Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999

Kazalo

4019. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Sv. Florijan, stran 12986.

Na podlagi 46. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 39/96, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US in 74/98) in 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 9. redni seji dne 29. 9. 1999 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Sv. Florijan
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Sv. Florijan se razpisuje referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, 14. novembra 1999 od 7. do 19. ure na običajnih glasovalnih mestih v Krajevni skupnosti Sv. Florijan.
3. člen
Sredstva, zbrana s krajevnim samoprispevkom, se bodo uporabljala za izvajanje naslednjega programa:
– sofinanciranje rekonstrukcije ceste Strmec–Ravnocerje in drugih krajevnih cest višini 35%,
– sofinanciranje izgradnje avtobusnih postajališč Sv. Florijan in Strmec v višini 12%,
– sofinanciranje obnovitve sakralnih objektov v KS Sv. Florijan v višini 35%,
– sofinanciranje izgradnje javne razsvetljave, pločnika in parkirišč v centru Sv. Florijana v višini 18%.
4. člen
Program iz 3. člena tega sklepa je po ocenah iz meseca oktobra 1999 ocenjen na 40 milijonov tolarjev, s krajevnim samoprispevkom pa se bo v petih letih zbralo predvidoma 15 milijonov tolarjev.
5. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2004.
6. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik Krajevne skupnosti Sv. Florijan ter krajani, ki še nimajo volilne pravice in niso vpisani v splošni volilni imenik, so pa v delovnem razmerju.
7. člen
Referendum vodi volilna občinska volilna komisija ter volilna komisija KS Sv. Florijan, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
8. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani s stalnim prebivališčem v KS Sv. Florijan, in sicer v naslednji višini:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter nagrade, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu,
– 6% od katastrskega dohodka,
– 2% od neto zavarovalne osnove obrtnikov oziroma samostojnih podjetnikov s stalnim prebivališčem oziroma sedežem dejavnosti v KS Sv. Florijan,
– 1% od neto pokojnin.
9. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
10. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad Celje – izpostava Šmarje pri Jelšah.
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti od samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo prispevkov in davkov občanov.
11. člen
Denarna sredstva, ki se zberejo od krajevnega samoprispevka, so strogo namenska. Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu pri KS Sv. Florijan. Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja svet KS Sv. Florijan.
12. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci neposredno s tajnim glasovanjem in z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST SV. FLORIJAN
GLASOVNICA
Na referendumu, dne 14. novembra 1999, za uvedbo samoprispevka v denarju, za dobo petih let, to je od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2004, za območje KS Sv. Florijan za sofinanciranje izvedbe programa predvidenega z razpisom samoprispevka
glasujem
ZA                 PROTI
(štampiljka)
Glasovnica se izpolni tako, da se obkroži beseda “ZA”, če se glasovalec strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma beseda “PROTI”, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka ne strinja.
13. člen
Na voliščih morajo biti razglasi, na katerih je naveden program samoprispevka in obveze zavezancev.
14. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Sv. Florijan.
15. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštejejo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
16. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-9-19/99
Rogaška Slatina, dne 1. oktobra 1999.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost