanje gradnje obvozne ceste Rogaška Slatina–Brestovec ter parkirišča za osebna vozila.
3. faza
– izgradnja obvozne ceste Rogaška Slatina–Brestovec s parkirišči za osebna vozila ter izgradnja osrednje pešpoti – promenade,
– izgradnja tretjega dela novega pokopališča z ustreznim omrežjem pešpoti in prometno, energetsko ter komunalno infrastrukturo in ozelenitvijo, ki ga je možno smiselno deliti v več manjših faz.
Vsaka faza mora biti zaključena, tako da lahko funkcionira kot samostojna enota oziroma mora predstavljati zaključeno celoto. Pred začetkom obratovanja posameznega dela (faze) pokopališča je obvezno urediti terase za grobna polja v smislu ureditve zemeljskih del, prometnega in komunalnega urejanja ter ozelenitve. Namembnost zemljišč, ki so predvidena za izgradnjo pokopališča, ostane do začetka ustrezne faze nespremenjena s tem, da se na teh zemljiščih dovoljujejo le posegi, ki so nujni za realizacijo predhodne faze.
IX. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega ureditvenega načrta opravlja pristojna urbanistična inšpekcija.
13. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojnem občinskem upravnem organu.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-9-3/99
Rogaška Slatina, dne 1. oktobra 1999.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost